logotype

ດາວໂຫຼດ MetaTrader 4

ໂປຣແກມ Meta Trader 4 ຮອງຮັບບັນຊີເທຣດເດໂມແລະບັນຊີເທຣດຈິງ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງໂປຣແກມອື່ນເພີ່ມ.

mt4terminal

ກາລຸນາກົດປຸ “ດາວໂຫຼດ” ແລ້ວເຮັດຕາມຄຳແນະນຳຕໍ່ໄປນີ້:

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເລີ່ມຕິດຕັ້ງທັນ ຄິກ “Open” ຫຼື “Run” ໂປຣແກມນີ້ເພື່ອຕິດຕັ້ງຈາກແຫຼ່ງດາວໂຫຼດໂດຍກົງ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ ກັອບປີ່ໄຟລ໌ຕິດຕັ້ງມາຍັງຄອມພິວເຕີ່ຂອງທ່ານເພື່ອຕິດຕັ້ງໃນພາຍຫຼັງ ໃຫ້ຄິກ “Save” ເພື່ອເອົາໂປຣແກມນີ້ໄປຍັງໂຟນເດີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນຄອມພິວເຕີ່ຂອງທ່ານ.

 

ໝາຍເຫດ: ການດາວໂຫຼດແລະຕິດຕັ້ງຊອບແວລ໌ບໍ່ມີຄ່າໄຊ້ຈ່າຍໃດໆ.
ຄຳເຕືອນ: ຖ້າ User ຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນ Administrator ການຕິດຕັ້ງນີ້ອາດບໍ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈ ກາລຸນາຍົກເລີກການຕິດຕັ້ງແລ້ວໄຊ້ User ທີ່ມີສິດເປັນ Administrator ເຂົ້າມາຕິດຕັ້ງໃໝ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

ວິທີຖອນການຕິດຕັ້ງໂປຣແກມ MT4

ເອກະສານປະກອບໃນການໄຊ້ງານ MT4 

ຄູ່ມືການໄຊ້ງານ MT4 

ເປີດ

ຂໍ້ຕົກລົງຜູ້ໄຊ້ງານ FXCL

ເບີ່ງ

MT4 installation guide  on Mac

Open

ຖ້າທ່ານພົບເຫັນບັນຫາໃນການຕິດຕັ້ງໂປຣແກມ ສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍການຕິດຕໍ່ ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ນີ້!