logotype

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ໂບຣກເກີ່ FXCL Markets Ltd

FXCL (FXCL Markets Ltd) ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2006 ເພື່ອໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າເຖິງການຊື້ຂາຍ Forex. FXCL ຈົດທະບຽນຢູ່ Saint Vincent & The Grenadines and registered ດ້ວຍການອະນຸມັດຈາກ Financial Services Authority (‘FSA’) ໝາຍເລກ 1637 CTD 2018

FSA ເປັນອົງກອນຂື້ນກັບລັດຖະບານຂອງ St. Vincent and the Grenadines ໃນການດູແລກຳກັບ ແລະການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍພາຍໃຕ້ລັດຖະບານ ເຊິ່ງພາຍໃນເງືອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ FSA ມີໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ບັນຍັດທາງດ້ານກົດໝາຍພາຍໃຕ້ FSA ແລະ ແນວທາງອື່ນໆທີ່ລະບຸໃວ້

FXCL Markets Ltd ເປັນໂບຣກເກີທີ່ມີການທຸ່ມລົງທຶນໃນນັກລົງທຶນສະຖາບັນທັງລາຍຍ່ອຍ ແລະ ໃຫຍ່ເພື່ອຍືນຍັດຊ່ວຍເຫຼືອກໃຫ້ພວກເຂົາໄປສູ່ເປົ່າໝາຍທາງການເງິນຂອງເຂົາໄດ້. FXCL Markets Ltd. ນັ້ນຖືກຈັດໃວ້ໃນລາຍຊື່ຜູ້ໃໃຫ້ບໍລິການໂບຣກເກີ, ລວມເຖິງການຊື່ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.ຄູ່ໂລຫະ, ດັດສະນີ, ການບໍລິຫານທຶນ, ຈັດຈັດການ, ໂບຣກເກີຊັ້ນນຳ ແລະ ອື່ນໆຕາມກົດໝາຍ

ບໍລິສັດໂບຣກເກີ່ FXCL Markets, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແລະເຄົາລົບຄວາມເປັນອິດສະຫຼະໃນການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ.ພວກເຮົາເຄົາລົບຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈໃນການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນໄລຍະສັ້ນຫຼືນັກລົງທຶນໄລຍະຍາວກໍ່ຕາມ. 

ບໍລິສັດໂບຣກເກີ່ FXCL Markets, ໄດ້ມີການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ່ຢູ່ສະເໝີ, ລວມເຖີງການເພີ່ມຜະລິດຕະພັນໃນການຊື້ຂາຍເຂົ້າມາລະບົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຮົາມີລູກຄ້າຮ່ວມອາໃສຢູ່ທົ່ວໂລກ ເຊີ່ງແຕ່ລະຄົນກໍ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະແນວໂນ້ມຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຮົາໄດ້ໄຊ້ໂປຼແກຼມຊື້ຂາຍ MetaTrader 4 (MT4) ເຊີ່ງເປັນໂປຼແກຼມຊື້ຂາຍ Forex ທີ່ນິຍົມໄຊ້ກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາສາມາດຊື້ຂາຍໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາມີການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດອີກດ້ວຍ.

ທີ່ຢູ່ຫ້ອງການ: Suite 305, Griffith Corporate Center, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines