facebook banner
logotype

ການແບ່ງຄອມມິດຊັນ IB

ເຄື່ອງມີທີ່ສະດວກສະບາຍທີ່ FXCL ຈັດສ້າງຂື້ນມາເພື່ອໃຫ້ຊ່ວຍໃຫ້ IB ມີລາຍຮັບທີ່ສູງຂື້ນກ່ວາເກົ່າ
ດ້ວຍການແບ່ງຄ່າຄອມມິດຊັນໃຫ້ກັບສະມາຊິກເພື່ອສ້າງກຸ່ມທີ່ໝັ້ນຄົງ

ຜົນປະໂຫຍດ

ຂະຫຍາຍເຄືອຄ່າຍທຸລະກິດຂອງທ່ານໂດຍການແບ່ງຄ່າຄອມມິດຊັນໃຫ້ກັບສະມາຊິກ
ສ້າງຖານລູກຄ້າທີ່ໝັ້ນຄົງ ພ້ອມເພີ່ມໂອກາດໃນການເທຣດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ
ຈັດການ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ຄອມມິດຊັນພາຍໃນຄາບິເນັດຂອງທ່ານໄດ້ງ່າຍຫຼາຍຂື້ນ

ແບ່ງຄ່າຄອມມິດຊັນຈຳນວນເທົ່າໃດກໍ່ໄດ້

ສາມາດເລືອກເປີເຊັນການແບ່ງຄ່າຄອມໄດ້ຈາກ 1% ເຖິງ 99% ຂອງຄອມມິດຊັນ IB

 
 
 

ແບ່ງຄ່າຄອມໂດຍອັດຕະໂນມັດ ໂດບບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃດໆ

ອັດຕາການຈ່າຍທີ່ທ່ານກຳນົດຈະຖືກໂອນຈາກຄ່າຄອມມິດຊັນ IB ຂອງທ່ານໄປໃຫ້ບັນຊີຂອງສະມາຊິກໂດຍອັດຕະໂນມັດ

 
 

ເລືອກແບ່ງຄ່າຄອມມິດຊັນເປັນລາຍບຸກຄົນ

ທ່ານສາມາດເລືອກມອບລາງວັນເປັນລາຍບຸກຄົນ ຫຼື້ ແບ່ງຄອມມິດຊັນໃນອັດຕາເທົ່າກັນແກ່ສະມາຊິກຫຼາຍທ່ານ

image
 
ສະໝັກເປັນ IB ກັບ FXCL ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືໄດ້ເລີຍທີ່ນີ້
 

ເງື່ອນໄຂ

  • ຄ່າຄອມມິດຊັນທີ່ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ສະມາຊິກສາມາດໂອນກັບມາໃຫ້ IB ໄດ້ອີກຄັ້ງ.
  • ໂປຼແກຼມນີ້ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະ IB ແລະ ສະມາຊິກທີ່ຕໍ່ IB ໂດຍກົງຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ.
  • ຖ້າມີການລະເມີດ ກົດການແບ່ງຄ່າຄອມມິດຊັນ ຫຼື ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສໍ້ໂກງລະບົບ ຈະຖືກຕັດສິດໃນການໃຊ້ງານການແບ່ງຄ່າຄອມມິດຊັນ IB ແລະ ຖືກຕັດສິດໃນການເປັນ IB ໂດຍສິ້ນເຊີງ.
  • ເງື່ອນໄຂໃນຂໍ້ຕົກລົງ IB ມີຜົນກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂປຼແກຼມ IB ທຸກທ່ານ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງ inncluding Introducing Brokers, Master-IBs, Sub-IBs, ແລະ ສະມາຊິກຜູ້ຕໍ່ IB.
  • ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ດຳເນີນການໃນທຸກກໍລະນີ ແມ້ຈະບໍ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນເງືອນໄຂນີ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ້ວງໜ້າ.