facebook banner
ເສິມສັກກະຍະພາບທາງການເງິນຂອງທ່ານ ມາສ້າງເງິນກັບ FXCL ໃນຊ່ວງ COVID-19link×

ເປັນ IB

ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງ

  • ອີງຕາມການລົງທະບຽນຂ້່ພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງIB Agreement, ຄຳເຕືອນຄວາມສ່ຽງ, ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ນະໂຍບາຍ AML , ເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ.


  • ຂ້າພະເຈົ້າຍືນຍັນວ່າຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຕາມແບບຟອມ IB ນີ້ເປັນເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ຖືກຕ້ອງທຸກປະການ. ຂ້າພະເຈົ້າຍືນຍັນວ່າບໍ່ໄດ້ແຈ້ງຂໍ້ມູນໃຫ້ FXCL Markets ວ່າເປັນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງໃດໆ.


  • ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຂໍ້ຜູກພັນຂອງສັນຍາທາງດ້ານກົດໝາຍ Agreement. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ້ານຢ່າງລະວັງ, ແລະ ດ້ວຍການລົງລາຍເຊັນ, ຂ້າພະເຈົ້າຍອມຮັບທຸກຂອບເຂດຂອງສັນຍາຕ່າງໆ. ໄດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຂໍ້ຕົກລົງ ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກ FXCL Markets ທຸກປະການ.


  • ໃນກໍລະນີຫາກມີການປັບປ່ຽນ ຫຼື ແກ້ໄຂ Agreement ລວມທັງເອກະສານຕ່າງໆ, ເຊັນການປ່ຽນແປງ ແລະ ແກ້ໄຂ ຫຼື ລັບອອກຈະບໍ່ຖືກຍອມຮັບຈາກ FXCL Markets ແລະ ແບບຟອມເກົ່າຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍຂໍ້ຜູກມັດທາງ IB ກັບ FXCL Markets.