facebook banner
logotype

ນະໂຍບາຍການຄືນເງິນ

ນະໂຍບາຍການຄືນເງິນນີ້ພັດທະນາຂື້ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມການຄຸ້ມຄອງເງິນທຶນຂອງລູກຄ້າແລະການລົດຄວາມສ່ຽງທາງການເງິນແລະກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ

ບໍລິສັດບໍ່ຍອມຮັບທຸລະກຳບຸກຄົນທີສາມແລະກວດສອບຂໍ້ມູນການຊຳລະເງິນທີ່ໄດ້ຮັບກັບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງລູກຄ້າສະເໝີ ຖ້າຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໂອນບໍ່ກົງກົນກົບຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການຄືນເງິນ/ຮຽກຄືນເງິນໂດຍໄຊ້ຊ່ອງທາງດຽວກັບໄດ້ຮັບເງິນມາ ບໍລິສັດຈະບໍ່ຮັບທຸລະກຳຈາກບຸກຄົນທີສາມ ຍົກເວັ້ນການຊຳລະເງິນດັ່ງກ່າວຂອງລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສະເພາະຈາກຝ່າຍການເງິນຂອງບໍລິສັດ

ບໍລິສັດຈະບໍ່ຍົກເລີກທຸລະກຳການເທຣດໃດໆ ຕາມຄຳຂໍຂອງລູກຄ້າ ດັ່ງນັ້ນການຂໍຄືນເງິນ/ຮຽກເງິນຄືນໃດໆ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນກໍລະນີຊຳລະເງິນບໍ່ເກີນໜຶ່ງເດືອນກ່ອນຈະມີການຮ້ອງຂໍຢ່າງເປັນທາງການແລະໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃດໃນບັນຊີເທຣດໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ

ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຄືນເງິນ/ການຮຽກຄືນໃດໆ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງຈັດກຽມເອກະສານຕາມທີ່ບໍລິສັດຮ້ອງຂໍໃນທຸກກໍລະນີແລະຄວບຄຸມຄ່າທຳນຽມທັງໝົດ ລວມທັງການຮຽກຄືນເງິນລາຍການທີ່ເກີດຈາກທຸລະກຳນີ້ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍແລະຄວາມສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການບິດເບືອນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຫຼືລາຍລະອຽດການຊຳລະເງິນ

ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຄືນເງິນນີ້ ຕາມການປະເມີນຂອງບໍລິສັດພຽງຜູ້ດຽວ ຖ້າຫາກພົບເຫັນການກະທຳຂອງລູກຄ້າບໍ່ເໝາະສົມ ເປັນການສໍ້ໂກງຫຼືໜ້າສົງໃສ.