logotype
 
 
ເພີ່ມເງິນເຂົ້າຍອດບາລານໄດ້ເຖິງ 40%
ຍົກລະດັບອຳນາດໃນການເທຣດຂອງທ່ານເຖິງ 40%
ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ຕ່ຳກ່ວາອັດຕາທ້ອງຕະຫຼາດເຖິງ 40%

ຂໍ້ດີຂອງບັນຊີ Fixed Rate

ຍອດເງິນຕ້ອງການຝາກ
=
ຍອດ balance ຂອງບັນຊີ Fixed Rate ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ
 

ມີວີທີການໃຊ້ງານແນວໃດ?

ເປີດບັນຊີຈິງ

 

ຕິກເລືອກ 'Fixed rate' 

 

ເລີ່ມຕົ້ນເທຣດ

 
ເລືອກບັນຊີ Fixed Rate

ເງື່ອນໄຂບັນຊີ

  • ບັນຊີ Fixed Rate ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບັນຊີທີ່ເລືອກການຝາກເງິນເປັນແບບ Local Banking ໃນໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.
  • ເມື່ອທ່ານເລືອກບັນຊີ Fixed Rate, ການຝາກເງິນເຂົ້າແລະຖອນເງິນອອກທັງໝົດຂອງບັນຊີຈິງໃນອະນາຄົດຂອງບັນຊີນີ້ຈະເປັນໄປຕາມເງືອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໃວ້ນີ້.
  • FXCL Markets ຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງ ແລະ ແກ້ໄຂເງື່່ອນໄຂຕ່າງໆໂດຍໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ້ວງໜ້າ.