logotype

ເງື່ອນໄຂການແຂ່ງຂັນ

 1. ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນຕືລູກຕ້າທີ່ໄດ້ອ່ານ ແລະ ຍີນຍອມຮັບເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງການແຂ່ງຂັນແລ້ວ
 2. ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງລົງທະບຽນບັນຊີສຳລັບການແຂ່ງຂັນ (Contest Account) ໃນຄາບີນເນັດ
 3. ບັນຊີສຳລັບການແຂ່ງຂັນ (Contest Account) ສາມາດໃຊ້ເທຣດລະຫວ່າງຊ່ວງທີ່ມີການແຂ່ງຂັນເທົ່ານັ້ນ
 4. ການລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນແຕ່ລະຄັ້ງສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີການລະບຸໃວ້ເງື່ອນໄຂໂດຍຍສະເພາະເທົ່ານັ້ນ
 5. ຜູ້ແຂ່ງຂັນແຕ່ລະທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີສຳລັບການແຂ່ງຂັນໄດ້ພຽງໜື່ງບັນຊີເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນໜື່ງທ່ານສາມາດລົງທະບຽນຈາກໜື່ງ IP address ເທົ່ານັ້ນ
 6. ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ proxy server ທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນ (Anonymous Proxy Server) ຖ້າພົບເຫັນມີການເຊື່ອຕໍ່ຫຼາຍ IP address ຈາກເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນບັນຊີສຳລັບແຂ່ງຂັນບັນຊີດຽວກັນ ບັນຊີນັ້ນອາດຖືກຖອດອອກຈາກການແຂ່ງຂັນໄດ້
 7. ລາງວັນໂບນັດຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າຍອດ credit ໃນບັນຊີເທຣດຂອງແທ້ທີ່ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນໄດ້ເລືອກ
 8. ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນຮູ້ວ່າການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນນັ້ນ ຄ້າຍຄືກັບເງິນແທ້ ທ່ານບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງຂໍທູລະກຳທາງການເງິນໃດໆກັບທາງບໍລິສັດໄດ້
 9. ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງເຮັດຕາມເງື່ອນໄຂການເທຣດທົ່ວໄປ ຖ້າມີການຜິດເງື່ອນໄຂຈະບໍ່ສາມາດມີຂໍ້ໂຕ້ແຍ່ງໄດ້
 10. ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສີ້ນສຸດການແຂ່ງຂັນຄືເວລາຕາມເຊີເວີທີ່ສະແດງໃນໂປຣແກຣມ ແລະ ເວັບໄຊຣຂອງບໍລິສັດ
 11. ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນເພື່ອສະແດງປະຫວັດການເທຣດ, ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນສາມາດເຂົ້າເຖີງບັນຊີຂອງຜູ້ແຂ່ງຂັນຜ່ານລະຫັດ investor ລວມເຖີງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດັ່ງກວ່າໃນສື່ອື່ນໆເພື່ອການໂຄສະນາ
 12. ຍອດເງິນໂບນັດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີສຳລັບການແຂ່ງຂັນບໍ່ສາມາດຖອນຈາກບັນຊີເທຣດໄດ້ ກຳໄລທີ່ໄດ້ຈາກການເທຣດຍອດໂບນັດນີ້ສາມາດໃຊ້ສຳລັບການເທຣດໃນອານາຄົດ ການຖອນ/ຫຼືໂອນລະຫວ່າງບັນຊີ ນອກຈາກຈະມີການລະບຸໃວ້ໃນເງື່ອນໄຂຂອງການແຂ່ງຂັນໂດຍສະເພາະ
 13. ຍອດໂບນັດມີອາຍຸ 30 ວັນ ນັບຈາກວັນທີ່ໄດ້ຮັບ ນອກຈາກຈະມີການລະບຸເງື່ອນໄຂຂອງການແຂ່ງຂັນໂດຍສະເພາະ
 14. ລາງວັນໂບນັດຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີເທຣດແທ້ຂອງຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນທີ່ຜ່ານການຢືນຢັນຕົວຕົນແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ຖ້າບໍ່ເປັນຕາມເງື່ອນໄຂ ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການມອບລາງວັນໃຫ້ກັບທ່ານ
 15. ໃນການມອບລາງວັນໂບນັດ ຜູ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນຈະຕ້ອງສົ່ງຄຳຂໍມາບໍລິສັດຜ່ານຊ່ອງທາງໃດໜື່ງ ໂດຍລະບຸຫົວຂໍ້ການແຂ່ງຂັນ ຊ່ວງເວລາການແຂ່ງຂັນ ແລະ ໝາຍເລກບັນຊີເທຣດແທ້ທີ່ຈະຮັບລາງວັນ
 16. ບໍລິສັດອາປະຕິເສດການມອບລາງວັນໂບນັດ ລວມເຖີງການຖອນໂບນັດທີ່ມີຢູ່ໄດ້ທຸກເວລາ ຖ້າຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນລະເມີດກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ/ຫຼືຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອໃຫ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນ
 17. ຜູ້ແຂ່ງຂັນຈະຕ້ອງເທຣດດ້ວຍຈຳນວນ lot ຂັ້ນຕໍ່າ ຄົບຕາມຈຳນວນຢ່າງໜ້ອຍໜື່ງອໍເດີ້ ນອກຈາກຈະມີການລະບຸໃວ້ໃນເງື່ອນໄຂຂອງການແຂ່ງຂັນໂດຍສະເພາະ
 18. ຫຼັງຈາກສີ້ນສຸດການແຂ່ງຂັນ ທຸກອໍເດີ້ໃນບັນຊີສຳລັບການແຂ່ງຂັນ (Contest Account) ຈະຖືກປິດໄປໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ບັນຊີດັ່ງກວ່າຈະຖືກປັບເຂົ້າສູ່ສະຖານະຢູດການເທຣດ (No Trading)
 19. ຜົນການແຂ່ງຂັນຈະຖືກລວບລວມພາຍໃນ 3-5 ວັນ ຫຼັງຈາກສີ້ນສຸດການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃນເວັບໄຊຣຂອງບໍລິສັດ ໃນບາງກໍລະນີ ການລວບລວມຜົນການແຂ່ງຂັນອາດເກີນໄລຍະທີ່ລະບຸໃວ້ ເຊີ່ງຈະປະກາດໃຫ້ຮູ້ເພີ່ມເຕີມ
 20. ບັນຊີສຳລັບການແຂ່ງຂັນ (Contest Account) ອາດຖືກນຳກັບມາໃຊ້ໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງຕໍ່ໄປໄດ້ ໂດຍການເລີ່ມຕົ້ນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງໃຫມ່ ຍອດເງິນໃນບັນຊີຈະຖືກປັບຕາມເງື່ອນໄຂສຳລັບເລີ່ມຕົ້ນການແຂ່ງຂັນດັ່ງກວ່າ
 21. ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຫຼາຍປະເພດພ້ອມກັນໄດ້ ໂດຍລູກຄ້າຈະຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນສຳລັບການແຂ່ງຂັນແຕ່ລະປະເພດ
 22. ຖ້າບໍລິສັດພົບເຫັນຜູ້ແຂ່ງຂັນພະຍາຍາມລະເມີດກົດແຂ່ງຂັນ ການສໍ້ໂກງ/ຫຼືພົບວ່າມີການປອມແປງເອກະສານ ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດຕັດສິດລູກຄ້າອອກຈາກໂປຣແກຣມການແຂ່ງຂັນ ປະຕິເສດການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການອື່ນໆ
 23. ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການກວດສອບປະຫວັດການເທຣດຂອງຜູ້ຊະນະສຳລັບອໍເດີ້ທີ່ເປັນໄປໃນທາງດຽວກັນ ແລະ ກົງກັນຂ້າມກັບຜູ້ອື່ນ ຖ້າພົບເຫັນການຈົງໃຈໃນການເທຣດໄປທິດທາງດຽວກັນ ຫຼື ກົງກັນຂ້າມກັນ ບໍລິສັດມີສິດຕັດສິນຜູ້ແຂ່ງຂັນດັ່ງກວ່າ
 24. ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການຍົກເລີກຜົນການແຂ່ງຂັນທີ່ມີການໃຊ້ລາຄາທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກຕະຫຼາດ (non-market quote) ໃນລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນຂອງລາຄາຈະຖືກລະບຸໂດຍຝ່າຍເທັກນິກຂອງບໍລິສັດ
 25. ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນສາມາດຂໍປະຫວັດການເທຣດຂອງຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນທ່ານອື່ນໄດ້ ໂດຍສົ່ງຄຳຂໍມາທີ່ຊ່ອງທາງໃດໜື່ງ ພ້ອມລະບຸຫົວຂໍ້ການແຂ່ງຂັນ ຊ່ວງເວລາ ແລະ ໝາຍເລກບັນຊີການແຂ່ງຂັນຂໍຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຂໍປະຫວັດ
 26. ຄຳວ່າ “ເທຣດສຳເລັດ” ໝາຍເຖີງມີການເປີດແລະປິດອໍເດີ້
 27. ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນສາມາດໃຊ້ EA ໃນການເທຣດດ້ວຍບັນຊີສຳລັບແຂ່ງຂັນ (Contest Account) ໄດ້ ໂດຍຈຳນວນຄຳສັ່ງລວມຕໍ່ມື້ທີ່ສົ່ງໄປເຊີເວີຈາກບັນຊີສຳລັບແຂ່ງຂັນ (Contest Account) ຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນ 2,500 ຄຳສັ່ງ
 28. The period of claiming the reward of any kind is 30 calendar days, starting from the moment of announcing the contest winners.
 29. A participant of any contest, who took one of the winning places, should have the positive trading stratistics (Closed P/L > 0) at the moment of the Contest end.
 30. Each winner of 'Volume Contest' may receive up to $1,000