logotype

Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền này được đề ra để tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ quỹ của khách hàng và giảm thiểu rủi ro pháp lý và tài chính của công ty.

Công ty không chấp nhận bất kỳ giao dịch nào của bên thứ ba và luôn kiểm tra việc tuân thủ dữ liệu của khoản thanh toán đã nhận với thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu thông tin cá nhân của người gửi tài khoản không khớp với thông tin của khách hàng, công ty có quyền hoàn trả / bồi hoàn số tiền ròng theo phương thức đã nhận. Công ty sẽ không nhận bất kỳ giao dịch nào của bên thứ ba, trừ khi khách hàng đưa ra các khoản thanh toán đã được bộ tài chính của công ty phê duyệt cụ thể.

Công ty sẽ không hủy bỏ bất kỳ giao dịch mua bán nào theo yêu cầu của khách hàng. Do đó, bất kỳ yêu cầu hoàn trả / bồi hoàn nào sẽ chỉ được xem xét trong trường hợp thanh toán được thực hiện không quá một tháng trước khi có yêu cầu chính thức và trong trường hợp không có hoạt động nào khác trên tài khoản trong thời gian này.

Trong trường hợp có bất kỳ khoản hoàn trả / bồi hoàn nào, khách hàng phải cung cấp cho công ty các tài liệu được yêu cầu, trong bất kỳ tài liệu nào, và bao gồm tất cả các khoản phí và các khoản thanh toán đã hoàn lại do giao dịch này. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do trình bày sai thông tin cá nhân và / hoặc chi tiết các khoản thanh toán.

Công ty có quyền tuân theo chính sách hoàn tiền này theo quyết định riêng của mình nếu thấy hành động của khách hàng không phù hợp, gian lận và / hoặc đáng ngờ.