logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Algeria
$290.83
$607.21
$0.00
-
Indonesia
$1088.23
$1000.00
$0.00
-
India
$999.28
$999.28
$0.00
-
Bangladesh
$773.00
$1000.00
$0.00
-
Bangladesh
$100.19
$100.19
$1176.19
-
Azerbaijan
$1.81
$1.81
$0.00
-
Malaysia
$1000.00
$1000.00
$0.00