logotype

ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ (ທະນາຄານລາວ, Perfect Money, Wire Transfer)

ພວກເຮົາມີຊ່ອງທາງການຝາກຖອນເງິນເພື່ອທຳການຊື້ຂາຍ Forex ຢູ່ ຫຼາຍ ຊ່ອງທາງ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມສະດວກກັບລູກຄ້າທຸກທ່ານເຊີ່ງທ່ານສາມາດເຮັດລາຍການໄດ້ຈາກທາງໃນຄາບິເນັດ ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດກວດສອບສະຖານະຫຼືປະຫວັດການຝາກເງິນຫຼືຖອນເງິນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ການຝາກເງິນ

ເມື່ອທ່ານເປີດບັນຊີຊື້ຂາຍສຳເລັດແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບີ່ງລາຍລະອຽດການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຊື້ຂາຍໄດ້ທີ່ ເທຣດເດີ່ ຄາບິເນັດ . 

bank ທະນາຄານລາວ ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ຝາກໄດ້ສະດວກສະບາຍຜ່ານອິນເຕີເນ໊ດ, ຕູ້ ATM ຜ່ານສາຂາຂອງທະນາຄານ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃນການຝາກ ມີຄວາມປອດໄພສູງ ຮອງຮັບທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (BCEL Bank) ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນພາຍໃນ 5 ນາທີ ເຖີງ 1 ມື້ ດຳເນີນການ. ຝາກເງິນ
Prepaid Card* ເປັນການເນຕີມເງິນດ້ວຍບັດ, ເຊິ່ງສາມາດຊື້ໄດ້ກັບ FXCL. ເຊິ່ງຖ້າທ່ານມີບັດທ່ານສາມາດເຕີມເງິນເຂົ້າບັນຊີໄດ້ເວລາໃດກໍ່ໄດ້. ສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ນີ້.. ຝາກເງິນ
wt Wire Transfer ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ ໄຊ້ເວລາ 2-5 ວັນ ໃນການປະມວນຜົນ WT.  ຝາກເງິນ
logo PerfectMoney  ສາມາດຊື້ໄດ້ຜ່ານຊ່ອງທາງ  wire transfer ຫຼື ຜ່ານ  exchangersເຊີ່ງບາງເທື່ອກໍ່ສາມາດຮອງຮັບ Credit Card ໄດ້  ຫຼື  e-currencies ອື່ນໆ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນທັນທີອັດຕະໂນມັດ** ຝາກເງິນ
* ການເຕີມເງິນດ້ວຍ Prepaid Card ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບັນຊີຈິງທີ່ເລືອກການຝາກຖອນຜ່ານ "Local" ເທົ່ານັ້ນ.
** ການຝາກເງິນຜ່ານທະນາຄານອາດຈະມີຄວາາມລ່າຊ້າໄດ້ສູງສຸດ 48 ຊົ່ວໂມງເນື່ອງຈາກລະບົບຝາກເງິນ ຫຼື ລົບຂອງທະນາຄານຂັດຂ້ອງ ນັກລົງທຶນຈະຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າບັນຊີເທຣດມີເງິນເຫຼືອພຽງພໍທີ່ຈະຮອງຮັບສະຖານະການທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ

ການຖອນເງິນ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບີ່ງລາຍລະອຽດ ການຖອນເງິນໄດ້ທີ່ ເທຣດເດີ່ ຄາບິເນັດ ເມນູຖອນເງິນທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນພາຍໃນ 1-2 ມື້ ດຳເນີນການ. ໃນການຖອນເງິນອອກຈາກບັນຊີຊື້ຂາຍນັ້ນ ທ່ານຈະຕ້ອງຜ່ານການຢືນຢັນຕົວຕົນກ່ອນ.

bank ທະນາຄານລາວເປັນຊ່ອງທາງທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະມີຄວາມປອດໄພສູງ ມີການກວດສອບບັນຊີທະນາຄານກັບບັນຊີ ຊື້ຂາຍ ວ່າຖືກກັນຫຼືບໍ່ ເປັນການຖອນເຂົ້າທະນາຄານໂດຍກົງ ສາມາດຖອນທໍ່ໃດກໍ່ໄດ້ບໍ່ມີຂັ້ນຕ່ຳ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນພາຍໃນ 5 ນາທີ ຫາ 1 ວັນດຳເນີນການ. ຖອນເງິນ
wt Wire Transfer ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ.ໄຊ້ເວລາ 2-5 ວັນ ໃນການປະມວນຜົນ WT  ຖອນເງິນ
logo PerfectMoney  ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ສາມາດຖອນຜ່ານ ຫຼືຜ່ານຊ່ອງທາງອື່ນໆຜ່ານ Exchanger ໄດ້ ໄຊ້ເວລາພາຍໃນ 1 - 3 ວັນ ດຳເນີນການ ຖອນເງິນ
 

ການຝາກເງິນຫຼືຖອນເງິນມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

  • ການຝາກຫຼືຖອນເງິນຈະຕ້ອງເຮັດໂດຍເຈົ້າຂອງບັນຊີເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດເຮັດລາຍການຜ່ານຄົນອື່ນໄດ້,
  • 1 ບັນຊີຊື້ຂາຍສາມາດເລືອກຝາກໄດ້ 1 ຊ່ອງທາງເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຕ້ອງການຝາກຫຼາຍຊ່ອງທາງ ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີຊື້ຂາຍເພີ່ມໄດ້.
  • FXCL Market ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຖອນເງິນຜ່ານຊ່ອງທາງອື່ນໄດ້ບາງຊ່ອງທາງ ໂດຍຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າທຳນຽມໃນການຖອນໃຫ້ເພື່ອເປັນໂປຣໂມຊັ້ນ ໂດຍເງື່ອນໄຂນີ້ທາງ FXCL Markets ຈະເປັນຜູ້ກຳນົດ ແລະ ສາມາດປັບປ່ຽນ ຫຼື ຍົກເລີກໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ
  • ສຳຫຼັບຊ່ອງທາງການຝາກ-ຖອນ ທີ່ມີການຫັກຄ່າທຳນຽມຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ເຮົາຈະຊົດເຊີຍຄ່າທຳນຽມໃຫ້ສູງສຸດ 500$ (ຫ້າຮ້ອຍໂດລ່າ) ຕໍ່ເດືອນສຳຫຼັບການຝາກເງິນ ແລະ 100$ (ໜຶ່ງຮ້ຶຍໂດລາ) ຕໍ່ເດືອນສຳຫຼັບການຖອນເງິນ
  • FXCL ຊົດເຊີຍຄ່າທຳນຽມໃຫ້ສຳລັບການຝາກເງິນຜ່ານ Wire Transfer ທີ່ມີມູນຄ່າສູງກວ່າ $ 500 ໃນບັນຊີ ECN Copytrade
  • ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການຂໍຄືນຄ່າຊົດເຊີຍຄ່າທຳນຽມຈາກການຖອນເງິນທີ່ເຄີຍຍົກເວັ້ນໃຫ້ (ມີຜົນກັບທຸກບັນຊີເທຣດ)
  • ບໍລິສັດອາດມີການເກັບຄ່າທຳນຽມຝາກ-ຖອນເງິນຄືນຖ້າຍອດປະລິມານການເທຣດສຳລັບອໍເດີ້ທີ່ປິດໄປແລ້ວໃນຊ່ວງ 30 ວັນລ່າສຸດບໍ່ກາຍ 5 standard lot ບໍ່ນັບອໍເດີທີ່ເປັນ hedging ຫຼື Qualified
  • ຄ່າທຳນຽມການຝາກ-ຖອນເງິນທີ່ຖືກຮຽກເກັບຄືນອາດຖືກຫັກຈາກຮອດເງິນໃນບັນຊີເທຣດດຽວ ຫຼື ຖືກຫັກອອກຈາກຫຼາຍໆບັນຊີເທຣດຂອງລູກຄ້າ
  • ສໍາຫຼັບການຝາກຜ່ານຊ່ອງທາງ Wire transfer ທ່ານສາມາດຖອນໄດ້ຕາມຊ່ອງທາງດັ່ງນີ້ຄື: Wire transfer ແລະ ທະນາຄານລາວ