facebook banner
logotype

นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงินนี้พัฒนาขึ้นเพื่อปฏิบัติตามหลักการของการคุ้มครองเงินทุนของลูกค้าและการลดความเสี่ยงทางการเงินและกฎหมายของบริษัท

บริษัทไม่ยอมรับธุรกรรมของบุคคลที่สามและตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินที่ได้รับกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเสมอ หากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โอนไม่ตรงกับข้อมูลของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน/ โอนเงินโดยใช้ช่องทางเดียวกับที่ได้รับเงินมา บริษัทจะไม่รับธุรกรรมจากบุคคลที่สาม เว้นแต่ว่าการชำระเงินดังกล่าวของลูกค้าจะได้รับการอนุมัติโดยเฉพาะจากฝ่ายการเงินของบริษัท

บริษัทจะไม่ยกเลิกธุรกรรมการเทรดใด ๆ ตามคำขอของลูกค้า ดังนั้นคำขอคืนเงิน/โอนเงินใด ๆ จะได้รับการพิจารณาในกรณีที่มีการชำระเงินไม่เกินหนึ่งเดือนก่อนที่จะมีการร้องขออย่างเป็นทางการและในกรณีที่ไม่มีกิจกรรมอื่นใดในบัญชีเทรดในช่วงเวลานี้

ในกรณีที่มีการคืนเงิน/การปฏิเสธการชำระเงินใด ๆ ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมเอกสารตามที่บริษัทร้องขอในทุกกรณี และครอบคลุมค่าธรรมเนียมทั้งหมด รวมทั้งการเรียกคืนเงินรายการที่เกิดจากธุรกรรมนี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากการบิดเบือนข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือรายละเอียดการชำระเงิน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิบัติตามนโยบายการคืนเงินนี้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวหากพบว่าการกระทำของลูกค้าไม่เหมาะสมเป็นการฉ้อโกงและ/หรือน่าสงสัย