logotype

ขั้นตอนการฝากเงินผ่านธนาคารไทย PayTrust

 

* การฝากเงินอาจล่าช้าได้สูงสุด 48 ชั่วโมงอันเนื่องมาจากระบบฝากเงินหรือระบบธนาคารขัดข้อง ท่านจะต้องแน่ใจว่าเงินในบัญชีเทรดมีเหลือเพียงพอที่จะรองรับหากสถานการณ์นี้เกิดขึ้น ท่านสามารถสำรองเงินไว้ที่บัญชีเทรดอื่นในประเภทเดียวกัน หากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นท่านสามารถโอนเงินระหว่างบัญชีได้

 

ธนาคารกสิกรไทย

* ทางธนาคารกสิกรไทยจะมีการตัดรายการขึ้นวันใหม่ในช่วง 22:00 - 24:00 ตามเวลาไทยของทุกวัน กรุณาหลีกเลี่ยงการฝากในเวลาดังกล่าว

 

1. เข้าไปทำรายการที่เมนูฝากเงินในเว็บคาบิเนต เลือกหมายเลขบัญชีเทรดและธนาคารที่ต้องการฝากเงิน จำนวนฝากขั้นต่ำ 100 บาท และกดปุ่มส่ง

 

 

2. กรอกรหัสผ่านบัญชีอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งธนาคารกสิกรไทย บัญชี K-Cyber
* บัญชี K-Cyber จะเป็นคนละบัญชีกับโมบายแบงค์กิ้งบนแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ หากท่านยังไม่มีบัญชี K-Cyber กรุณาเปิดบัญชีที่ธนาคาร

 

 

3. สำหรับการฝากครั้งแรกให้ใส่รหัส OTP ที่ได้รับผ่านข้อความ SMS โทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มบัญชีปลายทางเข้าไปในบัญชีธนาคารของท่าน

 

 

4. เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักเงิน

 

 

5. กรอกรหัส OTP เพื่อโอนเงิน

 

 

6. ฝากเงินสำเร็จ

 

 

7. ตรวจสอบสถานะรายการฝากเงินได้ที่เมนูประวัติการฝากเงิน
สถานะ Done คือการฝากเงินสำเร็จ
สถานะ Processing คือกำลังดำเนินการ กรุณารอประมาณ 1-10 นาที
สถานะ Undone คือการฝากเงินไม่สำเร็จ

 

8. หากเงินถูกหักจากบัญชีธนาคารไปแล้ว แต่ยอดเงินในบัญชี MT4 ไม่เพิ่ม กรุณาแนบภาพหน้าจอรายการโอนเงินเข้ามาที่อีเมล thai@fxclearing.com เพื่อตรวจสอบ

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

 

1. เข้าไปทำรายการที่เมนูฝากเงินในเว็บคาบิเนต เลือกหมายเลขบัญชีเทรดและธนาคารที่ต้องการฝากเงิน จำนวนฝากขั้นต่ำ 100 บาท และกดปุ่มส่ง

 

 

2. กรอกรหัสผ่านบัญชีอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี SCB Easy Net
* บัญชี SCB Easy Net จะเป็นคนละบัญชีกับโมบายแบงค์กิ้งบนแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ หากท่านยังไม่มีบัญชี SCB Easy Net กรุณาเปิดบัญชีที่ธนาคาร

 

 

3. เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักเงิน

 

 

4. กรอกรหัส OTP เพื่อโอนเงิน

 

 

5. ฝากเงินสำเร็จ

 

 

6. ตรวจสอบสถานะรายการฝากเงินได้ที่เมนูประวัติการฝากเงิน
สถานะ Done คือการฝากเงินสำเร็จ
สถานะ Processing คือกำลังดำเนินการ กรุณารอประมาณ 1-10 นาที
สถานะ Undone คือการฝากเงินไม่สำเร็จ

 

7. หากเงินถูกหักจากบัญชีธนาคารไปแล้ว แต่ยอดเงินในบัญชี MT4 ไม่เพิ่ม กรุณาแนบภาพหน้าจอรายการโอนเงินเข้ามาที่อีเมล thai@fxclearing.com เพื่อตรวจสอบ