facebook banner
logotype

ກົດຂອງໂປຣແກຣມ MAM

 1. Any FXCL client may apply for the MAM Program and open an Investor Account. In order to open a Manager Account, the client should verify the Trader’s Cabinet first and provide a link to his/her previous trading results on Myfxbook, MQL5 or FX Blue resource or upload an MT4 statement from his/her previous trading account (any account type from any broker is allowed). Any manual corrections to the uploaded MT4 trading statement shall lead to the blocking of the Manager’s MAM account.
 2. ບັນຊີ investor ແລະ Managerທຸກບັນຊີຈະເປັນປະເພດ ECN Pro
 3. Money Manager ສາມາດເລືອກບັນຊີເທຣດປະເພດໃດກໍ່ໄດ້ເພື່ອຮັບຄ່າຄອມມິດຊັນ (ຕໍ່ໄປຈະຮ້ອງວ່າ Performance fee) ຍົກເວັ້້ນປະເພດ ECN Pro
 4. ລູກຄ້າສາມາດເປີດບັນຊີ investor ແລະ/ຫຼື Manager ຈັກບັນຊີກໍ່ໄດ້
 5. ບັນຊີ investor ແຕ່ລະບັນຊີສາມາດຕິດຕາມບັນຊີ Manager ໄດ້ພຽງເທື່ອລະ 1 ບັນຊີເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຕ້ອງການຕິດຕາມ Money Manager ທ່ານອື່ນ ລູກຄ້າຕ້ອງເປີດບັນຊີ investor ໃໝ່ ແລະຝາກເງິນ ຫຼື ຍົກເລີກການຕິດຕາມ Money Manager ຄົນປັດຈຸບັນກ່ອນ
 6. ບັນຊີ investor ບໍ່ໄດ້ມີໃວ້ສຳຫຼັບການເທຣດ investor ສາມາດເບິ່ງບັນຊີຝາກເງິນ, ຖອນເງິນ ແລະ ໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີເທຣດໄດ້ເທົ່ານັ້ນ
 7. ບັນຊີ Managerໃຊ້ສຳຫຼັບການເທຣດເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຝາກເງິນ, ຖອນເງິນ ແລະ ໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີ
 8. ການໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີຈາກ ແລະ ໄປສູ່ບັນຊີ investorສາມາດເຮັດໄດ້ລະຫວ່າງບັນຊີ ECN Pro ແລະ ບັນຊີinvestor ເທົ່ານັ້ນ
 9. ໃນການຕິດຕາມ Manager ລູກຄ້າຈະຕ້ອງຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ investor ດ້ວຍຍອດຝາກຂັ້ນຕ່ຳທີ່ Manager ກຳນົດໃວ້ເຊິ່ງຈະບໍ່ຕ່່ຳກ່ວາ 100 ໂດລາ
 10. Money Manager ສາມາດກວດສອບ investor ຜ່ານຄາບິເນັດໃນກໍລະນີທີ່ investor ຖອນເງິນ, ໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີ ຫຼືຍົກເລີກຕິດຕາມ Money Manager ຈະເຫັນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໃນຄາບິເນັດ
 11. Money Manager ສາມາດກຳນົດ Performance fee ຂອງຕົວເອງໄດ້ສູງສຸດ 35%
 12. Performance fee ຈະຖືກຄຳນວນໂດຍສູດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
  Performance fee = (equity - ຍອດບາລານເລີ່ມຕົ້ນ - ຍອດຝາກ + ຍອດຖອນ (ລວມ Performance fee ທີ່ເຄີຍຖອນໄປແລ້ວ)) * ເປີເຊັນ Performance fee ຂອງ manager / 100
  ໂດຍທີ່:
  • Performance fee ແມ່ນຄ່າຄອມມິດຊັນທີ່ຊຳລະໂດຍ investor ສຳຫຼັບການເທຣດຂອງ Money Manager
  • Equity ແມ່ນ Equity ໃນບັນຊີ investor ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ (ຕາມ high watermark)
  • ຍອດບາລານເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນຍອດບາລານໃນບັນຊີ investor ເວລາທີ່ investor ເລີ່ມຕິດຕາມ Money Manager
  • ຍອດຝາກແມ່ນຍອດຝາກ ແລະ ຖອນໂອນລະຫວ່າງບັນຊີເທຣດທັ່ງໝົດທີ່ບັນຊີ investor ທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງຍອດຝາກຄັ້້ງທຳອິດ
  • ການຖອນ ແມ່ນການຖອນການໂອນລະຫວ່າງບັນຊີເທຣດ ແລະ ການຫັກຄ່າ performance ກ່ອນໜ້ານີ້ຈາກບັນຊີ investor
  • ເປີເຊັນ Performance fee ຂອງ Manager ແມ່ນເປີເຊັນກຳໄລຂອງ investor ທີ່ຖືກສົ່ງໄປທີ່ Money Manager
 13. ຖ້າinvestor ເລີກຕິດຕາມ Money Manager ແລ້ວກັບມາຕິດຕ່ມໃໝ່ອີກຄັ້ງ ຊ່ວງເວລາທີ່ຕິດຕາມລ່າສຸກເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຖືກນຳໄປຄຳນວນ Performance fee
 14. Money manager ຈະໄດ້ຮັບ Performance fee ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຜົນການເທຣດໃນຮັບນັ້ນເປັນບວກເທົ່ານັ້ນ (ສູງກ່ວາ hight watermark)
 15. ຖ້າຜົນການເທຣດໃນຮອບນັ້ນເປັນລົບ (ຕ່ຳກ່ວາ high watermark) Money Managerຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ Performance fee ຈົນກ່ວາຍອດກຳໄລໃນບັນຊີ investor ຈະຄອບຄຸມຍອດຂາດທຶນ
 16. Performance fee ຈະຖືກສະສົມໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ໜຶ່ງຮອບບິນ Money Manager ອາດເລືອກຊ່ວງເວລາລະຫວ່າງລາຍວັນ, ລາຍອາທິດ ຫຼື ລາຍເດືອນ ບັນໍີ Manager ຈະມີຮອບຂອງແຕ່ລະບັນຊີເອງ
 17. Performance fee ຈະຖືກລວມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
  • ສຳຫຼັບຊ່ວງເວລາລາຍວັນ - ຕອນ ເວລາ 00:00 ນ. ຕາມເວລາເຊີເວີ ທຸກວັນລັດຖະການເທຣດ
  • ສຳຫຼັບຊ່ວງເວລາລາຍອາທິດ - ຕອນ ເວລາ 00:00 ນ. ຕາມເວລາເຊີເຊີ ທຸກວັນສຸກ
  • ສຳຫຼັບເວລລາຍເດືອນ - ເວລາ 00:00 ນ. ຕາມເວລາເຊີເວີ ທຸກວັນປະຕິທິນສຸດທ້າຍຂອງເດືອນ
 18. Investor ອາດຝາກເງິນ ແລະໂອນລະຫວ່າງບັນໍີໄປຍັງບັນຊີ investor ເມື່ອໃດກໍ່ໄດ້ລາຍການຈະຖືກປະມວນຜົນທັນທີ່ຕາມລະບົບການຝາກຖອນທີ່ຖືກເລືອກ
 19. ຄຳຂໍຄຳຖອນໂອນລະຫວ່າງບັນຊີ ແລະ ຍົດເລີກຄິດຄາມຂອງບັນຊີ investor ຈະຖືກປະມວນຜົນ ຄອນ ເວລາ 00:00 ນ. ຕາມເວລາເຊີວີຂອງວັນລັດຖະການເທຣດດຽວກັນ ຫຼື ວັນລັດຖະການໃກ້ສຸດ ຖ້າຄຳຂໍນັ້ນຸືກສົ່ງໃນວັນປິດທຳການເທຣດ
 20. ລະຫວ່າງທີ່ສະໝັກບັນຊີຜູ້ຈັດການ ເງິນຈະຖືກສົ່ງໄປ Rollover ເປັນເວລາ 30 ນາທີ ເຖິງ 1 ຊົ່ວໂມງ. ການໂອນເງິນພາຍໃນ ຫຼື ການຖອນເງິນໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວຕາມເວລາເຊີບເວີ 00:00 ຈະຖືກໂອນຂ້າມເປັນມື້ລັດຖະການໃນຕໍ່ໄປ
 21. Investor ສາມາດຖອນເງິນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະຈາກຄ່າ Performance fee ຖູກຫັກແລ້ວເມື່ອຍອກເງິນຄົງເຫຼືອສູງກ່ວາຍອດຝາກຂັ້ນຕ່ຳ ບັນຊີຈະຖືກຍົກເລີກການຄິກຄາມ Manager ໂດຍອັດຕະໂນມັດ
 22. ໃນການຍົກເລີກການຕິດຕາມ Money Manager ນັ້ນ investor ຈະຕ້ອງສົ່ງຄຳຂໍຈາກຄາບິເນັດ ຫຼື ທຳການຖອນເງິນຈາກບັນຊີ investor ທັງໝົດລວມທັງຍອດຝາກຂັ້ນຕ່ຳ
 23. ຖ້າທ່ານບໍ່ "ປະຕິບັດ" ຕາມແຈ້ງເຕືອນ, ລະບົບຈະປັບ Balance ແລະ ຈຳນວນອໍເດີທີ່ເປີດຢູ່ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດ Margin Call ແລະ Stop Out. ໃນກໍລະນີການໂອນເງິນພາຍໃນ ຜູ້ຈັດການບັນຊີຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນໃນຄາບິເນັດຂອງຕົວເອງ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບອໍເດີຂອງທ່ານດ້ວຍຕົວເອງທີ່ເປີດຢູ່ໃນເວລາເຊີເວີ 00:00 ເມື່ອທຸລະກຳຈະຖືກຈັບຄູ່
 24. ບັນຊີ Manager ແລະ investor ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໂປຣແກຣມໂບນັດໃດໆໄດ້
 25. ບັນຊີ Manager ບໍ່ສາມາດຢູ່ໃນກຸ່ມ IB ໃດໆໄດ້
 26. ການຕັດສິນໃຈໃນການເທຣດທັງໝົດຈະຖືກດຳເນີນການໂດຍ Money Manger ບໍລິສັດເປັນພຽງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊອຟແວທີ່ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງ Money Manger ແລະ ໂອນເງິນໄປບັນຊີ investor ເທົ່ານັ້ນ
 27. ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການຍົກເວັ້ນລູກຄ້າຈາກໂປຣແກຣມ MAM ພາຍໃຕ້ດຸນພິນິດຂອງບໍລິສັດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ
 28. Investor ແລະ Money manager ຄວນລົງນາມໃນ LPOA ເພື່ອປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຂາດທຶນຂອງລູກຄ້າຈາກບໍລິສັດ
 29. Performance feeຈະບໍ່ຖືກຊຳລະໃຫ້ Money manager ຫາກຍອດເງິນໃນບັນຊີ investor ບໍ່ພຽງພໍ
 30. A Money Manager can open every subsequent Manager Account if his/her previous account(s) have at least 5 active Investors with a minimum equity of $10.
 31. Due to the specifics of the setup and operation of the ECN Pro account type (MAM, ECN Copy Pro), clients will see different prices on instrument charts and in the Market Watch section. Therefore, when trading, you need to focus on the prices published in the Market Watch (Ctrl+M). This specific feature applies to all instruments on the ECN Pro account type (MAM, ECN Copy Pro)