logotype

ບັນຊີໂບນັດຂອງທ່ານ

A true loyalty program
ຮັບ ເຄຼດິດ ເຂົ້າບັນຊີໂບນັດແລ້ວປ່ຽນເປັນ ກຳໄລ

ຮັບເຄຼດິດຈາກຍອດຝາກແລະ ການເທຣດໃນບັນຊີເທຣດຈິງ

ເທຣດດ້ວຍຍອດເຄຼດິດທີ່ໄດ້ຮັບ

ຖອນກຳໄລໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ

ເປີດບັນຊີໂບນັດ

ຍອດເຄຼດິດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກບັນຊີເທຣດຈິງ

ຍອດຝາກ (USD) :
ປະລິມານເທຣດ (standard lot) :
 
ເພີ່ມເຄຼດິດເຂົ້າບັນຊີໂບນັດ:
ເປີດບັນຊີໂບນັດ

ເງືອນໄຂ

 1. ທ່ານສາມາດມີບັນຊີໂບນັດໄດ້ພຽງບັນຊີດຽວເທົ່ານັ້ນ
 2. ເພອື່ເປີດບັນຊີໂບນັດ, ບັນຊີຂອງທ່ານຈຳຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ຍືນຍັນສຳເລັດ
 3. ລາຍການຝາກແລະການຖອນເງິນຈາກບັນຊີເທຣດຈິງຂອງທ່ານຈະຖືກແປງໄປຍັງງບັນຊີໂບນັດອັດຕະໂນມັດຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
  1. 5% ຈາກຍອດເງິນຝາກຂອງທ່ານຈະຖືກເພີ່ມເປັນເຄຼດິດເຂົ້າສູ່ບັນຊີໂບນັດ
   ຕົວຢ່າງ :
   ທ່ານຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດຈິງ $500 ຍອດ 5% ຂອງເງິນຈຳນວນນີ້ຄື $25 ຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໂບນັດຂອງທ່ານ
  2. 5% ຈາກຍອດເງິນຖອນຂອງທ່ານຈະຖືກຫັກອອກຈາກເຄຼດິດໃນບັນຊີໂບນັດ
   ຕົວຢ່າງ :
   ທ່ານຖອນເງິນຈາກບັນຊີເທຣດຈິງ $100 ຍອດ 5% ຂອງເງິນຈຳນວນີ້ແມ່ນ $5 ຈະຖືກຫັກອອກຈາກເຄຼດິດໃນບັນຊີໂບນັດຂອງທ່ານ
 4. ເຄຼດິດທີ່ເກີດຂື້ນຈາກປະລິມານເທຣດຈະຖືກຄຳນວນ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໂບນັດພາຍໃຕ້ເງືອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້ :
  1. ປະລິມານການເທຣດຕັ້ງແຕ່ວັນຈັກຮອດວັນສຸກ (ຕັ້ງແຕ່ເແີດຈົນປິດອາທິດການເທຣດ) ຈະຖືກຄຳນວນແລະເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໂບນັດໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນວັນເສົາຂອງແຕ່ລະອາທິດ
  2. ສະເພາະ standard lot ທີ່ເປັນອໍຫຼວງ qualified ແລະບໍ່ເປັນການ hedging ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຖືກນຳມາພິຈາລະນາເພື່ອຄຳນວນປະລິມານເທຣດທັງໝົດ
  3. ປະລິມານການເທຣດຂອງທ່ານໃນບັນຊີຈິງບໍ່ລວມໃນບັນຊີໂບນັດ ແລະ ECN Pro ໄດ້ຖືກປ່ຽນໃຫ້ເປັນເຄຼດິດດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

   ປະລິມານເທຣດໃນອາທິດ * ເຣດພື້ນຖານ * ຕົວຄູນ = ຍອດເຄຼດິດ

   ເຣດພື້ນຖານສຳຫຼັບຄູ່ຟໍເຣກແມ່ນ $3 ຕໍ່ 1 standard lot
   ເຣດພື້ນຖານສຳຫຼັບຄູ່ XAUUSD/XAUEUR ແມ່ນ $0.3 ຕໍ່ 1 standard lot

   ຕົວຄູນ 1x ສຳຫຼັບປະລິມານເທຣດຕັ້ງແຕ່ 2-10 standard lot

   ຕົວຢ່າງ:
   ຄູ່ເທຣດ - ຟໍເຣັກ
   ປະລີມານເທຣດ - 7 standard lot
   7 (ປະລິມານເທຣດລາຍອາທິດ) * 3 (ເຣດພື້ນຖານ) * 1 (ຕົວຄູນ) = $21 ຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໂບນັດຂອງທ່ານ

   ຕົວຄູນ 2x ສຳຫຼັບປະລິມານເທຣດຕັ້ງແຕ່ 10.01-30 standard lot

   ຕົວຢ່າງ:
   ຄູ່ເທຣດ - ຟໍເຣັກ
   ປະລິມານເທຣດ - 15 standard lot
   15 (ປະລິມານເທຣດລາຍອາທິດ) * 3 (ເຣດພື້ນຖານ) * 2 (ຕົວຄູນ) = $90 ຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີເທຣດຂອງທ່ານ

   ຕົວຄູນ 3x ສຳຫຼັບປະລິມານເທຣດເກີນ 30.01 standard lot

   ຕົວຢ່າງ:
   ຄູ່ເທຣດ - ຟໍເຣັກ
   ປະລິມານເທຣດ - 45 standard lot
   45 (ປະລິມານເທຣດລາຍອາທິດ) * 3 (ເຣດພື້ນຖານ) * 3 (ຕົວຄູນ) = $405 ຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໂບນັດຂອງທ່ານ

  4. ຍອດການເທຣດຈະຖືກຄຳນວນເປັນເຄຼດິດແລະເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໂບນັດເຊິ່ງຍອດຫານເທຣດຂັ້ນຕ່ຳ 2 ລ໋ອດ ຈຶ່ງສາມາດຍ້າຍໄປບັນຊີຈິງໄດ້
  5. ຍອດການເທຣດ 70% ຂອງບັນຊີອັດຕາແລກປ໋ຽນຄົງທີ່ ຈະຖືກນຳມາຄຳນວນເປັນເຄຼດິດໃນບັນຊີໂບນັດ.
 5. ຍອດໂບນັດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີເທຣດຈິງຈະບໍ່ຖືກແປງເປັນເຄຼດິດເຂົ້າສູ້ບັນຊີໂບນັດ
 6. ທ່ານສາມາດເທຣດດ້ວຍບັນຊີໂບນັດໂດຍການໃຊ້ເຄຼດິດໄດ້ແບບບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼືຂໍ້ຫ້າມ
 7. ບໍ່ສາມາດຝາກເງິນເຂົ້ສບັນຊີໂບນັດໄດ້
 8. ບໍ່ສາມາດຖອນເຄຼດິດ ຫຼື ໂອນເຄຼດິດລະຫວ່າງບັນຊີເທຣດຈາກບັນຊີໂບນັດໄດ້
 9. ບັນຊີໂບນັດບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໂປຣແກຣມໂບນັດ ຫຼື ໂປຣໂມຊັນອື່ນໄດ້
 10. ທ່ານສາມາດຖອນກຳໄລຈາກບັນຊີໂບນັດຜ່ານຊ່ອງທາງຝາກຖອນຊ່ອງທາງໃດກໍ່ໄດ້
 11. ໃນກໍລະນນີທີ່ມີການຖອນກຳໄລ ຫຼື ໂອນກຳໄລລະຫວ່າງບັນຊີຈາກບັນຊີໂບນັດຍອດເຄຼດິດຈະຖືກຫັກອອກເປັນຈຳນວນເທົ່າກັບຍອດຖອນ ຫຼື ຍອດໂອນລະຫວ່າງບັນຊີດັ່ງກ່າວ ຫາກຍອດເຄຼດິດໃນບັນຊີໂບນັດຄົງເຫຼືອກພຽງພໍ ຍອດເຄຼດິດຈະຖູກປ່ຽນເປັນສູນ
 12. ເຄຼດິດຈະໝົດອາຍຸໂດຍອັດຕະໂນມັດ 30 ມື້ ຫຼັງຈາກຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີ
 13. ໂບນັດບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບລູກຄ້າຟີລິບປີນ
 14. No funds or trading volume on the Live Contest Account will be accounted for or considered in the calculations of credits for the Bonus Account.
 15. Instruments from the Indices and Crypto groups are not included in the weekly calculations for trading volume.