facebook banner
logotype

ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ (ທະນາຄານລາວ, Perfect Money)

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມສະດວດສະບາຍຂຶ້ນ ເຮົາຮັບຊ່ອງທາງການຝາກຖອນເງິນຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເທຣດຂອງທ່ານບໍ່ຕິດບັນຫາ ແລະ ເຮົາໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຂັ້ນຕອນການຝາກຖອນເງິນຈະບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ

ລາຍການທັງໝົດ (ລາຍການຝາກ ແລະ ຖອນ) ສາມາດເຮັດໄດ້ຈາກເວັບຄາບິນເນັດຂອງທ່ານໂດຍກົງ ໃຫ້ທ່ານລ໋ອກອີນໄປທີ່ເມນູຝາກເງິນ ເລືອກບັນຊີ ແລະ ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ສະແດງເທີງໜ້າຈໍ ຫຼັງຈາກເຮັດລາຍກການແລ້ວທ່ານສາມາດຕິດຕາມສະຖານະໄດ້ຈາກເມນູປະຫວັດລາຍການ

ນຳເງິນຂອງທ່ານເທຣດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ

 

ການຝາກເງິນ

ເມື່ອທ່ານເປີດບັນຊີຊື້ຂາຍສຳເລັດແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບີ່ງລາຍລະອຽດການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຊື້ຂາຍໄດ້ທີ່ ເທຣດເດີ່ ຄາບິເນັດ . 

logo Crypto (AlphaPo) ເປັນຊ່ອງທາງການຝາກທີ່ເຂົ້າທັນທີ* ສາມາດແລກປ່ຽນ BTC/LTC/USDT (TRC20) ເປັນ USD ແລະ EUR ໄດ້ອັດຕະໂນມັດ ມີຂັ້ນຕອນການຝາກທີ່ງ່າຍ ຝາກເງິນ
logo PerfectMoney  ສາມາດຊື້ໄດ້ຜ່ານຊ່ອງທາງ  wire transfer ຫຼື ຜ່ານ  exchangersເຊີ່ງບາງເທື່ອກໍ່ສາມາດຮອງຮັບ Credit Card ໄດ້  ຫຼື  e-currencies ອື່ນໆ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນທັນທີອັດຕະໂນມັດ** ຝາກເງິນ
wt ການຝາກເງິນຜ່ານບັດເຄດິດ* ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ໂດຍການເງິນເງິນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $5 ຈົນເຸຖີງ $3,000 ທ່ານອາດດຳເນິນການຝາກຜ່ານບັດເຄດິດທີ່ມີຂໍ້ມູນກົງກັບເອກະສານຢືນຢັນທີ່ຢູ່ທີ່ຜ່ານການອານຸມັດແລ້ວ ຝາກເງິນ
* ການຝາກເງິນຜ່ານທະນາຄານອາດຈະມີຄວາາມລ່າຊ້າໄດ້ສູງສຸດ 48 ຊົ່ວໂມງເນື່ອງຈາກລະບົບຝາກເງິນ ຫຼື ລົບຂອງທະນາຄານຂັດຂ້ອງ ນັກລົງທຶນຈະຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າບັນຊີເທຣດມີເງິນເຫຼືອພຽງພໍທີ່ຈະຮອງຮັບສະຖານະການທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ

ການຖອນເງິນ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບີ່ງລາຍລະອຽດ ການຖອນເງິນໄດ້ທີ່ ເທຣດເດີ່ ຄາບິເນັດ ເມນູຖອນເງິນທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນພາຍໃນ 1 ມື້ ດຳເນີນການ. ໃນການຖອນເງິນອອກຈາກບັນຊີຊື້ຂາຍນັ້ນ ທ່ານຈະຕ້ອງຜ່ານການຢືນຢັນຕົວຕົນກ່ອນ.

logo Crypto (AlphaPo) ເປັນຊ່ອງທາງການຝາກທີ່ເຂົ້າທັນທີ* ສາມາດແລກປ່ຽນ BTC/LTC/USDT (TRC20) ເປັນ USD ແລະ EUR ໄດ້ອັດຕະໂນມັດ ມີຂັ້ນຕອນການຝາກທີ່ງ່າຍ ຖອນເງິນ
logo PerfectMoney  ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ສາມາດຖອນຜ່ານ ຫຼືຜ່ານຊ່ອງທາງອື່ນໆຜ່ານ Exchanger ໄດ້ ໄຊ້ເວລາພາຍໃນ 1 - 3 ວັນ ດຳເນີນການ ຖອນເງິນ
 

ການຝາກເງິນຫຼືຖອນເງິນມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

  • ການຝາກຫຼືຖອນເງິນຈະຕ້ອງເຮັດໂດຍເຈົ້າຂອງບັນຊີເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດເຮັດລາຍການຜ່ານຄົນອື່ນໄດ້,
  • 1 ບັນຊີຊື້ຂາຍສາມາດເລືອກຝາກໄດ້ 1 ຊ່ອງທາງເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຕ້ອງການຝາກຫຼາຍຊ່ອງທາງ ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີຊື້ຂາຍເພີ່ມໄດ້.
  • FXCL Market ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຖອນເງິນຜ່ານຊ່ອງທາງອື່ນໄດ້ບາງຊ່ອງທາງ ໂດຍຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າທຳນຽມໃນການຖອນໃຫ້ເພື່ອເປັນໂປຣໂມຊັ້ນ ໂດຍເງື່ອນໄຂນີ້ທາງ FXCL Markets ຈະເປັນຜູ້ກຳນົດ ແລະ ສາມາດປັບປ່ຽນ ຫຼື ຍົກເລີກໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ
  • ສຳຫຼັບຊ່ອງທາງການຝາກ-ຖອນ ທີ່ມີການຫັກຄ່າທຳນຽມຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ເຮົາຈະຊົດເຊີຍຄ່າທຳນຽມໃຫ້ສູງສຸດ 500$ (ຫ້າຮ້ອຍໂດລ່າ) ຕໍ່ເດືອນສຳຫຼັບການຝາກເງິນ ແລະ 100$ (ໜຶ່ງຮ້ຶຍໂດລາ) ຕໍ່ເດືອນສຳຫຼັບການຖອນເງິນ
  • ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການຂໍຄືນຄ່າຊົດເຊີຍຄ່າທຳນຽມຈາກການຖອນເງິນທີ່ເຄີຍຍົກເວັ້ນໃຫ້ (ມີຜົນກັບທຸກບັນຊີເທຣດ)
  • ຄ່າທຳນຽມການຝາກ-ຖອນເງິນທີ່ຖືກຮຽກເກັບຄືນອາດຖືກຫັກຈາກຮອດເງິນໃນບັນຊີເທຣດດຽວ ຫຼື ຖືກຫັກອອກຈາກຫຼາຍໆບັນຊີເທຣດຂອງລູກຄ້າ