logotype

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ໂບຣກເກີ່ FXCL Markets Ltd

FXCL Markets Ltd. ຈະຈົດທະບຽນເປັນທີ່ Saint Vincent and the Grenadines FXCL Markets Ltd. ເປັນ IBC (International Business Company) ເລກຈົດທະບຽນ 1637 CTD 2018 ບໍລິສັດ FXCL Markets Ltd ເປັນໂບຣກເກີ່ທີ່ໃຫ້ບໍລິການໃນການລົງທຶນແກ່ນັກລົງທຶນສະຖາບັນແລະນັກລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ ແລະມີຄວາມໝຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການເງິນ  ໃບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ FXCL Markets Ltd. ສາມາດໃຫ້ບໍລິການໃນຖານະໂບຣກເກີ່ໄດ້ ເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງະເທດ, ການເທຣດໂລຫະມີຄ່າ, ການເທຣດສິນຄ້າໂພກກະພັນ, ການຈັດການກອງທຶນ, ເຄຍລິ່ງ, ໂບຣກເກີ່ຫຼັກແລະທຸລະກຳອື່ນໆ.

ບໍລິສັດໂບຣກເກີ່ FXCL Markets, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແລະເຄົາລົບຄວາມເປັນອິດສະຫຼະໃນການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ.ພວກເຮົາເຄົາລົບຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈໃນການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນໄລຍະສັ້ນຫຼືນັກລົງທຶນໄລຍະຍາວກໍ່ຕາມ. 

ບໍລິສັດໂບຣກເກີ່ FXCL Markets, ໄດ້ມີການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ່ຢູ່ສະເໝີ, ລວມເຖີງການເພີ່ມຜະລິດຕະພັນໃນການຊື້ຂາຍເຂົ້າມາລະບົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຮົາມີລູກຄ້າຮ່ວມອາໃສຢູ່ທົ່ວໂລກ ເຊີ່ງແຕ່ລະຄົນກໍ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະແນວໂນ້ມຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຮົາໄດ້ໄຊ້ໂປຼແກຼມຊື້ຂາຍ MetaTrader 4 (MT4) ເຊີ່ງເປັນໂປຼແກຼມຊື້ຂາຍ Forex ທີ່ນິຍົມໄຊ້ກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາສາມາດຊື້ຂາຍໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາມີການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດອີກດ້ວຍ.

ທີ່ຢູ່ຫ້ອງການ: Suite 305, Griffith Corporate Center, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines