facebook banner
logotype

ເງື່ອນໄຂການແຂ່ງຂັນ

 1. ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນຕືລູກຕ້າທີ່ໄດ້ອ່ານ ແລະ ຍີນຍອມຮັບເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງການແຂ່ງຂັນແລ້ວ
 2. ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງລົງທະບຽນບັນຊີສຳລັບການແຂ່ງຂັນ (Contest Account) ໃນຄາບີນເນັດ
 3. ບັນຊີສຳລັບການແຂ່ງຂັນ (Contest Account) ສາມາດໃຊ້ເທຣດລະຫວ່າງຊ່ວງທີ່ມີການແຂ່ງຂັນເທົ່ານັ້ນ
 4. ການລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນແຕ່ລະຄັ້ງສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີການລະບຸໃວ້ເງື່ອນໄຂໂດຍຍສະເພາະເທົ່ານັ້ນ
 5. ຜູ້ແຂ່ງຂັນແຕ່ລະທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີສຳລັບການແຂ່ງຂັນໄດ້ພຽງໜື່ງບັນຊີເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນໜື່ງທ່ານສາມາດລົງທະບຽນຈາກໜື່ງ IP address ເທົ່ານັ້ນ
 6. ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ proxy server ທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນ (Anonymous Proxy Server) ຖ້າພົບເຫັນມີການເຊື່ອຕໍ່ຫຼາຍ IP address ຈາກເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນບັນຊີສຳລັບແຂ່ງຂັນບັນຊີດຽວກັນ ບັນຊີນັ້ນອາດຖືກຖອດອອກຈາກການແຂ່ງຂັນໄດ້
 7. ລາງວັນໂບນັດຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າຍອດ credit ໃນບັນຊີເທຣດຂອງແທ້ທີ່ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນໄດ້ເລືອກ
 8. ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນຮູ້ວ່າການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນນັ້ນ ຄ້າຍຄືກັບເງິນແທ້ ທ່ານບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງຂໍທູລະກຳທາງການເງິນໃດໆກັບທາງບໍລິສັດໄດ້
 9. ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງເຮັດຕາມເງື່ອນໄຂການເທຣດທົ່ວໄປ ຖ້າມີການຜິດເງື່ອນໄຂຈະບໍ່ສາມາດມີຂໍ້ໂຕ້ແຍ່ງໄດ້
 10. ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສີ້ນສຸດການແຂ່ງຂັນຄືເວລາຕາມເຊີເວີທີ່ສະແດງໃນໂປຣແກຣມ ແລະ ເວັບໄຊຣຂອງບໍລິສັດ
 11. ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນເພື່ອສະແດງປະຫວັດການເທຣດ, ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນສາມາດເຂົ້າເຖີງບັນຊີຂອງຜູ້ແຂ່ງຂັນຜ່ານລະຫັດ investor ລວມເຖີງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດັ່ງກວ່າໃນສື່ອື່ນໆເພື່ອການໂຄສະນາ
 12. ຍອດເງິນໂບນັດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີສຳລັບການແຂ່ງຂັນບໍ່ສາມາດຖອນຈາກບັນຊີເທຣດໄດ້ ກຳໄລທີ່ໄດ້ຈາກການເທຣດຍອດໂບນັດນີ້ສາມາດໃຊ້ສຳລັບການເທຣດໃນອານາຄົດ ການຖອນ/ຫຼືໂອນລະຫວ່າງບັນຊີ ນອກຈາກຈະມີການລະບຸໃວ້ໃນເງື່ອນໄຂຂອງການແຂ່ງຂັນໂດຍສະເພາະ
 13. ຍອດໂບນັດມີອາຍຸ 30 ວັນ ນັບຈາກວັນທີ່ໄດ້ຮັບ ນອກຈາກຈະມີການລະບຸເງື່ອນໄຂຂອງການແຂ່ງຂັນໂດຍສະເພາະ
 14. ລາງວັນໂບນັດຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີເທຣດແທ້ຂອງຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນທີ່ຜ່ານການຢືນຢັນຕົວຕົນແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ຖ້າບໍ່ເປັນຕາມເງື່ອນໄຂ ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການມອບລາງວັນໃຫ້ກັບທ່ານ
 15. ໃນການມອບລາງວັນໂບນັດ ຜູ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນຈະຕ້ອງສົ່ງຄຳຂໍມາບໍລິສັດຜ່ານຊ່ອງທາງໃດໜື່ງ ໂດຍລະບຸຫົວຂໍ້ການແຂ່ງຂັນ ຊ່ວງເວລາການແຂ່ງຂັນ ແລະ ໝາຍເລກບັນຊີເທຣດແທ້ທີ່ຈະຮັບລາງວັນ
 16. ບໍລິສັດອາປະຕິເສດການມອບລາງວັນໂບນັດ ລວມເຖີງການຖອນໂບນັດທີ່ມີຢູ່ໄດ້ທຸກເວລາ ຖ້າຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນລະເມີດກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ/ຫຼືຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອໃຫ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນ
 17. ຜູ້ແຂ່ງຂັນຈະຕ້ອງເທຣດດ້ວຍຈຳນວນ lot ຂັ້ນຕໍ່າ ຄົບຕາມຈຳນວນຢ່າງໜ້ອຍໜື່ງອໍເດີ້ ນອກຈາກຈະມີການລະບຸໃວ້ໃນເງື່ອນໄຂຂອງການແຂ່ງຂັນໂດຍສະເພາະ Only non-hedging qualified standard lots count
 18. ຫຼັງຈາກສີ້ນສຸດການແຂ່ງຂັນ ທຸກອໍເດີ້ໃນບັນຊີສຳລັບການແຂ່ງຂັນ (Contest Account) ຈະຖືກປິດໄປໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ບັນຊີດັ່ງກວ່າຈະຖືກປັບເຂົ້າສູ່ສະຖານະຢູດການເທຣດ (No Trading)
 19. ຜົນການແຂ່ງຂັນຈະຖືກລວບລວມພາຍໃນ 3-5 ວັນ ຫຼັງຈາກສີ້ນສຸດການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃນເວັບໄຊຣຂອງບໍລິສັດ ໃນບາງກໍລະນີ ການລວບລວມຜົນການແຂ່ງຂັນອາດເກີນໄລຍະທີ່ລະບຸໃວ້ ເຊີ່ງຈະປະກາດໃຫ້ຮູ້ເພີ່ມເຕີມ
 20. ບັນຊີສຳລັບການແຂ່ງຂັນ (Contest Account) ອາດຖືກນຳກັບມາໃຊ້ໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງຕໍ່ໄປໄດ້ ໂດຍການເລີ່ມຕົ້ນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງໃຫມ່ ຍອດເງິນໃນບັນຊີຈະຖືກປັບຕາມເງື່ອນໄຂສຳລັບເລີ່ມຕົ້ນການແຂ່ງຂັນດັ່ງກວ່າ
 21. ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຫຼາຍປະເພດພ້ອມກັນໄດ້ ໂດຍລູກຄ້າຈະຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນສຳລັບການແຂ່ງຂັນແຕ່ລະປະເພດ
 22. ຖ້າບໍລິສັດພົບເຫັນຜູ້ແຂ່ງຂັນພະຍາຍາມລະເມີດກົດແຂ່ງຂັນ ການສໍ້ໂກງ/ຫຼືພົບວ່າມີການປອມແປງເອກະສານ ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດຕັດສິດລູກຄ້າອອກຈາກໂປຣແກຣມການແຂ່ງຂັນ ປະຕິເສດການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການອື່ນໆ
 23. ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການກວດສອບປະຫວັດການເທຣດຂອງຜູ້ຊະນະສຳລັບອໍເດີ້ທີ່ເປັນໄປໃນທາງດຽວກັນ ແລະ ກົງກັນຂ້າມກັບຜູ້ອື່ນ ຖ້າພົບເຫັນການຈົງໃຈໃນການເທຣດໄປທິດທາງດຽວກັນ ຫຼື ກົງກັນຂ້າມກັນ ບໍລິສັດມີສິດຕັດສິນຜູ້ແຂ່ງຂັນດັ່ງກວ່າ
 24. ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການຍົກເລີກຜົນການແຂ່ງຂັນທີ່ມີການໃຊ້ລາຄາທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກຕະຫຼາດ (non-market quote) ໃນລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນຂອງລາຄາຈະຖືກລະບຸໂດຍຝ່າຍເທັກນິກຂອງບໍລິສັດ
 25. The required daily trading volume is calculated only from the positions opened and closed within the same calendar day according to server time. The volume can be completed with a single trading position with the minimum required daily volume or a set of positions where the sum of their volumes equals the minimum requirements.
 26. ຄຳວ່າ “ເທຣດສຳເລັດ” ໝາຍເຖີງມີການເປີດແລະປິດອໍເດີ້
 27. ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນສາມາດໃຊ້ EA ໃນການເທຣດດ້ວຍບັນຊີສຳລັບແຂ່ງຂັນ (Contest Account) ໄດ້ ໂດຍຈຳນວນຄຳສັ່ງລວມຕໍ່ມື້ທີ່ສົ່ງໄປເຊີເວີຈາກບັນຊີສຳລັບແຂ່ງຂັນ (Contest Account) ຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນ 2,500 ຄຳສັ່ງ
  27.1. Expert advisors on Live Contest accounts are not allowed. Account type details are available in the Account Types table.
 28. The period of claiming the reward of any kind is 30 calendar days, starting from the moment of announcing the contest winners.
 29. A participant of any contest, who took one of the winning places, should have positive trading statistics (Closed P/L > 0) at the moment of the Contest end.
 30. Each winner of 'Volume Contest' may receive up to $1,000
 31. During the registration period for the Live Contest, contest participants can make deposits to their Live Contest account multiple times. Funding the Live Contest account will not be allowed during the contest period.
 32. The participants can request a withdrawal and/or internal transfer from the Live Contest account to live accounts during the registration and contest periods. However, these actions during the contest period will result in disqualification from the Contest.
 33. The Company is entitled to refuse the registration for participants of the previous contests at the moment of registration for a new Contest at its own discretion.
 34. If a live account linked to a contest is in the archive at the moment of paying the prize, the prize will not be added.