logotype

ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ (ທະນາຄານລາວ, Perfect Money, Wire Transfer)

ພວກເຮົາມີຊ່ອງທາງການຝາກຖອນເງິນເພື່ອທຳການຊື້ຂາຍ Forex ຢູ່ ຫຼາຍ ຊ່ອງທາງ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມສະດວກກັບລູກຄ້າທຸກທ່ານເຊີ່ງທ່ານສາມາດເຮັດລາຍການໄດ້ຈາກທາງໃນຄາບິເນັດ ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດກວດສອບສະຖານະຫຼືປະຫວັດການຝາກເງິນຫຼືຖອນເງິນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ການຝາກເງິນຫຼືຖອນເງິນມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

ການຝາກເງິນ

ເມື່ອທ່ານເປີດບັນຊີຊື້ຂາຍສຳເລັດແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບີ່ງລາຍລະອຽດການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຊື້ຂາຍໄດ້ທີ່ ເທຣດເດີ່ ຄາບິເນັດ . 

bank ທະນາຄານລາວ ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ຝາກໄດ້ສະດວກສະບາຍຜ່ານອິນເຕີເນ໊ດ, ຕູ້ ATM ຜ່ານສາຂາຂອງທະນາຄານ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃນການຝາກ ມີຄວາມປອດໄພສູງ ຮອງຮັບທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (BCEL Bank) ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນພາຍໃນ 5 ນາທີ ເຖີງ 1 ມື້ ດຳເນີນການ. ຝາກເງິນ
Prepaid Card** ເປັນການເນຕີມເງິນດ້ວຍບັດ, ເຊິ່ງສາມາດຊື້ໄດ້ກັບ FXCL. ເຊິ່ງຖ້າທ່ານມີບັດທ່ານສາມາດເຕີມເງິນເຂົ້າບັນຊີໄດ້ເວລາໃດກໍ່ໄດ້. ສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ນີ້.. ຝາກເງິນ
 
skrill
ຊ່ອງທາງນີ້ຍັງບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ຝາກເງິນ
ຊ່ອງທາງນີ້ຍັງບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ຝາກເງິນ
wt Wire Transfer ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ ໄຊ້ເວລາ 2-5 ວັນ ໃນການປະມວນຜົນ WT.  ຝາກເງິນ
logo PerfectMoney  ສາມາດຊື້ໄດ້ຜ່ານຊ່ອງທາງ  wire transfer ຫຼື ຜ່ານ  exchangersເຊີ່ງບາງເທື່ອກໍ່ສາມາດຮອງຮັບ Credit Card ໄດ້  ຫຼື  e-currencies ອື່ນໆ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນທັນທີອັດຕະໂນມັດ. ຝາກເງິນ
** ການເຕີມເງິນດ້ວຍ Prepaid Card ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບັນຊີຈິງທີ່ເລືອກການຝາກຖອນຜ່ານ "Local" ເທົ່ານັ້ນ.

ການຖອນເງິນ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບີ່ງລາຍລະອຽດ ການຖອນເງິນໄດ້ທີ່ ເທຣດເດີ່ ຄາບິເນັດ ເມນູຖອນເງິນທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນພາຍໃນ 1-2 ມື້ ດຳເນີນການ. ໃນການຖອນເງິນອອກຈາກບັນຊີຊື້ຂາຍນັ້ນ ທ່ານຈະຕ້ອງຜ່ານການຢືນຢັນຕົວຕົນກ່ອນ.

bank ທະນາຄານລາວເປັນຊ່ອງທາງທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະມີຄວາມປອດໄພສູງ ມີການກວດສອບບັນຊີທະນາຄານກັບບັນຊີ ຊື້ຂາຍ ວ່າຖືກກັນຫຼືບໍ່ ເປັນການຖອນເຂົ້າທະນາຄານໂດຍກົງ ສາມາດຖອນທໍ່ໃດກໍ່ໄດ້ບໍ່ມີຂັ້ນຕ່ຳ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນພາຍໃນ 5 ນາທີ ຫາ 1 ວັນດຳເນີນການ. ຖອນເງິນ
skrill ຊ່ອງທາງນີ້ຍັງບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ຖອນເງິນ
neteller ຊ່ອງທາງນີ້ຍັງບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ຖອນເງິນ
wt Wire Transfer ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ.ໄຊ້ເວລາ 2-5 ວັນ ໃນການປະມວນຜົນ WT  ຖອນເງິນ
logo PerfectMoney  ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ສາມາດຖອນຜ່ານ ຫຼືຜ່ານຊ່ອງທາງອື່ນໆຜ່ານ Exchanger ໄດ້ ໄຊ້ເວລາພາຍໃນ 1 - 3 ວັນ ດຳເນີນການ ຖອນເງິນ