logotype

ບັນຊີໂບນັດຂອງທ່ານ

ຮັບ ເຄຼດິດ ເຂົ້າບັນຊີໂບນັດແລ້ວປ່ຽນເປັນ ກຳໄລ

ຮັບເຄຼດິດຈາກຍອດຝາກແລະ ການເທຣດໃນບັນຊີເທຣດຈິງ

ເທຣດດ້ວຍຍອດເຄຼດິດທີ່ໄດ້ຮັບ

ຖອນກຳໄລໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ

ເປີດບັນຊີໂບນັດ

ຍອດເຄຼດິດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກບັນຊີເທຣດຈິງ

ຍອດຝາກ (USD) :
ປະລິມານເທຣດ (standard lot) :
 
ເພີ່ມເຄຼດິດເຂົ້າບັນຊີໂບນັດ:
ເປີດບັນຊີໂບນັດ

ເງືອນໄຂ

 1. ທ່ານສາມາດມີບັນຊີໂບນັດໄດ້ພຽງບັນຊີດຽວເທົ່ານັ້ນ
 2. ເພອື່ເປີດບັນຊີໂບນັດ, ບັນຊີຂອງທ່ານຈຳຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ຍືນຍັນສຳເລັດ
 3. ລາຍການຝາກແລະການຖອນເງິນຈາກບັນຊີເທຣດຈິງຂອງທ່ານຈະຖືກແປງໄປຍັງງບັນຊີໂບນັດອັດຕະໂນມັດຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
  1. 5% ຈາກຍອດເງິນຝາກຂອງທ່ານຈະຖືກເພີ່ມເປັນເຄຼດິດເຂົ້າສູ່ບັນຊີໂບນັດ
   ຕົວຢ່າງ :
   ທ່ານຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດຈິງ $500 ຍອດ 5% ຂອງເງິນຈຳນວນນີ້ຄື $25 ຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໂບນັດຂອງທ່ານ
  2. 5% ຈາກຍອດເງິນຖອນຂອງທ່ານຈະຖືກຫັກອອກຈາກເຄຼດິດໃນບັນຊີໂບນັດ
   ຕົວຢ່າງ :
   ທ່ານຖອນເງິນຈາກບັນຊີເທຣດຈິງ $100 ຍອດ 5% ຂອງເງິນຈຳນວນີ້ແມ່ນ $5 ຈະຖືກຫັກອອກຈາກເຄຼດິດໃນບັນຊີໂບນັດຂອງທ່ານ
 4. ເຄຼດິດທີ່ເກີດຂື້ນຈາກປະລິມານເທຣດຈະຖືກຄຳນວນ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໂບນັດພາຍໃຕ້ເງືອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້ :
  1. ປະລິມານການເທຣດຕັ້ງແຕ່ວັນຈັກຮອດວັນສຸກ (ຕັ້ງແຕ່ເແີດຈົນປິດອາທິດການເທຣດ) ຈະຖືກຄຳນວນແລະເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໂບນັດໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນວັນເສົາຂອງແຕ່ລະອາທິດ
  2. ສະເພາະ standard lot ທີ່ເປັນອໍຫຼວງ qualified ແລະບໍ່ເປັນການ hedging ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຖືກນຳມາພິຈາລະນາເພື່ອຄຳນວນປະລິມານເທຣດທັງໝົດ
  3. ປະລິມານການເທຣດຂອງທ່ານໃນບັນຊີຈິງບໍ່ລວມໃນບັນຊີໂບນັດ ແລະ ECN Pro ໄດ້ຖືກປ່ຽນໃຫ້ເປັນເຄຼດິດດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

   ປະລິມານເທຣດໃນອາທິດ * ເຣດພື້ນຖານ * ຕົວຄູນ = ຍອດເຄຼດິດ

   ເຣດພື້ນຖານສຳຫຼັບຄູ່ຟໍເຣກແມ່ນ $3 ຕໍ່ 1 standard lot
   ເຣດພື້ນຖານສຳຫຼັບຄູ່ XAUUSD/XAUEUR ແມ່ນ $0.3 ຕໍ່ 1 standard lot

   ຕົວຄູນ 1x ສຳຫຼັບປະລິມານເທຣດຕັ້ງແຕ່ 2-10 standard lot

   ຕົວຢ່າງ:
   ຄູ່ເທຣດ - ຟໍເຣັກ
   ປະລີມານເທຣດ - 7 standard lot
   7 (ປະລິມານເທຣດລາຍອາທິດ) * 3 (ເຣດພື້ນຖານ) * 1 (ຕົວຄູນ) = $21 ຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໂບນັດຂອງທ່ານ

   ຕົວຄູນ 2x ສຳຫຼັບປະລິມານເທຣດຕັ້ງແຕ່ 10.01-30 standard lot

   ຕົວຢ່າງ:
   ຄູ່ເທຣດ - ຟໍເຣັກ
   ປະລິມານເທຣດ - 15 standard lot
   15 (ປະລິມານເທຣດລາຍອາທິດ) * 3 (ເຣດພື້ນຖານ) * 2 (ຕົວຄູນ) = $90 ຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີເທຣດຂອງທ່ານ

   ຕົວຄູນ 3x ສຳຫຼັບປະລິມານເທຣດເກີນ 30.01 standard lot

   ຕົວຢ່າງ:
   ຄູ່ເທຣດ - ຟໍເຣັກ
   ປະລິມານເທຣດ - 45 standard lot
   45 (ປະລິມານເທຣດລາຍອາທິດ) * 3 (ເຣດພື້ນຖານ) * 3 (ຕົວຄູນ) = $405 ຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໂບນັດຂອງທ່ານ

  4. ຍອດການເທຣດຈະຖືກຄຳນວນເປັນເຄຼດິດແລະເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີໂບນັດເຊິ່ງຍອດຫານເທຣດຂັ້ນຕ່ຳ 2 ລ໋ອດ ຈຶ່ງສາມາດຍ້າຍໄປບັນຊີຈິງໄດ້
  5. ຍອດການເທຣດ 70% ຂອງບັນຊີອັດຕາແລກປ໋ຽນຄົງທີ່ ຈະຖືກນຳມາຄຳນວນເປັນເຄຼດິດໃນບັນຊີໂບນັດ.
 5. ຍອດໂບນັດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີເທຣດຈິງຈະບໍ່ຖືກແປງເປັນເຄຼດິດເຂົ້າສູ້ບັນຊີໂບນັດ
 6. ທ່ານສາມາດເທຣດດ້ວຍບັນຊີໂບນັດໂດຍການໃຊ້ເຄຼດິດໄດ້ແບບບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼືຂໍ້ຫ້າມ
 7. ບໍ່ສາມາດຝາກເງິນເຂົ້ສບັນຊີໂບນັດໄດ້
 8. ບໍ່ສາມາດຖອນເຄຼດິດ ຫຼື ໂອນເຄຼດິດລະຫວ່າງບັນຊີເທຣດຈາກບັນຊີໂບນັດໄດ້
 9. ບັນຊີໂບນັດບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໂປຣແກຣມໂບນັດ ຫຼື ໂປຣໂມຊັນອື່ນໄດ້
 10. ທ່ານສາມາດຖອນກຳໄລຈາກບັນຊີໂບນັດຜ່ານຊ່ອງທາງຝາກຖອນຊ່ອງທາງໃດກໍ່ໄດ້
 11. ໃນກໍລະນນີທີ່ມີການຖອນກຳໄລ ຫຼື ໂອນກຳໄລລະຫວ່າງບັນຊີຈາກບັນຊີໂບນັດຍອດເຄຼດິດຈະຖືກຫັກອອກເປັນຈຳນວນເທົ່າກັບຍອດຖອນ ຫຼື ຍອດໂອນລະຫວ່າງບັນຊີດັ່ງກ່າວ ຫາກຍອດເຄຼດິດໃນບັນຊີໂບນັດຄົງເຫຼືອກພຽງພໍ ຍອດເຄຼດິດຈະຖູກປ່ຽນເປັນສູນ
 12. ເຄຼດິດຈະໝົດອາຍຸໂດຍອັດຕະໂນມັດ 30 ມື້ ຫຼັງຈາກຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີ
 13. ໂບນັດບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບລູກຄ້າຟີລິບປີນ