logotype

ຄຳເຕືອນດ້ານຄວາມສ່ຽງ

ການຊື້ຂາຍ Forex (foreign exchange) ນັ້ນມີຄວາມສ່ຽງສູງອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມກັບນັກລົງທຶນທຸກປະເພດ ການໄຊ້ Leverage ໃນລະດັບສູງອາດສົ່ງຜົນດີຫຼືເສຍຕໍ່ການລົງທຶນໄດ້ ກ່ອນການລົງທຶນຊື້ຂາຍອັດຕາແລກປ່ຽນ ທ່ານຄວນສຶກສາພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບເຖີງວັດຖຸປະສົງໃນການລົງທຶນ ປະສົບການໃນການເທຣດ ລະດັບຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ເຊີ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ທ່ານຈະຂາດທຶນບາງສ່ວນຫຼືທັງໝົດໃນການລົງທຶນ ທ່ານຈຶ່ງຄວນພິຈາລະນາລົງທຶນໃນລະດັບທີ່ທ່ານຍອມຮັບໃນການການຂາດໄດ້ ທ່ານຄວນພິຈາລະນາຮອບຄອບເຖີງຄວາມສ່ຽງໃນການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດ Forex ຫຼືສອບຖາມທີ່ປຶກສາທາງການເງິນກ່ອນ ຫາກຍັງມີຂໍ້ສົງໃສຕ່າງໆ.

ຄຳແນະນຳ,ຂ່າວ,ຜົນການວິໃຈ ຜົນການວິເຄາະລາຄາຫຼືຂໍ້ມູນອື່ນທີ່ນຳສະເໜີເທີງເວັບໄຊເປັນພຽງແຕ່ຂໍ້ມູນສະເໜີແນະນຳທົ່ວໄປ. ບໍ່ໄດ້ເປັນຄຳແນະນຳໃນການລົງທຶນ FXCL Markets  ບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຜົນໃນການລົງທຶນ ບໍ່ວ່າກຳໄລຫຼືຂາດທຶນຈາກການນຳຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄປໄຊ້ບໍ່ວ່າທາງກົງຫຼືທາງອ້ອມກໍ່ຕາມ.

ຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກການຊື້ຂາຍຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ ລວມທັງຮາດແວ,ຊອບແວແລະການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ເນື່ອງຈາກວ່າ FXCL Markets ບໍ່ສາມາດຄວບຄູມລະບົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດໄດ້   FXCL Markets        ຈິ່ງບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ການສື່ສານທີ່ລົ້ມເຫຼວ,ຫຼ້າຊ້າໃນການຊື້ຂາຍຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ ທັງນີ້ FXCL Markets ມີລະບົບສຳຮອງແລະແຜນການໃນການດຳເນີນການໃຫ້ດີທີ່ສຸດ                      ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກການທີ່ລະບົບລົ້ມເຫຼວ.

ຂໍ້ມູນເທິງເວັບໄຊນີ້ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ລ່ວງໜ້າແລະວັດຖຸປະສົງຂອງຂໍ້ມູນນີ້ເປັນໄປເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນ                       ສາມາດຕັດສິນໃຈໃນການຊື້ຂາຍໄດ້ດີຂື້ນ FXCL Markets ມີການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ  ຂອງຂໍ້ມູນຢູ່ສະເໝີ ແນວໃດກໍ່ຕາມທາງບໍລິສັດບໍ່ສາມາດຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼືຄວາມຫຼ້າຊ້າໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຂາດທຶນໂດຍທາງກົງແລະທາງອ້ອມເມື່ອທ່ານນຳໄປໄຊ້.

ເວັບໄຊນີ້ບໍ່ມີເຈດຕະນາໃຫ້ຜູ້ໃດນຳຂໍ້ມູນໄປເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະໃນປະເທດທີ່ບໍ່ມີກົດໝາຍຫຼືລະບຽບຂໍ້ບັງຄັບທີ່ຊັດເຈນ ລວມທັງບໍລິການແລະຂໍ້ມູນການລົງທຶນທີ່ປາກົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ບໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ບຸກຄົນຢູ່ໃນປະເທດທີ່ບໍ່ມີກົດໝາຍ ຫຼື  ລະບຽບຂໍ້ບັງຄັບທີ່ຊັດເຈນທັ້ງນີ້ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊເອງໃນການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຂໍ້ກົດໝາຍ  ຫຼື  ລະບຽບຫຼືຂໍ້ບັງຄັບໃນປະເທດທີ່ຜູ້ນັ້ນອາໃສຢູ່.

ໂປຼແກມທີ່ໄຊ້ງານມີລະບົບການຮັບຄຳສັ່ງແລະການກວດສອບຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍທີ່ສັບຊ້ອນ FXCL Markets ຈະພະຍາຍາມໃນການດຳເນີນການໃນການປະມວນຜົນຕາມຄຳສັ່ງຢ່າງດີທີ່ສຸດ ໃນການຊື້ຂາຍລະບົບອິນເຕີເນັດ ເຖີງຈະເຮັດໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະມີປະສິດທິພາບແຕ່ບໍ່ໄດ້ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂື້ນໃນການລົງທຶນ ທັ້ງນີ້ລາຄາລວມຂອງການຊື້ຂາຍຈະເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂ ຂໍ້ຕົກລົງການຊື້ຂາຍເທີງໜ້າເວັບໄຊນີ້.

ຂໍ້ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການລົ້ມລະລາຍ

ສຳຫຼັບຕະຫຼາດ Forex ທີ່ທ່ານໄດ້ດຳເນີນການຊື້ຂາຍຜ່ານ FXCL Markets ນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເປັນການຊື້ຂາຍແບບແລກປ່ຽນ ດັ່ງນັ້ນເງິນຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ຄືກັບເງິນທີ່ໄຊ້ເປັນ margin ຫຼື guarantee exchange-traded futures contracts, ເຊີ່ງຈະມີລຳດັບຄວາມສຳຄັນ (priority) ຫຼາຍກວ່າໃນການລົ້ມລະລາຍ.

ເນື່ອງຈາກຄວາມສຳຄັນຂອງເງິນ ທີ່ໄຊ້ໃນການຊື້ຂາຍ Forex ມີໜ້ອຍ ໃນກໍລະນີທີ່ FXCL Makets ລົ້ມລະລາຍ ການຖອນຄືນເງິນຝາກຫຼືກຳໄລກັບ FX Clearing Group, Inc. ອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳຄັນຮອງລົງມາ.

ເນື່ອງຈາກຄວາມສຳຄັນນີ້ ທ່ານຈະເປັນເຈົ້າໜີ້ຈະໄດ້ຮັບຄືນລວມເຖີງເງິນຂອງເຈົ້າໜີ້ທ່ານອື່ນ ຫຼັງຈາກເງິນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າໄດ້ຖືກຈ່າຍໄປໝົດແລ້ວ ແລະເງິນຂອງລູກຄ້າທີ່ຝາກໄວ້ກັບ FXCL Markets ທີ່ເກັບແຍກໄວ້ກັບເງິນທີ່ໄຊ້ໃນການດຳເນີນການໃນບໍລິສັດ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພຈາກເຈົ້າໜີ້ລາຍອື່ນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າ.