logotype

ການຄຳນວນການເທຣດ

ດ້ວຍການໃຊ້ຜົນການຄຳນວນນີ້, ທ່ານສາມາດຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄ່າຂອງ pip ຫຼື ຂະໜາດຂອງ margin ສຳຫຼັບຄູ່ເງິນສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ໃຫ້ທ່ານຈື່ໃວ້ວ່າການຄຳນວນຕ່າງໆແມ່ນຖືກຄຳນວນຢ່າງອັດຕະໂນມັດ. ທ່ານພຽງແຕ່ເລືອກລາຍລະອຽດໃນແຖວຊາຍມື ໂດຍຜົນການຄຳນວນຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານຢູ່ເບື້ອງຂວາມື.

*ຄ່າຂອງການຄຳນວນນີ້ເປັນການສະແດງຫຼັກຂອງການຄຳນວນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ມັນຈະບໍ່ກົງກັບການຄຳນວນຂອງໂປຼແກຼມ MetaTrader4.

 

ປະເພດຂອງບັນຊີ
ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ
ຂະໜາດການຕິດຕໍ່ 10000
ປະລິມານ (lot) ມູນຄ່າ Pip 1.00
ເລເວີ່ເລດຈ໌ ສະເປຣດ 3
ບັນຊີສະກຸນເງິນ ມາຣ໌ຈິນ 20.32
 
ປະເພດ ຕົວຢ່າງສະກຸນເງິນ ສູດ
***/USD EURUSD
AUDUSD
M = X * C * Y / Z
-------------------------------------
X - standard lot
Y - contract size
C - ລາຄາປະຈຸບັນຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ
Z - leverage
M - ມາຣ໌ຈິນທີ່ໄຊ້
USD/*** USDJPY
USDCAD
M = X * Y / Z
-------------------------------------
X - standard lot
Y - contract size
Z - leverage
M - ມາຣ໌ຈິນທີ່ໄຊ້
***/###
(Cross Rates)
GBPAUD
CHFJPY
M = X * F * Y / Z
-------------------------------------
X - standard lot
Y - contract size
F - ລາຄາປະຈຸບັນຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ  ***/USD
Z - leverage
M - ມາຣ໌ຈິນທີ່ໄຊ້
ປະເພດ ຕົວຢ່າງສະກຸນເງິນ ສູດ
***/USD EURUSD
AUDUSD
X = 0.0001 * Y
-------------------------------------
X - ມູນຄ່າຂອງ pip
Y - contract size
USD/*** USDJPY
USDCAD
X = 1 / Z * Y
-------------------------------------
X - ມູນຄ່າຂອງ pip
Y - contract size

Z - ລາຄາປະຈຸບັນຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ
***/###
(Cross Rates)
GBPAUD
CHFJPY
X = (***/###) / (***/USD) * Y
-------------------------------------
X - ມູນຄ່າຂອງ pip
Y - contract size
***/### -  ລາຄາປະຈຸບັນຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ