facebook banner
logotype

รูปแบบการจัดสรร

ที่โปรแกรม MAM* ของเรา คุณสามารถเลือกรูปแบบการจัดสรรได้สี่รูปแบบ ดังนี้:

  1. Equity
  2. Even
  3. Balance
  4. Lot
 

เมื่อเริ่มต้นใช้งาน รูปแบบการจัดสรรของคุณจะถูกตั้งค่าพื้นฐานไว้ที่ Equity หากคุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบ กรุณาส่งคำขอมายังทีมซัพพอร์ตของเรา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่มีออเดอร์ใดเปิดค้างไว้ในบัญชี Manager ในขณะส่งคำขอ

คุณสามารถอ่านคำอธิบายคร่าว ๆ สำหรับรูปแบบทั้งสี่ได้ดังนี้

Equity

เมื่อใช้รูปแบบนี้ ออเดอร์จะได้รับการจัดสรรให้กับ Investor ตามการแบ่งเปอร์เซ็นต์ยอด equity ทั้งหมดในบัญชี Manager  

ตัวอย่าง

 
Equity ของ Investor 1 $10,000 Equity ของ Investor 2 $7,000 Equity ของ Investor 3 $2,000
Equity ทั้งหมด $19,000 Equity ทั้งหมด $19,000 Equity ทั้งหมด $19,000
% การแบ่ง 0.5263 % การแบ่ง 0.3684 % การแบ่ง 0.1052
ขนาด lot ของ MM 10.00 ขนาด lot ของ MM 10.00 ขนาด lot ของ MM 10.00
ขนาด lot ของ Investor 5.26 ขนาด lot ของ Investor 3.68 ขนาด lot ของ Investor 1.05

ปริมาณคงเหลือ 0.01 lot จากตัวอย่างนี้ บัญชี Investor ที่เปิดใช้งานทั้งหมดจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมอย่างเท่าเทียมกันโดยเริ่มจากบัญชีที่มี equity มากที่สุด เนื่องจากปริมาณขั้นต่ำในการจัดสรรคือ 0.01 lot ปริมาณที่เหลือจึงจะถูกจัดสรรในบัญชี Investor 1 ทั้งหมด

Even

เมื่อใช้รูปแบบนี้ หากคุณต้องการจัดสรรออเดอร์อย่างเท่าเทียมกันให้กับ Investor ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงขนาดของ equity หรือยอดเงินคงเหลือ ปริมาณคงเหลือใด ๆ จะถูกกระจายอย่างเท่าเทียมกันให้แก่ Investor ทั้งหมด โดยเริ่มจากบัญชี Investor รายแรกในรายการจนเสร็จสิ้น

Balance

การจัดสรรวิธีนี้ใกล้เคียงกับแบบ Equity แต่ปริมาณจะกระจายตามสัดส่วนร้อยละของยอดบาลานซ์ทั้งหมด  

ตัวอย่าง

 
Balance ของ Investor 1 $1,000 Balance ของ Investor 1 $5,000 Balance ของ Investor 1 $10,000
Equity ทั้งหมด $16,000 Equity ทั้งหมด $16,000 Equity ทั้งหมด $16,000
% การแบ่ง 0.0625 % การแบ่ง 0.3125 % การแบ่ง 0.625
ขนาด lot ของ MM 5.00 ขนาด lot ของ MM 5.00 ขนาด lot ของ MM 5.00
ขนาด lot ของ Investor 0.31 ขนาด lot ของ Investor 1.56 ขนาด lot ของ Investor 3.12

ปริมาณจัดสรรทั้งหมดในที่นี้คือ 4.99 lot เช่นเดียวกับวิธี Equity ส่วนที่เหลือ 0.01 lot จะถูกเปิดในบัญชี Investor ที่มียอดคงเหลือสูงสุด นั่นคือ Investor 3

Lot

สำหรับวิธีนี้ คุณจะเลือกระดับ lot (Lot Factor) และตั้งค่าให้กับ Investor แต่ละรายด้วยตนเอง ออเดอร์จะได้รับการจัดสรรตามระดับ lot (Lot Factor) โดยไม่คำนึงถึง equity และยอดเงินคงเหลือของ Investor  

Example

 
Investor 1 Investor 2 Investor 3
Lot Factor 1 Lot Factor 2 Lot Factor 4
Lot Factor ทั้งหมด 7 Lot Factor ทั้งหมด 7 Lot Factor ทั้งหมด 7
ขนาด lot ของ MM 5 ขนาด lot ของ MM 5 ขนาด lot ของ MM 5
การแบ่ง, lots 0.71 การแบ่ง, lots 1.42 การแบ่ง, lots 2.85

ปริมาณคงเหลือรวม 0.02 lot จะถูกจัดสรรอย่างเท่าเทียมกันให้แก่ Investor ด้วย lot ขั้นต่ำ 0.01 lot โดยเริ่มจาก Investor ที่มี lot factor สูงที่สุดก่อนแล้วกระจายไปยัง Investor ที่มีระดับสูงเป็นลำดับถัดไปป เป็นต้น ในตัวอย่างนี้ 0.01 lot แรก จะกระจายให้ Investor 3 ก่อน จากนั้นจึงส่งให้ Investor 2

* โปรแกรม MAM - โปรแกรม Multi-Account Management