logotype
ວິທີຂໍໂບນັດ
 
ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດ
 
 
ຮັບໂບນັດ 130% ເຂົ້າຍອດເຄດິດ
 
 
ສົ່ງຄຳຂໍໂບນັດ ໂດຍລະບຸຊື່ໂບນດ ແລະ ໝາຍເລກບັນຊີເທຣດມາທີ່ rebate@fxclearing.com.
ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດ
ສົ່ງຄຳຂໍໂບນັດ ໂດຍລະບຸຊື່ໂບນດ ແລະ ໝາຍເລກບັນຊີເທຣດມາທີ່ rebate@fxclearing.com.
ຮັບໂບນັດ 130% ເຂົ້າຍອດເຄດິດ
ເງື່ອນໄຂໂບນັດ
  • ສາມາດຂໍໂບນັດນີ້ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ທັນວາ 2018 - 28 ກຸມພາ 2019
  • ສາມາດຂໍໂບນັດໄດ້ສູງສຸດ $2,000 ຕໍ່ທ່ານ
  • ສາມາດຂໍໂບນັດເຂົ້າບັນຊີເທຣດໝາຍເລກເກົ່າໄດ້ຫຼາຍເທື່ອຫຼັງຈາກໂບນັດເກົ່າຖືກຍົກເລີກໄປ ຫຼື ເທຣດຄົບເງື່ອນໄຂຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ
  • ໂບນັດມີອາຍຸ 60 ມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບ
  • ກະລຸນາອ່ານເງື່ອນໄຂໂບນັດທົ່ວໄປເພີ່ມເຕີມ