logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Malaysia
$451.63
$1000.00
$0.00
-
Malaysia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Malaysia
Ag
$20.58
$20.58
$2953.78
-
Malaysia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Malaysia
$70.00
$70.00
$153.00
-
Malaysia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Malaysia
$738.67
$1029.28
$29.28
-
Malaysia
$516.53
$577.16
$0.00
-
Malaysia
$1214.92
$1000.00
$0.00
-
Malaysia
$59.47
$26.77
$2467.15
-
Morocco
$5.16
$5.16
$0.00
-
Mozambique
$1096.00
$1000.00
$0.00
-
Nigeria
$2780.00
$3010.00
$2010.00
-
Nigeria
$9.61
$9.61
$446.32
-
Nigeria
$627.50
$1000.00
$0.00
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00