logotype

ປະເພດບັນຊີ

*ຄຸນສົມບັດຂອງບັນຊີ Zero Spread
1. ຈະມີຄ່າຄອມມິດຊັນ Non-Qualified Trades (NQT) ໂດຍຄ່າຄອມມິດຊັນ NQT ($15 ຕໍ່ລ໋ອດຕໍ່ອໍເດີ) ນີ້ ຈະຖືກຄິດສຳລັບລາຍການເທຣດທີ່ປິດບໍ່ເກີນ 3 pip ຫຼື ຖືບໍ່ເກີນ 3 ນາທີ ຄ່າຄອມມິດຊັນນີ້ຈະຖືກຫັກຫຼັງຈາກປິດອໍເດີ
2. ຄອມມິດຊັນ (Zero Spread Account):
ບັນຊີທີ່ມີຄ່າສະວ໋ອບ: $20 ຕໍ່ລ໋ອດ (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP); $40 ຕໍ່ລ໋ອດ (AUDCAD, AUDCHF, CADCHF, CADJPY); $70 ຕໍ່ລ໋ອດ (NZDCAD, NZDCHF, AUDNZD, EURCAD).
ບັນຊີທີ່ບໍ່ມີຄ່າສະວ໋ອບ: $30 ຕໍ່ລ໋ອດ (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP); $50 ຕໍ່ລ໋ອດ (AUDCAD, AUDCHF, CADCHF, CADJPY); $80 ຕໍ່ລ໋ອດ (NZDCAD, NZDCHF, AUDNZD, EURCAD)
3. Lockup-Up Margin ສຳຫຼັບອໍເດີທີ່ມີການ Hedged ກັນໃວ້ (25%) ໝາຍຄວາມວ່າມີພຽງ 25% ຂອງ Margin ຈະຖືກຕັດຈາກແຕ່ລະອໍເດີ. ເຊິ່ງຖ້າມີອໍເດີສອງຕົວເກີດຂື້ນໃນເວລາດຽວກັນແລະເປີດໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັນໃນຈຳນວນ lot ທີ່ຄືກັນ ຈະເຮັດໃຫ້ Margin ເຄິງໜຶ່ງຂອງອໍເດີໃດໜຶ່ງຖືກຕັດໄປ.
ຕົວຢ່າງ:
1) ເປີດອໍເດີ EURUSD #ຂະໜາດ 1 lot Marginທີ່ຖືກຕັດຈະແມ່ນ 234.02
2) ເປີດອໍເດີກົງກັນຂ້າມກັບ EURUSD ໃນຂະໜາດ 1 lot ເຊິ່ງໃນຄັ້ງນີ້ Margin ທີ່ຖືກຕັດຈະແມ່ນ 117.00 (ຂາຍ 25% + ຊື້ 25%)
ການຄຳນວນ :
ສຳລັບແຕ່ລະຕຳແໜ່ງ (ຊື້ ແລະ ຂາຍ) ຈະຄຳນວນ 25%: 234.02 / 4 = 58.5 ຈາກນັ້ນຄູນໃຫ້ 2 (58.5 * 2) ເນື່ອງຈາກມີການ hedging ຢູ່ທີ່ 2 ລາຍການ 58.5 * 2 = 117.00

 

**Micro lot ເທົ່າກັບ 1/100th ຂອງ ໜຶ່ງ standard lot

ທ່ານສາມາດເທຣດແບບ Fixed rate ໄດ້

ຖ້າທ່ານເລືອກເປີດບັນຊີແບບ Fixed rate ອັດຕາແລກປ່ຽນ LAK/USD ທີ່ທ່ານຝາກຖອນຈະຄົງທີ່ໄປຕະຫຼອດ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນຈະໄດ້ຮັບເປັນເງິນໂດລາ.
ຕົວຢ່າງ: ທ່ານຝາກເງິນ 60,000ກີບ ເຂົ້າໄປບັນຊີທີ່ບໍ່ໄດ້ Fixed rate ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນໂດລາຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວຈີງໃນເວລານັ້ນ ເຊັ່ນ 7.05ໂດລາ ຖ້າທ່ານເລືອກເປັນບັນຊີ Fixed rate ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອັດຕາແລກປ່ຽນຄົງທີ່ໄປຕະຫຼອດ ເຊັ່ນ 10ໂດລາ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າຄ່າເງິນຈະປ່ຽນແປງໄປໃນທາງໃດ.