logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Indonesia
$12.84
$12.84
$0.00
-
Angola
$11.59
$11.59
$19.45
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Thailand
$0.20
$0.20
$0.00
-
Bangladesh
$693.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$7.59
$7.59
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
India
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1390.00
$1000.00
$0.00
-
Laos
$17.38
$20.87
$464.57
1
Indonesia
$22350.00
$22350.00
$21350.00
-
Bangladesh
$22.40
$22.40
-$977.60
-
Nigeria
$627.50
$1000.00
$0.00
-
Sri Lanka
$726.46
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$51.99
$79.25
$214.25
-
Algeria
$290.83
$607.21
$0.00
-
Indonesia
$14.60
$14.60
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
3
Bangladesh
$1426.66
$1426.66
$997.06
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00