facebook banner
logotype

ໂປຣແກມຮັບປະກັນເງິນຝາກ FXCL

ປົກປ້ອງເງິນທຶນຂອງທ່ານແລະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຝາກທຶນ!

ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງເງິນທຶນຂອງທ່ານສູງເຖີງ 100% ກັບການຮັບປະກັນເງິນຝາກຈາກ FXCL ທ່ານສາມາດເລືອກການຮັບປະກັນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 10% ເຖີງ 100% ຂອງເງິນທຶນ.

ເຫດຜົນທີ່ເລືອກການຮັບປະກັນຂອງ FXCL:

 • ສະໝັກຟຣີ ຜ່ານຄາບິເນັດ
 • ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດຊ່ວຍປົກປ້ອງເງິນທຶນຂອງທ່ານແລະຈຳກັດຄວາມສ່ຽງ
 • ມີເງື່ອນໄຂໃນການຮັບປະກັນ
 • ຮອງຮັບປະເພດບັນຊີ Standard ແລະ Cent
 

ວິທີສະໝັກ:

1. ຝາກເງິນ ເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານຂັ້ນຕ່ຳ $55 ຂຶ້ນໄປ   2. ສະໝັກຜ່ານເວັບຄາບິເນັດ   3. ເທຣດຢ່າງໝັ້ນໃຈດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນທຶນໃຫ້ປອດໄພ.
 

ເທຣດໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງກັບພວກເຮົາ!

ກັບຂໍ້ດີຂອງໂປຣແກມຮັບປະກັນເງິນຝາກ!

 
ສະໝັກການຮັບປະກັນ

ເງື່ອນໄຂຫຼັກຂອງໂປຣແກມ

 • ສາມາດສະມັກໄດ້ສຳຫຼັບບັນຊີປະເພດ Standard ແລະ Cent ເທົ່ານັ້ນ(ສຳຫຼັບບັນຊີປະເພດອື່ນແລະບັນຊີ IB ບໍ່ສາມາດສະໝັກໄດ້)
 • ສາມາດເລືອກການຮັບປະກັນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 10% ເຖີງ 100% ຂອງຍອດບາລານໃນບັນຊີເທຣດ
 • ຍອດຝາກຂັ້ນຕ່ຳໃນການຮັບປະກັນຄື $55 ຫຼືທຽບເທົ່າສຳຫຼັບສະກຸນເງິນອື່ນ ສຳຫຼັບຍອດຝາກສູງສຸດບໍ່ຈຳກັດ.
 • ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນປະກັນໃນກໍລະນີທີ່ມີເຫດການຮັບປະກັນເກີດຂຶ້ນແລະທ່ານເທຣດຈຳນວນລັອດຕາມເງື່ອນໄຂ.
 • ເຫດການຮັບປະກັນຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອຍອດບາລານເຫຼືອ 10% ຂອງຈຳນວນເງິນຮັບປະກັນ
 • ຈຳນວນລັອດທີ່ຕ້ອງເທຣດຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຳນວນເງິນຮັບປະກັນ ທ່ານມີເວລາ 365 ວັນຫຼັງຈາກວັນທີ່ສະໝັກ ໃນການເທຣດໃຫ້ຄົບເງື່ອນໄຂ
 • ໃນກໍລະນີທ່ານເທຣດບໍ່ບໍ່ຮອດ 100% ຕາມເງື່ອນໄຂ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຊົດເຊີຍບາງສ່ວນດັ່ງນີ້:
  • ໄດ້ຮັບ 30% ຂອງຈຳນວນເງິນຮັບປະກັນ - ເມື່ອທ່ານເທຣດເກີນ 50% ຂອງຈຳນວນລັອດທັງໝົດ
  • ໄດ້ຮັບ 40% ຂອງຈຳນວນເງິນຮັບປະກັນ - ເມື່ອທ່ານເທຣດເກີນ 70% ຂອງຈຳນວນລັອດທັງໝົດ
  • ໄດ້ຮັບ 50% ຂອງຈຳນວນເງິນຮັບປະກັນ - ເມື່ອທ່ານເທຣດເກີນ 90% ຂອງຈຳນວນລັອດທັງໝົດ
 • ຫຼັງຈາກເຫດການຮັບປະກັນເກີດຂຶ້ນແລະທ່ານເທຣດຄົບຕາມເງື່ນໄຂຈຳນວນລັອດແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານກົດປູ່ມ “ຂໍຮັບເງິນປະກັນ” ໃນຄາບິເນັດ ເງິນປະກັນຈະໂອນເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານພາຍໃນ 5 ວັນ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ກວດສອບເງື່ອນໄຂຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.
 • ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ປິດອໍເດີ່ທັງໝົດກ່ອນທີ່ຈະກົດປູ່ມຂໍຮັບເງິນປະກັນ
 • ຄ່າ ສະເປດ ຂອງບັນຊີທີ່ສະໝັກຮັບປະກັນຈະຫຼາຍກວ່າບັນຊີປົກກະຕິ 1 ຈຸດ
 • ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນໃນການເທຣດໂລຫະມີຄ່າຂອງບັນຊີທີ່ສະໝັກຮັບປະກັນຈະເປັນ $ 10/ Standard lot
 • ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຍົກເລີກການຮັບປະກັນ ໃຫ້ທ່ານກົດຢູ່ປູ່ມ “ຍົກເລີກການຮັບປະກັນ“ ໃນຄາບິເນັດ
 • ທ່ານສາມາດຖອນເງິນຫຼືໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີໄດ້ໃນລະຫວ່າງມີການຮັບປະກັນຢູ່ ແຕ່ຍອດບາລານໃນບັນຊີຫຼັງການຖອນຫຼືໂອນເງິນຈະຕ້ອງບໍ່ໜ້ອຍກວ່າຈຳນວນເງິນຮັບປະກັນ
 • ທ່ານສາມາດເພີ່ມຈຳນວນເງິນຮັບປະກັນໄດ້ຫຼັງຈາກຝາກເງິນເຂົ້າມາໃໝ່ໃນບັນຊີທີ່ໄດ້ສະໝັກຮັບປະກັນແລ້ວ ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບປະກັນໃໝ່ຕ້ອງບໍ່ໜ້ອຍກວ່າຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບປະກັນ
 • ໃນການປ່ຽນແປງຈຳນວນເງິນຮັບປະກັນ ໃຫ້ທ່ານກົດປູ່ມ “ອັບເດດການຮັບປະກັນ” ໃນຄາບິເນັດ
 • FXCL ຂໍສະຫງວນສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນການແກ້ໄຂ ແລະ/ຫຼືລົບ ແລະ/ຫຼືຍົກເລີກເງື່ອນໄຂຂອງໂປຣແກມຮັບປະກັນ.
ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານມີຄຳຖາມຫຼືຂໍ້ສະເໜີແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ກາລຸນາຕິດຕໍ່ ທີມງານຊັບພອດ.