facebook banner
logotype

ເພີ່ມຄ່າຄອມມິດຊັ່ນໃຫ້ IB

ບໍ່ວ່າຈະເປັນມື້ໃດ, ກໍສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້:
ຮັບລາງວັນພິເສດເພື່ອຜົນຮັບທີ່ສຸດພິເສດ

ສະໝັກ IB

ທິມງານ FXCL ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ແລະ ຕ້ອງການມອບລາງວັນໃຫ້ກັບທ່ານດ້ວຍການເພີ່ມຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍໃນແຕ່ລະມື້ຂອງລູກຄ້າ. ແຕ່ລະວັນເປັນໂອກາດດີໆທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ເພີ່ມຂຶ້ນອີກສູງເຖີງ 100% ຂອງຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ທີ່ໄດ້ຮັບໃນປັດຈຸບັນ ຈຳນວນເງິນທີ່ຈະໄດ້ຮັບເພີ່ມຂຶ້ນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຳນວນສະມາຊິກແລະຈຳນວນ lot ທີ່ມີການເທຣດໃນມື້ນັ້ນໆ ແລະຈະເພີ່ມເຂົ້າທີ່ຍອດບາລານຂອງບັນຊີເທຣດຂອງທ່ານໃຫ້ ອັດຕະໂນມັດທຸກວັນ.

ທ່ານສາມາດຄິດໄລ່ເປີເຊັນຄ່າຄອມມິດຊັ່ນຂອງທ່ານໄດ້ແບບງ່າຍໆພຽງໃຊ້ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

  ຈຳນວນເທຣດເດີທີ່ເທຣດຕໍ່ວັນ* ຍອດການເທຣດຕໍ່ວັນ, (lot)** ຄອມມິດຊັນໄອບີເພີ່ມເຕີມ, (%)***
Prime 5-20 8-15 5
16-21 10
22-35 15
36-44 20
45 ຂື້ນໄປ 25
Silver 21-60 28-39 30
40-60 35
61-90 40
91-100 45
101 ຂື້ນໄປ 50
Gold 61-90 91-100 55
101-110 60
111-120 65
121-130 70
131 ຂື້ນໄປ 75
Platinum 91 ຂື້ນໄປ 121-130 80
131-140 85
141-150 90
151-160 95
161 ຂື້ນໄປ 100

ໝາຍເຫດ:
* ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ລວມຍອດການຊື້ຂາຍແຕ່ລະມື້ຢ່າງໜ້ອຍ 1.00 standard lot ໃນວັນນັ້ນໆ ເທົ່ານັ້ນຈິ່ງຈະໄດ້ຮັບສິດໃນການຄິດໄລ່ຄ່າລວມຂອງ ຍອດການຊື້ຂາຍລວມທັງໝົດໃນແຕ່ລະມື້. ຍອດການຊື້ຂາຍນີ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໃຊ້ຄຳນວນຍອດຄ່າຄອມມິດຊັນ
** ໃນການຮັບຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ເພີ່ມນັ້ນ, ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າລູກຄ້າຂອງທ່ານໄດ້ທຳຍອດການຊື້ຂາຍໃນແຕ່ລະມື້ສູງຕາມຈຳນວນຂັ້ນຕໍ່າຂອງລ໋ອດທີ່ໄດ້ບົ່ງໄວ້ໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ. ສະເພາະການເທຣດທີ່ເປັນ Qualified ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຖືກນຳມາໃຊ້. ຍອດປະລິມານການເທຣດນັ້ນລວມເອົາຕົວເລກທົດສະນິຍົມສອງຕົວສຸດທ້າຍ ສູງສຸດ 0.99, ຕົວຢ່າງ 15.99, 21.99, ແລະ ຕໍ່ໆໄປ.
*** ເພີ່ມຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ໃຫ້ກັບບັນຊີທຸກປະເພດ, ຍົກເວັ້ນບັນຊີ ECN Pro & Live Contest Account

 
 

ຕົວຢ່າງ:

ລູກຄ້າຂອງທ່ານໄດ້ທຳການຊື້ຂາຍພາຍໃນມື້ນີ້ແມ່ນ:

  • icon user ລູກຄ້າ 11 ທ່ານທີ່ໄດ້ທຳການຊື້ຂາຍ
  • icon money-bag ລວມທັງໝົດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເທຣດແມ່ນ 50 Lot
  • icon dollar $500 ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ

ທ່ານຖືກຈັດຢຸ່ໃນຂັ້ນພິເສດທ່ານຈະໄດ່ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັນ IB ເພີ່ມອີກ 25%

ດັ່ງນັ້ນຄ່າຄອມມິດຊັ່ນທັງໝົດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃນມື້ນີ້ແມ່ນ: $500+$500*25%= $625

Try Additional IB Commission calculator!

 

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ ຢ່າລັງເລທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຫາ ທີມງານຊັບພອດ ຂອງພວກເຮົາ.