logotype

Phương pháp phân bổ

Khi sử dụng phần mềm MAM*, bạn có thể chọn giữa bốn phương pháp phân bổ khác nhau:

  1. Equity
  2. Even
  3. Balance
  4. Lot
 

Trong lần khởi chạy đầu tiên, phương pháp phân bổ của bạn sẽ được đặt thành Vốn chủ sở hữu theo mặc định. Để thay đổi thành một loại khác, hãy gửi yêu cầu đến nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Đảm bảo rằng bạn không có bất kỳ vị trí nào đang mở trên Tài khoản người quản lý của mình khi gửi yêu cầu.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy mô tả ngắn gọn về tất cả bốn phương pháp.

Equity

Khi sử dụng phương pháp này, các giao dịch sẽ được phân phối giữa các Nhà đầu tư của bạn dựa trên tỷ lệ phần trăm của họ trong tổng vốn chủ sở hữu trên Tài khoản người quản lý.  

Ví dụ

 
Nhà đầu tư 1 $10,000 Nhà đầu tư 2 $7,000 Nhà đầu tư 3 $2,000
Tổng vốn chủ sở hữu $19,000 Tổng vốn chủ sở hữu $19,000 Tổng vốn chủ sở hữu $19,000
% Cổ phần 0.5263 % Cổ phần 0.3684 % Cổ phần 0.1052
Kích thước lô MM 10.00 Kích thước lô MM 10.00 Kích thước lô MM 10.00
Lô nhà đầu tư 5.26 Lô nhà đầu tư 3.68 Lô nhà đầu tư 1.05

Khối lượng còn lại 0,01 lô từ ví dụ này sẽ được phân bổ đồng đều giữa tất cả các Tài khoản nhà đầu tư được kích hoạt, bắt đầu từ Tài khoản có vốn chủ sở hữu lớn nhất. Vì khối lượng tối thiểu để phân bổ là 0,01 lô, khối lượng còn lại sẽ được phân bổ đầy đủ trên Tài khoản của Nhà đầu tư 1.

Even

Sử dụng phương pháp này nếu bạn muốn phân bổ các giao dịch của mình một cách đồng đều giữa tất cả các Nhà đầu tư, bất chấp quy mô vốn chủ sở hữu hoặc số dư của họ. Bất kỳ khối lượng còn lại nào sẽ được phân bổ đồng đều giữa tất cả các Nhà đầu tư của bạn, bắt đầu từ Tài khoản Nhà đầu tư đầu tiên trong danh sách tới các nhà đầu tư đang hoạt động giảm dần.

Balance

Phương pháp phân bổ này gần với Equity, nhưng khối lượng được phân bổ dựa trên tỷ lệ phần trăm của tổng số dư.  

Example

 
Số dư của nhà đầu tư 1 $1,000 Số dư của nhà đầu tư 2 $5,000 Số dư của nhà đầu tư 3 $10,000
Tổng vốn chủ sở hữu $16,000 Tổng vốn chủ sở hữu $16,000 Tổng vốn chủ sở hữu $16,000
% Cổ phần 0.0625 % Cổ phần 0.3125 % Cổ phần 0.625
Kích thước lô MM 5.00 Kích thước lô MM 5.00 Kích thước lô MM 5.00
Lô nhà đầu tư 0.31 Lô nhà đầu tư 1.56 Lô nhà đầu tư 3.12

Tổng khối lượng được phân bổ ở đây là 4,99 lô. Cũng giống như phương pháp Vốn chủ sở hữu, lô 0,01 còn lại sẽ được mở trên Tài khoản Nhà đầu tư có số dư cao nhất - # 3.

Lot

Đối với phương pháp này, bạn chọn hệ số lô theo cách thủ công và đặt chúng cho từng Nhà đầu tư riêng lẻ. Các giao dịch sẽ được phân bổ theo hệ số lô này, bất chấp quy mô vốn chủ sở hữu và số dư của Nhà đầu tư.  

Ví dụ

 
Nhà đầu tư 1 Nhà đầu tư 2 Nhà đầu tư 3
Hệ số lô 1 Hệ số lô 2 Hệ số lô 4
Tổng hệ số lô 7 Kích thước lô MM 7 Kích thước lô MM 7
Kích thước lô MM 5 Kích thước lô MM 5 Kích thước lô MM 5
Cổ phần, lô 0.71 Cổ phần, lô 1.42 Cổ phần, lô 2.85

Tổng khối lượng còn lại của lô 0,02 sẽ được phân bổ đồng đều giữa các Nhà đầu tư trong các lô tối thiểu là 0,01, bắt đầu với Nhà đầu tư có hệ số lô cao nhất và chuyển sang Nhà đầu tư có hệ số cao nhất tiếp theo, v.v. Trong ví dụ của chúng tôi, 0,01 đầu tiên sẽ đi đến Nhà đầu tư 3 và sau đó đến Nhà đầu tư 2.

* Phần mềm MAM - Phần mềm quản lý đa tài khoản