logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Italy
$19.45
$19.45
$66.02
-
Azerbaijan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$13.34
$13.34
$246.24
-
Laos
$18.39
$24.50
$11.15
-
Uzbekistan
$19.42
$19.42
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
South Africa
$31.50
$31.50
$0.00
-
Malaysia
$70.00
$70.00
$153.00
-
Indonesia
$20.28
$20.28
$5900.28
-
Algeria
$7.60
$7.60
$599.60
-
Indonesia
$33.04
$33.04
$480.47
-
Indonesia
$10.00
$10.00
$820.00
-
India
$133.00
$133.00
$813.80
-
Bangladesh
$752.00
$1000.00
$0.00
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$449.29
$1000.00
$0.00
-
Lesotho
$4.50
$4.50
$0.00
-
Malaysia
$152.73
$152.73
$11837.14
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00