logotype

ปฏิทิน Metaquotes

ปฏิทินเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลราคาจากเหตุการณ์ในตลาดต่างๆ ซึ่งช่วยทำให้ตัดสินใจเทรดได้ดียิ่งขึ้น

 

ปฏิทินเศรษฐกิจทั่วโลก

ปฏิทินข่าวนี้จะช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์และวางแผนล่วงหน้าได้ว่าทิศทางของราคาจะเป็นไปในทิศทางใด