logotype

ການຄຳນວນການເທຣດ

ດ້ວຍການໃຊ້ຜົນການຄຳນວນນີ້, ທ່ານສາມາດຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄ່າຂອງ pip ຫຼື ຂະໜາດຂອງ margin ສຳຫຼັບຄູ່ເງິນສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ໃຫ້ທ່ານຈື່ໃວ້ວ່າການຄຳນວນຕ່າງໆແມ່ນຖືກຄຳນວນຢ່າງອັດຕະໂນມັດ. ທ່ານພຽງແຕ່ເລືອກລາຍລະອຽດໃນແຖວຊາຍມື ໂດຍຜົນການຄຳນວນຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານຢູ່ເບື້ອງຂວາມື.

*ຄ່າຂອງການຄຳນວນນີ້ເປັນການສະແດງຫຼັກຂອງການຄຳນວນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ມັນຈະບໍ່ກົງກັບການຄຳນວນຂອງໂປຼແກຼມ MetaTrader4.

 

ປະເພດຂອງບັນຊີ
ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ
ຂະໜາດການຕິດຕໍ່ 10000
ປະລິມານ (lot) ມູນຄ່າ Pip 1.00
ເລເວີ່ເລດຈ໌ ສະເປຣດ 3
ບັນຊີສະກຸນເງິນ ມາຣ໌ຈິນ 20.32
 
ປະເພດ ຕົວຢ່າງສະກຸນເງິນ ສູດ
***/USD EURUSD
AUDUSD
M = X * C * Y / Z
-------------------------------------
X - standard lot
Y - contract size
C - ລາຄາປະຈຸບັນຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ
Z - leverage
M - ມາຣ໌ຈິນທີ່ໄຊ້
USD/*** USDJPY
USDCAD
M = X * Y / Z
-------------------------------------
X - standard lot
Y - contract size
Z - leverage
M - ມາຣ໌ຈິນທີ່ໄຊ້
***/###
(Cross Rates)
GBPAUD
CHFJPY
M = X * F * Y / Z
-------------------------------------
X - standard lot
Y - contract size
F - ລາຄາປະຈຸບັນຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ  ***/USD
Z - leverage
M - ມາຣ໌ຈິນທີ່ໄຊ້
ປະເພດ ຕົວຢ່າງສະກຸນເງິນ ສູດ
***/USD EURUSD
AUDUSD
X = 0.0001 * Y
-------------------------------------
X - ມູນຄ່າຂອງ pip
Y - contract size
USD/*** USDJPY
USDCAD
X = 1 / Z * Y
-------------------------------------
X - ມູນຄ່າຂອງ pip
Y - contract size

Z - ລາຄາປະຈຸບັນຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ
***/###
(Cross Rates)
GBPAUD
CHFJPY
X = (***/###) / (***/USD) * Y
-------------------------------------
X - ມູນຄ່າຂອງ pip
Y - contract size
***/### -  ລາຄາປະຈຸບັນຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ

Minimum required balance recommendations

The table below shows the recommended balance on a trading account with the specified leverage and MC/SO levels. The stated balance allows you to open a trading position with a minimum volume of 0.01 lot and stay in the market when it moves +/ -10 points for Forex and +/ - 100 points for Metals.

Account type Cent Standard Start Interbank Cent Interbank Standard ECN Pro
Margin Call/Stop Out Level (%) 30/10 30/10 70/50 60/40 40/20 100/80
Max leverage 1:1000 1:500 1:2000 1:500 1:500 1:300
The amounts in the table below are in USD
INDIRECT QUOTE - Min volume for open position (like an EURUSD) 2,00 3,06 1,52 3,00 3,06 4,44
DIRECT QUOTE - Min volume for open position (like an USDJPY) 2,00 2,80 1,30 3,00 2,80 4,13
CROSS RATE - Min volume for open position (like an AUDCAD) 1,00 2,20 1,14 2,00 2,20 3,15
SPOT METALS - Min volume for open position (XAUUSD) 5,00 8,15 2,79 8,00 8,15 21,92