logotype

เงื่อนไขทั่วไปของการแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันคือลูกค้าที่ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขทั่วไปของการแข่งขันแล้ว
 2. ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนบัญชีสำหรับแข่งขัน (Contest Account) ภายในคาบิเนต
 3. บัญชีสำหรับแข่งขัน (Contest Account) สามารถใช้เทรดระหว่างช่วงที่มีการแข่งขันเท่านั้น
 4. การลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละครั้งสามารถทำได้ในช่วงเวลาที่มีการระบุไว้ในเงื่อนไขโดยเฉพาะเท่านั้น
 5. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านสามารถเปิดบัญชีสำหรับแข่งขันได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น และผู้เข้าแข่งขันหนึ่งท่านสามารถลงทะเบียนจากหนึ่ง IP address เท่านั้น
 6. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถใช้ proxy server ที่ไม่ระบุตัวตน (Anonymous Proxy Server) หากบริษัทพบว่ามีการเชื่อมต่อด้วยหลาย IP address จากภูมิภาคที่แตกต่างกันไปในบัญชีสำหรับแข่งขันบัญชีเดียวกัน บัญชีนั้นอาจถูกถอดออกจากการแข่งขันได้
 7. รางวัลโบนัสจะถูกเพิ่มเข้ายอด credit ในบัญชีเทรดจริงหนึ่งบัญชีที่ผู้เข้าแข่งขันเลือก ยกเว้น บัญชีประเภท ECN Pro
 8. หากบํญชีเทรดจริงที่เชื่อมต่อกับกิจกรรมถูกจัดเก็บถาวรในช่วงของการมอบรางวัล รางวัลจะไม่ถูกเพิ่มเข้าบัญชีเทรดดังกล่าว
 9. ผู้เข้าแข่งขันรับทราบว่าในการแข่งขันที่ไม่ต้องฝากเงินนั้นทำด้วยเงินเสมือนเท่านั้น ท่านไม่สามารถเรียกร้องขอทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ กับทางบริษัทได้
 10. ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ลูกค้าจะต้องทำตามเงื่อนไขการเทรดทั่วไป การละเลยเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะไม่สามารถใช้เป็นข้อโต้แย้งในการเรียกร้องกับทางบริษัทได้
 11. เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขันคือเวลาตามเซิร์ฟเวอร์ที่แสดงอยู่ภายในโปรแกรมเทรดและบนเว็บไซต์ของบริษัท
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลของผู้เข้าแข่งขันเพื่อแสดงประวัติการเทรด, ให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงบัญชีของผู้เข้าแข่งขันผ่านรหัส investor รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในสื่อต่าง ๆ เพื่อการโฆษณา
 13. ยอดเงินโบนัสที่ถูกเพิ่มเข้าบัญชีสำหรับการแข่งขันไม่สามารถถอนจากบัญชีเทรดได้ กำไรที่ได้รับจากการเทรดด้วยยอดโบนัสนี้สามารถใช้สำหรับการเทรดในอนาคต การถอนและ/หรือการโอนระหว่างบัญชี นอกจากจะมีการระบุไว้ในเงื่อนไขของการแข่งขันโดยเฉพาะ
 14. ยอดโบนัสมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ นอกจากจะมีการระบุไว้ในเงื่อนไขของการแข่งขันโดยเฉพาะ
 15. รางวัลโบนัสจะถูกเพิ่มเข้าบัญชีเทรดจริงของผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบรางวัลให้กับท่าน
 16. ในการมอบรางวัลโบนัส ผู้ชนะการแข่งขันจะต้องส่งคำขอมายังบริษัทผ่านช่องทางติดต่อช่องทางใดช่องทางหนึ่ง โดยระบุหัวข้อการแข่งขัน ช่วงเวลาการแข่งขันและหมายเลขบัญชีเทรดจริงที่จะรับมอบรางวัล
 17. บริษัทอาจปฏิเสธการมอบรางวัลโบนัส รวมถึง การถอนโบนัสเดิมที่มีอยู่ได้ทุกเมื่อ หากผู้เข้าแข่งขันละเมิดกฎระเบียบของทางบริษัทและ/หรือข้อตกลงการทุจริต เพื่อให้ชนะการแข่งขัน
 18. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเทรดด้วยจำนวน lot ขั้นต่ำ ครบตามที่กำหนดให้ได้อย่างน้อยหนึ่งออเดอร์ นอกจากจะมีการระบุไว้ในเงื่อนไขของการแข่งขันโดยเฉพาะ
  คำนวณ standard lot ที่ qualified และไม่ hedging เท่านั้น
 19. หลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน ทุกออเดอร์ในบัญชีสำหรับแข่งขัน (Contest Account) จะถูกปิดไปโดยอัตโนมัติ และบัญชีดังกล่าวจะถูกปรับเข้าสู่สถานะหยุดการเทรด (No Trading)
 20. ผลการแข่งขันจะถูกรวบรวมภายใน 3-5 วันทำการหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันและจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของทางบริษัท ในบางกรณี การรวบรวมผลการแข่งขันอาจเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบเพิ่มเติม
 21. บัญชีสำหรับแข่งขัน (Contest Account) อาจถูกนำกลับมาใช้ในการแข่งขันครั้งต่อไปได้ โดยก่อนเริ่มต้นการแข่งขันครั้งใหม่ ยอดเงินในบัญชีจะถูกปรับตามเงื่อนไขสำหรับเริ่มต้นการแข่งขันดังกล่าว
 22. ลูกค้าสามารถเข้าร่วมการแข่งขันหลายประเภทพร้อมกันได้ โดยลูกค้าจะต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการแข่งขันแต่ละประเภท
 23. หากบริษัทพบพิรุธในการพยายามละเมิดกฎการแข่งขัน การฉ้อโกงและ/หรือพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารจากผู้เข้าแข่งขัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ลูกค้าออกจากโปรแกรมการแข่งขัน ปฏิเสธการมอบรางวัล ลบเงินรางวัลที่ส่งมอบให้แล้ว รวมถึง ปฏิเสธการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไปและการให้บริการด้านอื่น ๆ
 24. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบประวัติการเทรดของผู้ชนะสำหรับออเดอร์ที่เป็นไปในทางเดียวกันและตรงข้ามกันกับประวัติการเทรดของผู้เข้าแข่งขันท่านอื่น หากพบว่ามีความจงใจเทรดไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงข้ามกันทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนกับผู้เข้าแข่งขันหลายท่าน บริษัทมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันเหล่านี้ในฐานะต้องสงสัยว่ามีการฉ้อโกงและ/หรือการจัดการบัญชีจากบุคคลคนเดียว
 25. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันที่มีการใช้ราคาที่ไม่ได้มาจากตลาด (non-market quote) ในระหว่างการแข่ง ความไม่สอดคล้องกันของราคาจะถูกระบุโดยฝ่ายเทคนิคของบริษัท
 26. ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอประวัติการเทรดของผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นในการแข่งขันเดียวกันได้ โดยส่งคำขอมายังช่องทางใดช่องทางหนึ่ง พร้อมระบุหัวข้อการแข่งขัน ช่วงเวลาในการแข่งขันและหมายเลขบัญชีสำหรับแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นที่ต้องการขอประวัติ
 27. ปริมาณการเทรดขั้นต่ำรายวันจะคำนวณจากออเดอร์ที่เปิดและปิดภายในวันปฏิทินเดียวกันตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น โดยปริมาณการเทรดสามารถทำได้ด้วยออเดอร์เพียงรายการเดียวที่มีปริมาณการเทรดขั้นต่ำรายวันหรือชุดของออเดอร์ที่ผลรวมของปริมาณการเทรดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำก็ได้
 28. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ EA ในการเทรดด้วยบัญชีสำหรับแข่งขัน (Contest Account) ได้ โดยจำนวนคำสั่งรวมต่อวันที่ส่งมายังเซิร์ฟเวอร์จากบัญชีสำหรับแข่งขัน (Contest Account) จะต้องไม่เกิน 2,500 คำสั่ง
  27.1. ไม่อนุญาตให้ใช้ Expert advisor (EA) กับบัญชี Live Contest สามารถอ่านรายละเอียดประเภทบัญชีเทรดได้ในตารางประเภทบัญชีเทรด
 29. ลูกค้าสามารถส่งคำขอเพื่อรับรางวัลได้ภายใน 30 วัน เริ่มจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน
 30. ผู้เข้าแข่งขันในกิจกรรมใดก็ตาม ที่ติดหนึ่งในอันดับผู้ชนะจะต้องมีสถิติการเทรดเป็นบวก (ปิด P/L > 0) เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง
 31. ผู้ชนะ 'Volume Contest' แต่ละคนสามารถรับเงินสูงถึง $1,000
 32. ในช่วงเวลาลงทะเบียนกิจกรรม Live Contest ผู้เข้าแข่งขันสามารถฝากเงินเข้าบัญชี Live Contest ได้หลายครั้ง แต่ในระหว่างการแข่งขันไม่อนุญาตให้ฝากเงินเข้าบัญชี Live Contest ได้
 33. ผู้เข้าแข่งขันสามารถถอนเงินและ/หรือโอนระหว่างบัญชีจากบัญชี Live Contest ไปยังบัญชีอื่นในช่วงการลงทะเบียนและระหว่างการแข่งขันได้ แต่การถอนและ/หรือโอนดังกล่าวในระหว่างการแข่งขันจะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
 34. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งใหม่สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งก่อนตามดุลยพินิจของบริษัทเอง