FXCL ຍັງໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິ! ພັກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆກ້ວຍ Forex×
October 15, 2019

ຄວາມຜັນຜວນທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກການປະຊຸມສະພາຂອງອັງກິດກ່ຽວກັບຜົນຂອງ Brexit

ເຖິງນັກລົງທຶນທຸກທ່ານ,

ວັນທີ 19 ຕຸລາ 2019 ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມສະພາອັງກິດສະໄໝພິເສດຂື້ນ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດມີການຜັນຜວນຢ່າງແຮງໄດ້ວັນວັນທີ 21 ຕຸລານີ້ ໂດຍອາດມີສະພາບຕະຫຼາດປັ່ນປ່ວນ ສະເປຼດທີ່ສູງຂື້ນ ແລະ ອາດມີການປິດອໍເດີ ແລະ ເກີດມີ Gap ໄດ້.

ສ່ວນໃນ ວັນສຸກທີ 18 ຕຸລາ, ເວລາ 22:45 ຕາມເວລາເຊີເວີ ຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ສະກຸນເງິນບາງຄູ່ເກີດມີການຖາງສະເປຼດໄດ້. ຫຼັງຈາກຕະຫຼາດເປີດໃນວັນຈັນບາງຄູ່ເງິນອາດມີຄຳເຕືອນໃຫ້ "ປິດໄດ້ຢ່າງດຽວ", ລະດັບ MC/SO ອາດມີການເພີ່ມຂື້ນຈາກຄ່າປົກກະຕິ ແລະ ສະເປຼດຄົງທີ່ກໍ່ອາດມີການປ່ຽນແປງ.

ກະລຸນາວາງແຜນການເທຣດຂອງທ່ານເພື່ອກຳຈັດຄວາມສ່ຽງໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

 

ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ,
ທີມງານ FXCL