facebook banner
logotype

คำเตือนความเสี่ยง

การเทรดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีการใช้มาร์จิ้นนั้นล้วนแต่มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนบางท่าน การใช้ Leverage ในระดับสูงอาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อการลงทุนได้ ก่อนการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ท่านควรทำการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการเทรด ระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจจะขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดในการลงทุน ท่านจึงควรพิจารณาลงทุนในระดับที่ท่านยอมรับการขาดทุนได้ ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตลาด Forex หรือสอบถามกับที่ปรึกษาทางการเงินก่อน หากยังมีข้อสงสัยต่างๆ

คำแนะนำ ข่าว ผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ ราคา หรือข้อมูลอื่นที่นำเสนอบนเว็บไซด์เป็นเพียงข้อมูลเสนอแนะทั่วไป ไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุน FXCL Markets ไม่สามารถรับผิดชอบผลในการลงทุน ไม่ว่ากำไรหรือขาดทุนจากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เนต ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต เนื่องด้วย FXCL Markets ไม่สามารถควบคุมระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ FXCL Markets จึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อการสื่อสารที่ล้มเหลว ล่าช้า ในการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เนต ทั้งนี้ FXCL Markets มีระบบสำรองและแผนการในการดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ระบบล้มเหลว

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และวัตถุประสงค์ของข้อมูลนี้เป็นไปเพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจในการเทรดได้ดีขึ้น FXCL Markets มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทไม่สามารถรับรองความถูกต้องหรือความล่าช้าในการให้ข้อมูล และไม่สามารถรับผิดชอบต่อการขาดทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อท่านนำไปใช้

FXCL Markets จะไม่รับผิดชอบต่อหนี้สินอันเกิดจากการสูญเสียหรือเสียหายทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากความล่าช้าในกระบวนการฝากเงิน ทางบริษัทมีมาตรการดูแลกระบวนการฝากเงินให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ แต่ความล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุทางด้านเทคนิค เหตุขัดข้องในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การยกเลิกรายการ หรือความล่าช้าอันเกิดจากระบบฝากเงิน/ทางธนาคาร เป็นต้น ลูกค้าพึงระมัดระวังยอดเงินในบัญชีเทรดโดยการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดล่วงหน้าเพิ่มเติมอยู่เสมอ

เว็บไซด์นี้ไม่มีเจตนาให้ผู้ใดนำข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน รวมทั้งบริการและข้อมูลการลงทุนที่ปรากฎในเว็บไซด์นี้ไม่ได้นำเสนอต่อบุคคลในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เองในการพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในประเทศที่ผู้นั้นอาศัยอยู่

โปรแกรมเทรดที่ให้ใช้งานมีระบบในการรับคำสั่งและการตรวจสอบคำสั่งซื้อขายที่ซับซ้อน FXCL Markets จะพยายามในการดำเนินการในการประมวลผลตามคำสั่งอย่างดีที่สุด ในการซื้อขายบนอินเตอร์เน็ตถึงจะทำได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพแต่ไม่ได้ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการลงทุน ทั้งนี้ราคารวมถึงการเทรดจะเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อตกลงการเทรดที่อยู่บนเว็บไซด์นี้

ช่วงที่ตลาดมีสภาวะผิดปกติ

ในช่วงที่ตลาดมีสภาวะผิดปกติ ช่วงเวลาในการประมวลผลรายการเทรดอาจเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ รายการเทรดอาจไม่สามารถประมวลผลตามราคาที่ตั้งไว้ได้ หรืออาจไม่สามารถประมวลผลเลยก็เป็นได้

ความผันผวนของตลาด

เนื่องจากตลาดการเงินมีความผันผวนสูง จึงมีความเสี่ยงอย่างมากต่อทั้งการขาดทุนและกำไร ราคาของคู่สกุลเงินและสินทรัพย์ที่สำคัญอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในตลาดการเงินและการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขการเทรดที่ลูกค้าหรือแม้แต่บริษัทเองก็ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ลูกค้าควรมีความเข้าใจว่าสภาวะตลาดบางสภาวะจะทำให้การประมวลผลรายการเทรดไม่สามารถดำเนินการตามราคาที่ตั้งไว้ได้ และอาจนำมาซึ่งการขาดทุนของลูกค้า

ปัจจัยอื่นๆ ต่อไปนี้อาจมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของราคาในคู่สกุลเงินและสินทรัพย์ในครอบครองได้: การเมืองภายในประเทศและต่างประเทศและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานและอุปสงค์ นโยบายหรือโครงการเกี่ยวกับการปกครอง การเกษตร การค้าและการลงทุน

มาร์จิน

ราคาของคู่สกุลเงินที่เสนอโดย FXCL Markets นั้น อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำกัดช่วงราคาและอาจนำมาซึ่งการเสื่อมค่าของเงินลงทุนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข่าวที่ทางบริษัทจะประกาศให้ทราบ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อระบบมาร์จินที่การเทรดในรูปแบบนี้ใช้งานอยู่ ดังนั้น แม้ราคาจะผันผวนเพียงเล็กน้อยก็อาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเงินได้อย่างมาก หากตลาดมีความเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยไปในทิศทางเดียวกันกับที่ลูกค้าลงทุนก็อาจนำมาซึ่งผลกำไรจำนวนมาก แต่หากมีความเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับลูกค้าก็อาจนำมาซึ่งการขาดทุนได้เช่นกัน

สภาพคล่อง

ความต้องการที่ลดลงของสินทรัพย์อาจนำมาซึ่งสภาพคล่องที่ลดลงหรือขาดสภาพคล่องได้ ทั้งนี้ ลูกค้าอาจจะยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาของสินทรัพย์หรือค่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์โดยทันที

ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการป้องกันการล้มละลาย

สำหรับตลาด Forex ที่ท่านได้ทำการซื้อขายผ่าน FXCL Markets นั้น ไม่ได้เป็นการเทรดแบบการแลกเปลี่ยน ดังนั้นเงินของท่านจะไม่ได้รับการป้องกันเหมือนกับเงินที่ใช้เป็นมาร์จินหรือ guarantee exchange-traded futures ซึ่งจะมีลำดับความสำคัญ (priority) มากกว่าในการล้มละลาย

เนื่องจากลำดับความสำคัญของเงินที่ใช้ในการเทรด Forex มีน้อย ในกรณีที่ FXCL Markets ล้มละลาย การถอนคืนเงินฝากหรือกำไรกับ FXCL Markets อาจจะได้รับความสำคัญรองลงไป

เนื่องจากลำดับความสำคัญนี้ ท่านเป็นเจ้าหนี้จะได้รับคืนซึ่งรวมถึงเงินของเจ้าหนี้ท่านอื่นๆด้วยหลังจากเงินที่มีความสำคัญมากกว่าได้ถูกจ่ายไปหมดแล้ว และเงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับ FXCL Markets ที่เก็บแยกไว้กับเงินที่ใช้ในการดำเนินการในบริษัทอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยจากเจ้าหนี้รายอื่นที่มีลำดับความสำคัญมากกว่า