facebook banner
logotype

Financial Glossary

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y
A ກັບໄປດ້ານເທິງ
Accrual - ການຈັດສັນຄ່າ premiums ແລະຄ່າສ່ວນຫຼຸດສຳຫຼັບການດຳເນີນທຸລະກິດເງິນຕາຕ່າງປະເທດລ່ວງໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄ່າ swap ( Arbitrage ຂອງດອກເບ້ຍ) ໄລຍະເວລາຂອງທຸລະກິດນັ້ນໆ.
Adjustment - ການດຳເນີນການຢ່າງເປັນທາງການໂດຍວິທີການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນເພື່ອຫຼຸດຄວາມບໍ່ສົມດຸນໃນການໄຊ້ຈ່າຍ ຫຼືວິທີການຫຼຸດຄ່າເງິນ.
Appreciation - ການແຂງຄ່າຂອງສະກຸນເງິນນັ້ນໆເພື່ອມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຂື້ນ.
Arbitrage - ການຊື້ແລະການຂາຍໃນຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັນເປັນຈຳນວນທີ່ເທົ່າກັນພ້ອມໆກັນເພື່ອໄດ້ຮັບສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາໃນແຕ່ລະຕະຫຼາດ.
Ask (Offer) Price - ເປັນລາຄາທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການຂາຍໃນສະກຸນເງິນນັ້ນໆ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຖ້າລາຄາຂອງຄູ່ USDCHF ເປັນ 1.4527/32, ລາຄາ ask ຄື 1.4532; ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຕ້ອງໄຊ້ເງິນ 1.4532 Swiss francs ເພື່ອທີ່ຈະຊື້ 1 US dollar.
At Best - ເປັນຄຳແນະນຳຈາກ dealer ໃນການຊື້ຫຼືຂາຍໃນ rate ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະສາມາດເຮັດໄດ້.
At or Better - ເປັນການສັ່ງໃຫ້ຊື້ຫຼືຂາຍໃນລາຄາທີ່ຕ້ອງການຫຼືລາຄາທີ່ດີກວ່ານີ້.
B ກັບໄປດ້ານເທິງ
Balance of Trade - ຈຳນວນສົ່ງອອກລົບກັບຈຳນວນນຳເຂົ້າຂອງປະເທດນັ້ນໆ.
Bar Chart - ປະເພດຂອງກຣາຟເຊິ່ງສະແດງ 4ສ່ວນຫຼັກຄື ລາຄາຕ່ຳສຸດແລະສູງສຸດ ສະແດງດ້ວຍເສັ້ນແນວຕັ້ງ,ລາຄາເປີດແລະລາຄາປິດສະແດງດ້ວຍເສັ້ນແນວນອນເສັ້ນນ້ອຍໆທາງຊ້າຍແລະຂວາ.
Bear Market - ເປັນຊ່ວງຕະຫຼາດຂາລົງ ເປັນການອ່ອນຄ່າຂອງລາຄາ.
Bid Price - ເປັນລາຄາທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການຊື້ໃນສະກຸນເງິນນັ້ນໆ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຖ້າລາຄາຂອງຄູ່ເງິນ USDCHF ເປັນ 1.4527/32, ລາຄາ bid ຄື 1.4527; ໝາຍຄວາມວ່າເມື່ອທ່ານຂາຍເງິນ 1 US dollar ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນ 1.4527 Swiss francs.
Bid/Ask Spread - ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາ bid ແລະລາຄາ ask.
Big Figure - ທົດສະນິຍົມ 2 ຫຼື 3 ຫຼັກທຳອິດຂອງລາຄາ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຖ້າລາຄາ bid/ask ຂອງຄູ່ເງິນ USDJPY ເປັນ 115.27/32, ດັ່ງນັ້ນ big figure ແມ່ນ 115. ຖ້າລາຄາຂອງຄູ່ EURUSD ເປັນ 1.2855/58 big figure ແມ່ນ 1.28. ເຊິ່ງ big figure ສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ສະແດງລາຄາທີ່ dealer ສະເໜີມາເຊັ່ນ: ຖ້າລາຄາຂອງຄູ່ EURUSD ເປັນ 1.2855/58 ທາງ dealer ຈະຂຽນສັ້ນໆວ່າ "55/58".
Book - ເປັນປະຫວັດສະຫຼຸບອໍເດີ່ທີ່ເຄີຍເຮັດລາຍການມາທັງໝົດ.
Bretton Woods Agreement of 1944 - ເປັນຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າຂອງສະກຸນເງິນຫຼັກໆຄົງທີ່ ເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານກາງສາມາດແຊກແຊງຕະຫຼາດສະກຸນເງິນໄດ້ ແລະກຳນົດໃຫ້ລາຄາຂອງຄຳເທົ່າກັບ $35 ຕໍ່ ounce. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໄຊ້ເຖິງປີ 1971 ເມື່ອປະທານາທິບໍດີ Nixon ໄດ້ຍົກເລີກແລະປ່ຽນມາໄຊ້ສະກຸນເງິນແບບລອຍຕົວແທນ.
Broker - ເປັນບໍລິສັດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ປຽບສະເໝືອນເປັນຄົນກາງລະຫວ່າງຄົນຊື້ແລະຄົນຂາຍເພື່ອເກັບຄ່າທຳນຽມ.
Bull Market - ເປັນຊ່ວງຕະຫຼາດຂາຂື້ນ ເປັນການແຂງຄ່າຂອງລາຄາ.
Bundesbank - ທະນາຄານກາງຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ (Germany's Central Bank).
C ກັບໄປດ້ານເທິງ
Cable - ເປັນຊື່ຮ້ອງຂອງສະກຸນເງິນ GBP/USD ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກກາງສະຕະວັດທີ່ 1800 ມີການສົ່ງລາຄາຜ່ານທາງ cable.
Candlestick Chart - ເປັນປະເພດຂອງກຣາຟທີ່ສະແດງລາຄາປິດ ເປີດ ແລະສູງສຸດ ຕ່ຳສຸດຂອງຊ່ວງເວລານັ້ນໆ ຖ້າລາຄາເປີດສູງກວ່າລາຄາປິດ ຊ່ອງສີ່ຫຼ່ຽມລະຫວ່າງລາຄາເປີດແລະລາຄາປິດ.( close price is shaded. If the close price is higher than the open price, that area of the chart is not shaded).
Cash Market - ເປັນຕະຫຼາດຊື້ຂາຍ futures.
Central Bank - ເປັນໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານທີ່ຄວບຄຸມນະໂຍບາຍທາງການເງິນຂອງປະເທດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ທະນາຄານກາງຂອງປະເທດອາເມລິກາຄື Federal Reserve ແລະທະນາຄານກາງຂອງປະເທດເຢຍລະມັນຄື Bundesbank.
Chartist - ເປັນນັກລົງທຶນທີ່ວິເຄາະແນວໂນ້ມລາຄາຈາກກຣາຟເປັນຫຼັກ ຫຼືຮ້ອງອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່ານັກລົງທຶນທາງເທັກນິກ.
Cleared Funds - ເງິນທີ່ສາມາດໄຊ້ໃນການເປີດການຊື້ຂາຍໄດ້.
Clearing - ຂະບວນການໃນການດຳເນີນການຊື້ຂາຍ.
Closed Position - ຄືການຊື້ຂາຍທີ່ປິດໄປແລ້ວ ເຊິ່ງໃນການປິດການຊື້ຂາຍ ນັກລົງທຶນກໍ່ຈະຕ້ອງຊື້ຫຼືຂາຍກົງກັນຂ້າມກັບລາຍການທີ່ໄດ້ເຮັດໄວ້ແລ້ວ.
Collateral - ຊັບສິນຄ້ຳປະກັນ.
Commission - ເປັນຄ່າທຳນຽມຈາກໂບຣກເກີ່.
Confirmation - ເອກະສານທີ່ຢືນຢັນເງື່ອນໄຂຂໍ້ຕົກລົງໃນການຊື້ຂາຍ.
Contagion - ແນວໂນ້ມຂອງວິກິດເສດຖະກິດທີ່ຈະແຜ່ກະຈາຍໄປຕະຫຼາດອື່ນໆ ເຊິ່ງໃນປີ 1997, ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງການເມືອງຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນສະກຸນເງິນ Rupiah. ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ໄປຍັງຫຼາຍປະເທດໃນທະວີບເອເຊຍແລະຕໍ່ມາແມ່ນທະວີບລາຕິນອາເມລິກາ ເຊິ່ງຮ້ອງເຫດການນີ້ວ່າ 'Asian Contagion'.
Contract - ໜ່ວຍມາດຕະຖານຂອງການຊື້ຂາຍ.
Counter Currency - ສະກຸນເງິນທີ່ຂຽນເປັນລຳດັບທີ່ສອງໃນຄູ່ສະກຸນເງິນ.
Counterparty - ໜຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊື້ຂາຍລາຍການທາງການເງິນ.
Country Risk - ຄວາມສ່ຽງໃນການເຮັດທຸລະກຳຂ້າມປະເທດເຊິ່ງຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍຫຼືເງື່ອນໄຂທາງການເມືອງ.
Cross Currency Pairs - ຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ມີ U.S. dollar ເຊັ່ນ: EURJPY ຫຼື GBPCHF.
Currency - ເງິນທີ່ອອກໂດຍລັດຖະບານຫຼືທະນາຄານກາງເຊິ່ງໄຊ້ໃນການຊື້ຂາຍ.
Currency Pair - ຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍ 2ສະກຸນເງິນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: EURUSD
Currency Risk - ຄວາມສ່ຽງໃນການປ່ຽນແປງ rates ຂອງຄ່າເງິນຢ່າງຜັນຜວນ.
D ກັບໄປດ້ານເທິງ
Day Trader - ເປັນນັກລົງທຶນທີ່ຊື້ຂາຍເປີດແລະປິດານຊື້ຂາຍໃນມື້ດຽວ.
Dealer - ເປັນບຸກຄົນຫຼືບໍລິສັດທີ່ເຮັດການເປີດຊື້ຂາຍກັບອີກຕະຫຼາດໜຶ່ງເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບກຳໄລຈາກຄ່າ spread.
Deficit - ການຂາດທຶນ.
Delivery - ການເຮັດການຊື້ຂາຍໂດຍໄດ້ຮັບສິນຄ້າຈິງ.
Depreciation - ການຫຼຸດຄ່າຂອງສະກຸນເງິນ.
Derivative - ສັນຍາຊື້ຂາຍຈາກການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາສັບສິນ future ຫຼື ສິນຄ້າອື່ນໆ ເຊິ່ງ.
Devaluation - ການຫຼຸດຄ່າເງິນເຊິ່ງປະກາດໂດຍລັດຖະບານເປັນສ່ວນຫຼາຍ.
E ກັບໄປດ້ານເທິງ
EURO - ສະກຸນເງິນຍູໂຣ European Monetary Union (EMU).ເຊິ່ງມາແທນທີ່ European Currency Unit (ECU).
Economic Indicator - ສະຖິຕິປະກາດຈາກລັດຖະບານກ່ຽວກັບການເຕີບໃຫ່ຍແລະມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍທົ່ວໄປຈະປະກອບໄປດ້ວຍອັດຕາການຈ້າງງານ, Gross Domestic Product (GDP), ເງິນເຟີ້, ຍອດຂາຍຍ່ອຍ, ແລະອື່ນໆ.
End Of Day Order (EOD) - ລາຍການຊື້ຫຼືຂາຍຕາມລາຄາທີ່ກຳນົດໄວ້ ລາຍການຊື້ຂາຍນີ້ຈະເປີດໄວ້ ຈົນກວ່າຈະສິ້ນສຸດໃນມື້ນັ້ນ ໂດຍທົ່ວໄປຈະເປັນເວລາ 5PM EST.
European Central Bank (ECB) - ທະນາຄານກາງຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ.
European Monetary Union (EMU) - ຈຸດປະສົງຂອງ EMU ຄືການກໍ່ຕັ້ງສະກຸນເງິນຢູໂຣເພື່ອໄຊ້ແທນສະກຸນເງິນຂອງປະເທດຕ່າງໆໃນທະວີບຢູໂຣບໃນປີ 2002 ໃນວັນທີ່ 1 ມັງກອນ 1999 ໄດ້ເລີ່ມີການທົດລອງໄຊ້ເງິນສະກຸນຢູໂຣເປັນເວລາ 3 ປີ ແລະໃນວັນທີ່ 1 ກໍລະກົດ 2002 ໄດ້ມີການໄຊ້ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ສະມາຊິກຂອງ EMU ປະກອບມີປະເທດ ເຢຍລະມັນ,ຝຣັ່ງ,ເບລຢ່ຽມ,ລຸກຊຳບວກ,ອອສເຕຣຍ,ຟິນແລນ,ໄອແລນ,ເນເທີແລນ,ອີຕາລີ,ສະເປນແລະໂປຕຸເກດ.
F ກັບດ້ານເທິງ
FX - ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) - ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງການຝາກເງິນໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ.
Federal Reserve (Fed) - ທະນາຄານກາງຂອງອາເມລິກາ.
First In First Out (FIFO) - ກົດໃນການຊື້ຂາຍທີ່ເປີດກ່ອນຈະຖືກປິດກ່ອນໃນກໍລະນີທີ່ມາຣ໌ຈິນບໍ່ພໍ.
Flat/square - ເປັນລາຍການຊື້ຂາຍທີ່ຫັກລ້າງກັນເຊັ່ນ: ທ່ານເຮັດລາຍການຊື້ $500,000 ແລະອີກລາຍການນຶ່ງຂາຍ $500,000.
Foreign Exchange (Forex, FX) - ການຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນ ໂດຍການຊື້ເງິນສະກຸນໜຶ່ງແລະຂາຍເງິນອີກສະກຸນໜຶ່ງເປັນຄູ່.
Forward - ສັນຍາການຊື້ຂາຍລ່ວງໜ້າໃນລາຄາແລະວັນເວລາທີ່ໄດ້ຕົກລົງໄວ້.
Forward Points - ຈຳນວນ pip ທີ່ເພີ່ມຫຼືຫັກອອກຈາກລາຄາປັດຈຸບັນເພື່ອທີ່ຈະຄິດໄລ່ລາຄາລ່ວງໜ້າ.
Fundamental Analysis - ການວິເຄາະແນວໂນ້ມລາຄາລ່ວງໜ້າໂດຍການສຶກສາພາວະເສດຖະກິດແລະການເມືອງເປັນຫຼັກ.
Futures Contract - ສັນຍາແລກປ່ຽນໃນການຊື້ຂາຍທີ່ລາຄາແລະວັນເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຂໍ້ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Future ແລະ Forward ຄື Future ໂດຍປົກກະຕິຈະເປັນ Exchange-Traded Contacts (ETC) ສ່ວນ Forward ນັ້ນຈະເປັນ Over The Counter (OTC).
G ກັບດ້ານເທິງ
G7 - ປະເທດຜູ້ນຳໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳ ປະກອບມີ ອາເມລິກາ ເຢຍລະມັນ ຢີ່ປຸ່ນ ຝຣັ່ງ ອັງກິດ ການາດາແລະອີຕາລີ.
Going Long - ການຊື້ສິນຄ້າເຊັ່ນ ຫຸ້ນ ສິນຄ້າໂພຄະພັນ ຫຼື ສະກຸນເງິນ.
Going Short - ການຂາຍສິນຄ້າໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງສິນຄ້າເອງ.
Good Til Cancelled Order (GTC) - ການຊື້ຂາຍສິນຄ້າໃນລາຄາທີ່ກຳນົດໄວ້ ລາຍການຈະຍົກເລີກເມື່ອມີຄຳສັ່ງຈາກລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ.
Gross Domestic Product - ຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນປະເທດ.
Gross National Product - ຜະລິດຕະພັນມວນລວມປະຊາຊາດຄື Gross domestic product ບວກດ້ວຍລາຍໄດ້ຈາກການລົງທຶນຫຼືການເຮັດວຽກຕ່າງປະເທດ.
H ກັບດ້ານເທິງ
Hedge - ການເປີດລາຍການຊື້ຂາຍກົງກັນຂ້າມກັບລາຍການທີ່ມີຢູ່ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງລົງ.
Hit the bid - ການຍອມຮັບການຂາຍຢູ່ລາຄາ bid.
I ກັບດ້ານເທິງ
Inflation - ສະພາບເສດຖະກິດທີ່ລາຄາຂອງສິນຄ້າໄດ້ເພີ່ມສູງຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ອຳນາດການຊື້ຂອງປະຊາຊົນຫຼຸດລົງ.
Initial Margin - ເງິນປະກັນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຕ້ອງໄຊ້ໃນການເປີດການຊື້ຂາຍ.
Interbank Rates - ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ.
Intervention - ການແຊກແຊງຄ່າເງິນຂອງທະນາຄານກາງເພື່ອຄວບຄຸມອັດຕາແລກປ່ຽນ.
K ກັບດ້ານເທິງ
Kiwi - ຄຳສະແລງຂອງສະກຸນເງິນດອນລ່າຂອງປະເທດນິວຊີແລນ.
L ກັບດ້ານເທິງ
LIBOR - ຫຍໍ້ມາຈາກ London Inter-Bank Offered Rate ເຊິ່ງທະນາຄານຕ່າງໆຈະໄຊ້ເລດ LIBOR ເມື່ອຍືມເງິນຈາກທະນາຄານອື່ນ.
Leading Indicators - ຄ່າສະຖິຕິທີ່ໄຊ້ຄາດການສະພາວະທາງເສດຖະກິດລ່ວງໜ້າ.
Leverage - ເປັນອັດຕາສ່ວນເພື່ອທີ່ຈະຄິດໄລ່ມາຣ໌ຈິນໃນການຊື້ຂາຍ.
Limit order - ເປັນການຊື້ຂາຍທີ່ຕັ້ງລາຄາໄວ້ລ່ວງໜ້າວ່າຈະເຮັດການຊື້ຂາຍຢູ່ລາຄາທໍ່ໃດ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຄວາມສ່ຍງໃນຕະຫຼາດທີ່ມີລາຄາຂື້ນລົງຢ່າງໄວ
Liquidation - ການປິດລາຍການຊື້ຂາຍທີ່ມີຢູ່ໂດຍໄຊ້ວິທີ offsetting transaction.
Liquidity - ຄວາມສາມາດໃນການຮັບການຊື້ຂາຍປະລິມານຫຼາຍໂດຍທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄານ້ອຍທີ່ສຸດ.
Long position - ລາຍການຊື້ ລາຍການນີ້ຈະໄດ້ກຳໄລເມື່ອສິນຄ້າທີ່ເຮົາເຮັດລາຍການມີລາຄາສູງຂື້ນ.
Lot - ໜ່ວຍຂອງສັນຍາທີ່ໄຊ້ໃນການຊື້ຂາຍ.
M ກັບດ້ານເທິງ
Margin - ຈຳນວນເງິນປະກັນທີ່ໄຊ້ໃນການເປີດອໍເດີ່.
Margin Call - ການແຈ້ງເຕືອນຈາກໂບຣກເກີ່ຫຼືດິລເລີ່ເພື່ອແຈ້ງວ່າມາຣ໌ຈິນເຫຼືອໜ້ອຍແລ້ວ.
Mark-to-Market - ການຄິດໄລ່ກຳໄລຂາດທຶນຂອງລາຍການຊື້ຂາຍໂດຍໃຫ້ສະທ້ອນກັບລາຄາຕະຫຼາດໃນປັດຈຸບັນ.
Market Maker - ດີລເລີ່ທີ່ສົ່ງລາຄາ bid ແລະ ask ແລະພ້ອມທີ່ຈະເຮັດລາຍການຊື້ຂາຍໃນສິນຄ້າຕ່າງໆ.
Market Risk - ຄວາມສ່ຽງຈາກການຂື້ນລົງຂອງຕະຫຼາດ.
Maturity - ວັນທີ່ໝົດສັນຍາການຊື້ຂາຍສິນສັບທາງການເງິນ.
N ກັບດ້ານເທິງ
Net Position - ຈຳນວນລາຍການຊື້ຂາຍທັງໝົດໂດຍບໍ່ມີການຫັກລ້າງລາຍການທີ່ເປີດກົງກັນຂ້າມ.
O ກັບດ້ານເທິງ
Offer (ask) - ລາຄາທີ່ດີລເລີ່ຕ້ອງການຂາຍ ເບີ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຢູ່ຄຳສັບ Ask (offer) price
Offsetting transaction - ການຊື້ຂາຍທີ່ເປີດກົງກັນຂ້າມກັບລາຍການທີ່ມີຢູ່ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ.
One Cancels the Other Order (OCO) - เການປະມວນຜົນຂອງ 2 ອໍເດີ່ ຖ້າອໍເດີ່ໃດອໍເດີ່ໜຶ່ງໄດ້ເປີດການຊື້ຂາຍແລ້ວ ອີກອໍເດີ່ໜຶ່ງຈະຖືກຍົກເລີກອັດຕະໂນມັດ.
Open order - ອໍເດີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປະມວນຜົນເມື່ອລາຄາໄດ້ມາເຖິງລາຄາທີ່ມີການຕັ້ງເປົ້າຊື້ຂາຍໄວ້ ເຊິ່ງປົກກະຕິກໍ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Good 'til Cancelled Orders.
Open position - ເປັນລາຍການຊື້ຂາຍທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ຍັງບໍ່ໄດ້ຄິດເລື່ອງກຳໄລຂາດທຶນຈົນກວ່າຈະປິດລາຍການ.
Order - ການສັ່ງການຊື້ຂາຍຕາມທີ່ໄດ້ຕັ້ງລາຄາໄວ້.
Over the Counter (OTC) - ເປັນການອະທິບາຍເຖິງລາຍການຊື້ຂາຍທີ່ເກີດຂື້ນນອກຕະຫຼາດ.
Overnight Position - ການຊື້ຂາຍທີ່ເປີດຂ້າມວັນ.
P ກັບດ້ານເທິງ
Pips - ຫົວໜ່ວຍທີ່ນ້ອຍຂອງລາຄາຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຄູ່ສະກຸນເງິນ EURUSD 1 pip ຈະເທົ່າກັບ 0.0001 ເຊິ່ງອາດຈະຮ້ອງວ່າ Point ກໍ່ໄດ້.
Political Risk - ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທີ່ຈະມີຜົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ລາຍການຊື້ຂາຍຂອງນັກລົງທຶນ.
Position - ລາຍການຊື້ຂາຍສຸດທິຂອງສະກຸນເງິນນັ້ນໆ.
Premium - ຈຳນວນທີ່ລາຄາຂອງ forward ຫຼື future ເກີນໄປຈາກລາຄາ spot.
Price Transparency - ການສະແດງລາຄາໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນທຸກຄົນເພື່ອຄວາມເທົ່າທຽມກັນໃນການຊື້ຂາຍ.
Profit /Loss or "P/L" or Gain/Loss - ຍອດກຳໄລຫຼືຂາດທຶນຈາກລາຍການຊື້ຂາຍທັງໝົດ (ລາຍການທີ່ໄດ້ເຮັດການປິດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວບວກ ຫຼືລົບດ້ວຍຍອດກຳໄລຂາດທຶນຂອງລາຍການທີ່ຍັງເປີດຄ້າງຢູ່)
 
Quote - ລາຄາທີ່ຕະຫຼາດສະແດງເພື່ອເຮັດການຊື້ຂາຍ.
R ກັບດ້ານເທິງ
Rally - ການເພີ່ມຂື້ນຂອງລາຄາຫຼັງຈາກລາຄາໄດ້ຕົກລົງມາເປັນເວລາຊ່ວງໜຶ່ງ.
Range - ສ່ວນຕ່າໆລະຫວ່າງລາຄາສູງສຸດແລະລາຄາຕ່ຳສຸດໃນຊ່ວງເວລາໜຶ່ງ.
Rate - ອັດຕາສ່ວນຂອງລາຄາໃນສະກຸນເງິນໜຶ່ງເມື່ອປຽບທຽບກັບອີກສະກຸນເງິນໜຶ່ງ.
Resistance - ເປັນຄຳສັບທີ່ໄຊ້ໃນການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ເຊິ່ງຈະເປັນການວິເຄາະວ່າຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະຊື້ຂາຍໃນລາຄານີ້.
Revaluation - ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄ່າເງິນອັນເນື່ອງມາຈາກການແຊກແຊງຂອງທະນາຄານກາງ ກົງກັນຂ້າມກັບ Devaluation.
Risk - ຄວາມສ່ຽງໃນການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ.
Risk Management - ການວິເຄາະແລະໄຊ້ທາງເທັກນິກໃນການຊື້ຂາຍໃນການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.
Roll-Over - ຂະບວນການໃນການຊື້ຂາຍທີ່ມີການຖີ້ມໄວ້ຂ້າມຄືນ ເຊິ່ງຂະບວນການນີ້ກໍ່ຈະມີຄ່າໄຊ້ຈ່າຍ(ຫຼືລາຍໄດ້)ຈາກສ່ວນຕ່າງດອກເບ້ຍລະຫວ່າງ 2 ສະກຸນເງິນ.
Round trip - ການຊື້ແລະຂາຍໃນສະກຸນເງິນໜຶ່ງໆ.
S ກັບດ້ານເທິງ
Settlement - ຂະບວນການທີ່ລາຍການຊື້ຂາຍໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ ເຊິ່ງການຊື້ຂາຍນີ້ອາດຈະບໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ.
Short Position - ເປັນລາຍການຊື້ຂາຍທີ່ຈະໄດ້ກຳໄລເມື່ອລາຄາຂອງສິນຄ້ານັ້ນຕົກລົງມາ.
Spot Price - ລາຄາປະຈຸບັນ.
Spread - ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາລະຫວ່າງ bid ແລະ offer.
Square - ການທີ່ມີລາຍການຊື້ແລະການຂາຍທີ່ມີຄວາມດູນດ່ຽງກັນ.
Sterling - ຄຳສະແລງຂອງສະກຸນເງິນປອນ.
Stop Loss Order - ເປັນອໍເດີ່ທີ່ມີການຕັ້ງຈຸດຂາດທຶນໄວ້ເພື່ອທີ່ຈະຈຳກັດຄວາມສ່ຽງໃນກໍລະນີລາຄາບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ນັກລົງທຶນວິເຄາະໄວ້ ຕົວຢ່າງ ຖ້າເປີດອໍເດີ່ຊື້ຢູ່ລາຄາ 156.27 ນັກລົງທຶນອາດຈະຕັ້ງ stop loss ໄວ້ທີ່ 155.49 ເມື່ອລາຄາຕະຫຼາດມາເຖິງລາຄານີ້ອໍເດີ່ກໍ່ຈະປິດໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ.
Support Levels - ເປັນແນວຮັບທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບແນວຕ້ານ (Resistance) ແນວຮັບນີ້ຈະເປັນແນວຮັບທີ່ນັກລົງທຶນສ່ວນຫຼາຍຈະຊື້.
Swap -  ດອກເບ້ຍ swap ເປັນດອກເບ້ຍທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຫຼືເສຍໄປເມື່ອເຮົາເຮັດການເປີດອໍເດີ່ປະໄວ້ຂ້າມໄວ້.
Swissy - ເປັນຄຳສັບສະແລງຈາກສະກຸນເງິນຝຣັ່ງຂອງປະເທດເຊີວິດເຊີແລນ.
T ກັບດ້ານເທິງ
Technical Analysis - ການວິເຄາະແນວໂນ້ມໂດຍໄຊ້ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຍ້ອນຫຼັງ ເຊັ່ນ: ລາຄາ, ປະລິມານຊື້ຂາຍ, ດອກເບ້ຍແລະອື່ນໆ.
Tick - ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາຂື້ນລົງໃນແຕ່ລະເທື່ອ.
Tomorrow Next (Tom/Next) - ການເປີດການຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນໃນປະຈຸບັນແລະກັບມາເປີດລາຍການອີກໃນມື້ຕໍ່ມາการ ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງໃນການໄດ້ຮັບເງິນຈິງຈາກການຊື້ຂາຍນີ້.
Transaction Cost - ຕົ້ນທຶນໃນການເຮັດລາຍການຊື້ຂາຍສັບສິນທາງການເງິນ.
Transaction Date - ວັນທີ່ເຮັດລາຍການຊື້ຂາຍ.
Turnover - ຈຳນວນເງິນທັງໝົດທີ່ເຮັດລາຍການຊື້ຂາຍໃນຊ່ວງເວລາໜຶ່ງ.
Two-Way Price - ການສະແດງລາຄາ bid ແລະ offer.
U ກັບດ້ານເທິງ
US Prime Rate - ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ທະນາຄານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໃຫ້ລູກຄ້າຂອງອົງການກູ້ຍື້ມ.
Unrealized Gain/Loss - ຍອດກຳໄລຂາດທຶນສຳຫຼັບລາຍການຊື້ຂາຍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ປິດໃນຂະນະນັ້ນ ຖ້າລາຍການຊື້ຂາຍນັ້ນປິດແລ້ວກໍ່ຈະເປັນກຳໄລຂາດທຶນທີ່ເກີດຂື້ນແທ້.
Uptick - ລາຄາຕະຫຼາດໃໝ່ທີ່ສະແດງຂື້ນມາສູງກວ່າລາຄາກ່ອນໜ້ານີ້.
Uptick Rule - ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາຈະມີເງື່ອນໄຂວ່າຈະບໍ່ສາມາດເປີດລາຍການຂາຍໄດ້ຖ້າລາຍການຊື້ຂາຍລ່າສຸດ ມີລາຄາບໍ່ຕ່ຳກວ່າລາຄາທີ່ນັກລົງທຶນກຳລັງຈະຂາຍຕໍ່ໄປ.
V back to top
Value Date - Tວັນທີ່ຕົກລົງເຮັດສັນຍາຊື້ຂາຍ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໃນຕະຫຼາດ spot value date ຄືອີກ 2ວັນທັດໄປຫຼືອາດຈະຮ້ອງວ່າ maturity date ກໍ່ໄດ້.
Variation Margin - ເງິນປະກັນທີ່ທາງໂບຣກເກີ່ໃຫ້ສຳຮອງໄວ້ເມື່ອເຮັດການຊື້ຂາຍ.
Volatility (Vol) - ການວັດສະຖິຕິຄວາມເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນເວລາໃດໜຶ່ງ.
W back to top
Whipsaw - ເປັນຮູບແບບລາຄາທີ່ຂື້ນໄປຢ່າງໄວວາແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຕົກລົງມາໄວເຊັ່ນດຽວກັນ.
Y back to top
Yard - ຄຳສະແລງຂອງພັນລ້ານ (Slang for a billion).