Tăng cường tài chính. Kiếm nhiều tiền hơn với FXCL trong mùa dịch COVID-19.link×

Trở thành IB

Chấp nhận thỏa thuận

  • Bằng cách đăng ký, tôi thừa nhận đã đọc và hiểu Thỏa thuận IB, Cảnh báo rủi ro, Chính sách bảo mật, Chính sách AML, Điều kiện giao dịchHợp đồng giao dịch.


  • Tôi xin cam đoan rằng thông tin do tôi cung cấp trong mẫu đơn IB này là đúng và chính xác. Tôi cũng tuyên bố thêm rằng tôi sẽ thông báo cho FXCL Markets về bất kỳ thay đổi quan trọng nào bằng văn bản.


  • Tôi xác nhận rằng đây là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý Thỏa thuận. Tôi đã đọc nó một cách cẩn thận, và bằng cách ký, tôi đồng ý bị ràng buộc bởi mọi điều khoản và điều kiện. Không có sửa đổi nào đối với Thỏa thuận này là hợp lệ trừ khi được FXCL Markets chấp nhận bằng văn bản.


  • Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi hoặc xóa đối với Thỏa thuận hoặc bất kỳ tài liệu nào như vậy, những thay đổi đó và việc xóa sẽ không ràng buộc đối với FXCL Markets và các hình thức ban đầu cho biết sẽ chi phối mối quan hệ IB với FXCL Markets.