facebook banner
logotype

นโยบาย AML

การฟอกเงินเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากถึง 5 แสนล้านดอลลาร์ในแต่ละปี นโยบายในการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายและการฟอกเงินถูกกำหนดโดย Financial Action Task Force (FATF) รู้จักกันในชื่อฝรั่งเศสว่า Groupe d'action financière (GAFI) เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ก่อตั้งโดย G7 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ OECD ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

FXCL Markets Ltd. ได้ดำเนินการตามมาตรฐานสูงสุดของ MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism, Council of Europe) และ FATF ในการป้องกันการฟอกเงินระหว่างประเทศรวมถึงการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายในส่วนของการรับแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

และเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว FXCL Markets Ltd. ได้ทำการพัฒนาระบบในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้าและการเก็บประวัติธุรกรรมทางการเงินอย่างละเอียด บริษัท FXCL ได้ทำการรายงานธุรกรรมทางการเงินเฉพาะรายการที่น่าสงสัยไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการทางด้านกฎหมายต่อไป

ทางบริษัทไม่สามารถดำเนินการทางการเงินกับประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือทางด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายได้ ซึ่งรายชื่อประเทศเหล่านี้อยู่ในลิสต์ของ NCCTs ("Non-Cooperative Countries or Territories") ซึ่งออกโดย FATF ในปี 2000 ดังนั้น FXCL Markets Ltd. จึงไม่สามารถรับเงินฝากจากลูกค้าจากประเทศเหล่านี้ได้:

 • สาธารณรัฐคิวบา
 • สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
 • สาธารณรัฐซูดาน
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
 • สาธารณรัฐอิรัก
 • สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
 • รัฐลิเบีย
 • สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
 • สาธารณรัฐเยเมน
 • สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย
 • รัฐปาเลสไตน

การปฏิเสธการถอนเงิน

ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการดำเนินการทางธุรกรรมทางการเงินในทุกขั้นตอนในกรณีธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ของเรามีความเชี่ยวชาญในการต่อต้านการฟอกเงินรวมไปถึงอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ ซึ่งเราอาจจะปฎิเสธการถอนเงินหรือต้องการหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าเจ้าของบัญชีเทรดเป็นคนๆเดียวกับคนที่แจ้งการถอนเงิน

กฎของบริษัทมีความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจากบุคคลอื่น และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธในการให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง

การดำเนินการต่างๆทั้งหมดของบริษัทมีจุดประสงค์เพื่อการป้องกัน, ตรวจสอบ และบรรเทาการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินกับการก่อการร้าย และเราดำเนินการตามกฎระเบียบ AML อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนอัตราสกุลเงิน