logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Mozambique
$1096.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1088.23
$1000.00
$0.00
-
Russian Federation
$0.00
$0.00
$0.00
-
Indonesia
$6.16
$6.16
$342.00
-
Malaysia
$1214.92
$1000.00
$0.00
-
Thailand
$1.54
$1.54
$330.50
-
Philippines
Mar
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
India
$71.31
$71.31
$2.31
-
Indonesia
$3.61
$3.61
$183.18
-
Indonesia
$5.50
$5.50
$0.00
-
Colombia
$1.41
$1.41
$813.00
-
India
Max
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Azerbaijan
$1.81
$1.81
$0.00
-
Tanzania
$1086.00
$1000.00
$0.00
-
Portugal
$3351.20
$2891.20
$1891.20
-
Indonesia
$34.29
$34.29
$3474.61
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
South Africa
$1000.00
$1000.00
$0.00