logotype

เงื่อนไขทั่วไปของกิจกรรม Volume Cash Reward

 1. ผู้ร่วมกิจกรรม Volume Cash Reward (VCR) คือลูกค้าทุกท่านที่ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขทั่วไปของกิจกรรม Volume Cash Reward แล้ว
 2. ในการเข้าร่วมกิจกรรม ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเปิดบัญชี Volume Cash (VCA) ภายในคาบิเนตของตนเอง
 3. สามารถเทรดด้วยบัญชี VCA ได้ภายในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้น
 4. การลงทะเบียนสำหรับแต่ละกิจกรรมสามารถทำได้ภายในช่วงเวลาที่ระบุไว้ภายในข้อกำหนดกิจกรรม VCR เท่านั้น
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละท่านสามารถเปิดบัญชี VCA ได้หนึ่งบัญชีเท่านั้น และผู้ร่วมกิจกรรมหนึ่งท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน IP address ได้เพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น
 6. ผู้ร่วมกิจกรรม VCR ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ proxy servers ที่ไม่ระบุชื่อ หากบริษัทตรวจพบการเชื่อมต่อ IP address จากหลากหลายภูมิภาคมายัง VCA เดียวกัน บัญชีนี้อาจถูกยกเลิกจากกิจกรรม
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ยังคงอยู่ในตารางการจัดอันดับ (ผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านการรับรอง) จะได้รับรางวัลที่มีการรับประกัน
 8. รางวัลจะถูกมอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านการรับรองทุกท่าน โดยคำนวณจากปริมาณเทรดตามสูตรดังต่อไปนี้ :
  SOE($) (Pn) = (Prize Fund ($) / SumNHQLots)*NHQLots (Pn)

  เมื่อ :
  SOE (Share of earnings) = รางวัลของผู้ร่วมกิจกรรม
  Prize Fund = รางวัลรวมที่จะถูกมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านการรับรองทุกท่าน
  SumNHQLots = จำนวนล็อตทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง (qualified) และไม่มีการ hedging
  NHQLots = จำนวนล็อตที่ผ่านการรับรองและไม่มีการ hedging ที่ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละท่านเทรดได้
  Pn = ผู้ร่วมกิจกรรม

  ตัวอย่าง :
  จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านการรับรอง - 5
  รางวัลรวม - $1500
  จำนวนล็อตทั้งหมด - 150
    ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ผู้ร่วมกิจกรรม 2 ผู้ร่วมกิจกรรม 3 ผู้ร่วมกิจกรรม 4 ผู้ร่วมกิจกรรม 5
  จำนวนล็อต 20 30 15 25 60
  การคำนวณ ($1500/150)*20 ($1500/150)*30 ($1500/150)*15 ($1500/150)*25 ($1500/150)*60
  SOE($) (Pn) $200 $300 $150 $250 $600
 9. เงินรางวัลอาจมีสามประเภท :
  1. เงินทุนเข้ายอดบาลานซ์ในบัญชีเทรดจริง
  2. เงินเครดิตเข้าบัญชีเทรดจริง
  3. เงินเครดิตเข้าบัญชี Cashback
 10. รางวัลโบนัสจะถูกเพิ่มเข้าบัญชีเทรดจริงตามที่ลูกค้าแจ้ง ยกเว้นบัญชี ECN Pro, MAM, และ ECN Copy โดยสามารถเลือกบัญชีที่ใช้รับรางวัลได้ในช่วงเวลาลงทะเบียนกิจกรรมซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 11. รางวัลโบนัสจะถูกเพิ่มเข้าบัญชีภายในหนึ่งถึงสองวันหลังสิ้นสุดกิจกรรม โดยไม่ต้องส่งคำขอเพิ่มเติม
 12. บัญชีคาบิเนตของผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องผ่านการยืนยันแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถรับรางวัลเข้าบัญชีเทรดจริงได้ มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการมอบรางวัล
 13. รางวัลโบนัสที่ได้รับจากกิจกรรมไม่สามารถถอนออกจากบัญชีเทรดได้ แต่กำไรที่ได้รับจากการเทรดด้วยโบนัสสามารถใช้เทรดต่อ ถอนและ/หรือโอนระหว่างบัญชีเทรดได้ เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่นไว้ในเงื่อนไขกิจกรรม
 14. รางวัลโบนัสมีอายุ 30 วันในบัญชีเทรดจริงและบัญชี Cashback นับจากเวลาที่ถูกเพิ่มเข้าบัญชี เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่นไว้ในเงื่อนไขกิจกรรม
 15. ผู้ร่วมกิจกรรม VCR รับทราบว่าการดำเนินการทั้งหมดภายในกิจกรรมที่ไม่มีการฝากเงินจะดำเนินการด้วยเงินเสมือนเท่านั้น ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องทางการเงินใด ๆ กับบริษัทได้
 16. ในการร่วมกิจกรรม ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ การเพิกเฉยต่อเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ใช่ข้อโต้แย้งในการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ได้
 17. เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของกิจกรรม VCR จะถูกระบุเป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ที่แสดงอยู่ในโปรแกรมเทรดและทางเว็บไซต์ของบริษัท
 18. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ร่วมกิจกรรม เผยแพร่ประวัติการเทรด ส่งมอบการเข้าถึงข้อมูลบัญชีแบบสาธารณะโดยใช้รหัส investor และเผยแพร่ในสื่อใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา
 19. บริษัทอาจปฏิเสธการมอบรางวัลโบนัสเมื่อใดก็ได้ เช่นเดียวกับการถอนรางวัลที่มีอยู่ หากผู้ร่วมกิจกรรมละเมิดกฎของบริษัทและ/หรือกระทำการฉ้อโกงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินรางวัล
 20. กิจกรรม VCR จะคำนวณเฉพาะล็อตที่ผ่านการรับรอง (qualified) และไม่เป็นการ hedging เท่านั้น (อ่านเพิ่มใน เงื่อนไขการเทรด หัวข้อที่ 22) ออเดอร์ของคู่เทรดเดียวกันที่เปิดในทิศทางตรงกันข้ามในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันจะถูกพิจารณาว่าเป็นการ hedging โดยไม่คำนึงถึงปริมาณเทรด
 21. หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม ออเดอร์ทั้งหมดในบัญชี VCA จะถูกปิดโดยอัตโนมัติและบัญชีจะถูกปรับเข้าสู่โหมดที่ไม่สามารถเทรดได้
 22. การสรุปผลจะใช้เวลา 3-5 วันทำการหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม และจะถูกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ในบางกรณี การสรุปผลอาจเกินจากระยะเวลาที่กำหนดซึ่งจะมีการประกาศเพิ่มเติม
 23. บัญชี VCA อาจถูกนำกลับมาใช้ซ้ำในกิจกรรมอื่น ๆ โดยก่อนเริ่มกิจกรรมใหม่ ยอดคงเหลือในบัญชี VCA จะถูกปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขสำหรับการเริ่มกิจกรรมนั้น ๆ
 24. ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมได้หลายกิจกรรมในเวลาเดียวกัน สำหรับแต่ละกิจกรรม เขา/เธอจะต้องลงทะเบียนแต่ละกิจกรรมแยกต่างหาก
 25. หากพบข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการละเมิดเงื่อนไขกิจกรรม VCR การฉ้อโกง และ/หรือการตรวจพบการปลอมแปลงเอกสารที่ผู้ร่วมกิจกรรมให้ไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ลูกค้าจากกิจกรรม ปฏิเสธการมอบรางวัล ลบรางวัลที่เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงการปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมและบริการอื่น ๆ ต่อไป
 26. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบประวัติการเทรดของผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับรายการเทรดที่คล้ายคลึงและตรงกันข้ามในประวัติการเทรดของผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์บังเอิญทั้งหมดหรือบางส่วนในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมหลายคน บริษัทมีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมเหล่านี้อันเนื่องจากการสงสัยว่ามีการฉ้อโกงและ/หรือการจัดการบัญชีโดยบุคคลเพียงคนเพียว
 27. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลของผู้ร่วมกิจกรรมที่ใช้ราคาที่ไม่อยู่ในตลาดระหว่างกิจกรรม ทั้งนี้ ความไม่สอดคล้องกันของราคาจะอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายเทคนิคของบริษัท
 28. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถขอประวัติการเทรดของผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นภายในกิจกรรมเดียวกันได้ โดยการส่งคำขอมายังช่องทางติดต่อของทางบริษัท พร้อมระบุชื่อกิจกรรม ช่วงเวลาและหมายเลขบัญชี VCA ของผู้ร่วมกิจกรรมท่านนั้น ๆ
 29. คำว่า “เสร็จสิ้นการเทรด” หมายถึงการเปิดและปิดออเดอร์เทรด
 30. ผู้ร่วมกิจกรรม VCR ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ EA กับบัญชี VCA โปรดดูรายละเอียดประเภทบัญชีในตารางประเภทบัญชีเทรดเพิ่มเติม
 31. สามารถรับรางวัลทุกประเภทได้ภายใน 30 วันปฏิทิน โดยเริ่มจากช่วงเวลาที่มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม
 32. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการลงทะเบียนกิจกรรมครั้งใหม่สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Volume Cash Reward ครั้งก่อนตามดุลยพินิจของบริษัทเอง
 33. หากบัญชีเทรดจริงที่เชื่อมต่อกับกิจกรรม VCR ถูกจัดเก็บถาวรในช่วงของการมอบรางวัล รางวัลจะไม่ถูกเพิ่มเข้าบัญชีเทรดดังกล่าว