logotype

ສະຫຼອງຄົບຮອບ 15 ປີFXCL

ຊີງເງິນລາງວັນມູນຄ່າເຖິງ 60,000 ໂດລາ

ປະກາດລາງວັນທຸກໆເດືອນ

ລາງວັນໃຫຍ່

10,000 ໂດລາ

ໝົດເຂດ: 15.09.2021

ຮ່ວມໂປຣໂມເລີຍ

ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະເປັນຜູ້ຊະນະແລ້ວບໍ?

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 15 ປີຂອງ FXCL
ແລະ ຮັບລາງວັນມູນຄ່າ 60,000 ໂດລາ ໃນຊ່ວງ 9 ເດືອນຕໍ່ໜ້ານີ້

5,000+ ໂດລາ

ມອບໃຫ້ທຸກໆເດືອນ

ສູງສຸດ 3 ຄັ້ງ

ສູຳຫຼບການເປັນຜູ້ໂຊກດີໃນການຈັບລາງວັນ

10+

ຜູ້ຊະນະມີທຸກເດືອນ

ເທຣດເດີເຫຼົ່ານີ້ຕ່າງກໍ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໝົດແລ້ວ!
ພ້ອມບໍ?

 1. ມັງກອນ 2021
  ເງິນລາງວັນ $5000
  ປະເທດ
  ຜູ້ຊະນະ
  ຈຳນວນລາງວັນ
  Indonesia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #016C75A1D5
  $500
  Indonesia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #0136B73A1F
  $500
  Indonesia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #01F101DCF0
  $500
  Thailand
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #017C018C9D
  $500
  Malaysia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #017DB12F42
  $500
  Thailand
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #01F6C34680
  $500
  Indonesia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #016D594D49
  $500
  Malaysia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #01B5300AF1
  $500
  Laos
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #0186BDCB96
  $500
  Vietnam
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #014BC359BB
  $500
 2. ເດືອນກຸມພາ 2021
  ເງິນລາງວັນ $5000
  ປະເທດ
  ຜູ້ຊະນະ
  ຈຳນວນລາງວັນ
  Thailand
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #0262DDA988
  $500
  Laos
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #029CE508E0
  $500
  Russia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #0226DA1C57
  $500
  Indonesia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #022AC5921D
  $500
  Thailand
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #026C17E7F7
  $500
  Thailand
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #02E72B5523
  $500
  Indonesia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #02C4078CE4
  $500
  Indonesia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #02F205DB9E
  $500
  Laos
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #022C3F3699
  $500
  Malaysia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #02A903841B
  $500
 3. ມີນາ 2021
  ເງິນລາງວັນ $5000
  ປະເທດ
  ຜູ້ຊະນະ
  ຈຳນວນລາງວັນ
  Thailand
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #036BEED19F
  $500
  Indonesia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #03C70573A8
  $500
  Laos
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #0326F09196
  $500
  Thailand
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #03CCCAC3FF
  $500
  Malaysia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #03D3221E3A
  $500
  Malaysia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #033D38D34F
  $500
  Nigeria
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #034290458D
  $500
  Russia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #03FDACA375
  $500
  Thailand
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #03DF71D379
  $500
  Russia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #03E14550C0
  $500
 4. ເດືອນເມສາ 2021
  ເງິນລາງວັນ $5500
  ປະເທດ
  ຜູ້ຊະນະ
  ຈຳນວນລາງວັນ
  Thailand
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #04C8773E90
  $500
  Vietnam
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #04FC18319E
  $500
  Indonesia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #04E2306356
  $500
  Indonesia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #04047E433E
  $500
  Malaysia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #04FF9B9577
  $500
  Thailand
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #0494257549
  $500
  Indonesia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #04D2E09A9A
  $500
  Malaysia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #04C75EFF4B
  $500
  Indonesia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #046EB614CA
  $500
  Laos
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #04AF4716FF
  $500
  Indonesia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #04EAB19D24
  $500
 5. ພຶດສະພາ 2021
  ເງິນລາງວັນ $6000
  ປະເທດ
  ຜູ້ຊະນະ
  ຈຳນວນລາງວັນ
  Indonesia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #054D6BA341
  $500
  Thailand
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #054B1E0707
  $500
  Indonesia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #051932C081
  $500
  Malaysia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #057F3342F0
  $500
  Malaysia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #05190FD0F4
  $500
  Vietnam
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #05366915E3
  $500
  Vietnam
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #05B10C35F1
  $500
  Malaysia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #05F2A003E3
  $500
  Laos
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #05A99DEEC4
  $500
  Laos
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #05100F578E
  $500
  Laos
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #0506676661
  $500
  Thailand
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #059444CEB4
  $500
 6. ມິຖຸນາ 2021
  ເງິນລາງວັນ $6500
  ປະເທດ
  ຜູ້ຊະນະ
  ຈຳນວນລາງວັນ
  Thailand
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #063AA09868
  $500
  Indonesia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #06CF2D685D
  $500
  Indonesia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #060219797B
  $500
  Nigeria
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #06FEA0BC99
  $500
  Thailand
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #06E2D80FD9
  $500
  Thailand
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #064CDCF00D
  $500
  Malaysia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #061BFB7CBF
  $500
  Malaysia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #060D264A15
  $500
  Malaysia
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #06145EC4DA
  $500
  Laos
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #06C0587ABB
  $500
  Vietnam
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #06BE2D032B
  $500
  Vietnam
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #06BCFBAFFA
  $500
  Laos
  ບັດຂອງຜູ້ຊະນະ #06258B8E43
  $500

ວິທີເຂົ້າຮ່ວມ

ລົງທະບຽນ ດ້ວຍບັນຊຈິງໃນສ່ວນຂອງໂປຮໂມຊັນໃນຄາບິເນັດຂອງທ່ານ

 

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຄັ້ງໜຶ່ງ 300 ໂດລາຂື້ນໄປເຂົ້າບັນຊີໂປຣໂມຊັນ

 

ຮັບປີ້ຊີງລາງວັນໃນທຸກໆໆ 3 ລ໋ອດ, ສູງສຸດ 3 ປີ້ຕໍ່ເດືອນ

 

ມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຈັບສະຫຼາກທຸກໆເດືອນ ແລະ ມາເປັນຜູ້ຊະນະ

 

ເລີ່ມປະຕິບັດຂັ້ນຕອນທີ່ 2 ແລະ 3 ຄືນໃໝ່ ເພື່ອຮັບປີ້ ແລະ ຊີງລາງວັນ

ເຂົ້າຮ່ວມເລີຍ

ຕາລາງຈັບລາງວັນ

ເງື່ອນໄຂໂປຣໂມຊັນ

 • ຊ່ວງເວລາໂປຣໂມຊັນແມ່ນວັນທີ 14ເຖິງ 31ສິງຫາ 2021 ປະກາດລາງວັນໃຫຍ່ 15 ກັນຍາ 2021
 • ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂປຣແກຣມ ລູກຄ້າຕ້ອງເລືອກບັນຊີເທຣດຈາກຕົວເລືອກໃນເມນູ “ຄົບຮອບ 15 ປີ FXCL” ພາຍໃນບັນຊີຄາບິເນັດ ແລະ ຍອມຮັບເງື່ອນໄຂໂປຣໂມຊັນ ໂດຍລູກຄ້າອາດໃຊ້ວິທີເລືອກໃຊ້ບັນຊີເທຣດເກົ່າ ຫຼື ເປີດບັນຊີເທຣດໃໝ່ກໍ່ໄດ້ ຫຼັງຈາກລົງທະບຽນແລ້ວລູກຄ້າຈະຕ້ອງຝາກເງິນເປັນຈຳນວນ 300 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
 • ລູກຄ້າສາມາດລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໂປຣໂມຊັນດັ່ງກ່າວຈັກບັນຊີກໍ່ໄດ້ ໂດຍໃນແຕ່ລະບັນຊີຕ້ອງມີການຝາກເງິນ ຈຳນວນ 300 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ ຫຼັງຈາກບັນຊີໄດ້ຜ່ານການລົງທະບຽນເຂົ້າໂປຣແກຣມຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ
 • ສາມາດໃຊ້ບັນຊີເທຣດໄດ້ທຸກປະເພດຍົກເວັ້ນ ECN Pro
 • ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຈັບສະຫຼາກລກູຄ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບຄູປອງຢ່າງນ້ອຍ 1 ໃບ ໂດຍຄູປອງຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ເວລາເທຮດຕົບຮອດ 3 ລ໋ອດ ແບບ Qualified ແລະ ບໍ່ Hedging
 • ການຄຳນວນຍອດການເທຣດອໍເດີຄູສະກຸນເງິນ ແລະ ໂລຫະມີຄ່າເປີດ ແລະ ຄ່າປີິດພາຍໃນເດືອນດຽວກັນເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາອໍເດີ ທີ່ເປີດໃນເດືອນກ່ອນໜ້າຈະບໍ່ຖືກນຳມາຄຳນວນໃນຮັບເດືອນປັດຈຸບັນ
 • ການຄໍານວນປະລິມານເທຣດຈະເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມີຍອດເງິນຝາກເຂົ້າບັນຊີ ຈຳນວນ 300 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ ໃນການຝາກໜຶ່ງຄັ້ງເຊິ່ງລູກຄ້າຈະຕ້ອງຝາກເງິນຢ່າງນ້ອຍຈຳນວນ 300 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ ທຸກຄັ້ງທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມການຈັບສະຫຼາກໃນເດືອນນັ້ນໆ ການຝາກເງິນໃນເດືອນກ່ອນໜ້າຈະບໍ່ຖືກນຳມາພິຈາລະນາໃນການຈັບສະຫຼາກຄັ້ງຕໍ່ໄປ
 • ຫາກລູກຄ້າແຕ້ງຖອນ ຫຼື ໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີເທຣດຈາກບັນຊີທີ່ລົງທະບຽນຮ່ວມໂປຣໂມຊັນຕັ້ງແຕ້ 300 ໂດລາ ຂັ້ນໄປ ຄູປອງທັງໝົດພາຍໃນເດືອນດຽວກັນຈະຖືກຍົກເລີກ ຫາກຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມໂປຣໂມຊັນອີກຄັ້ງຕ້ອງຝາກເງິນໃໝ່ ຈຳນວນ 300 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າໃນການຝາກໜຶ່ງຄັ້ງ ອໍເດີທີ່ເປີດຫຼັງຈາກການຝາກເງິນຄັ້ງໃໝ່ນີ້ຈະຖືກນຳໄປຄຳນວນການເທຣດໃໝ່ເຊັ່ນກັນ
 • ລູກຄ້າແຕ່ລະທ່ນສາມາດຮັບຄູປອງໄດ້ສູງສຸດ 3 ໃບຕໍ່ເດືອນ
 • ຜູ້ຊະນະຈະໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກການຈັບສະຫຼາກໂດຍຄູປຶອງທີ່ຖືກຈັບຂື້ນມາ 10 ໝາຍເລກທຳອິດເຊິ່ງເປັນລູກຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນທ່ານດຽວກັນຈະຖືວ່າເປັນຜູ້ຊະນະ
 • ຄູປອງຂອງລູກຄ້າພຽງ 1 ທ່ານເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຮັບລາງວັນໃນການຈັບສະຫຼາກໃນຮອບນັ້ນໆໄດ້ ຄູປອງໃຍອື່ນຈາກລູກຄ້າທ່ານດຽວກັນທີ່ຖືກຈັບຂື້ນມາຈະບໍ່ຖືກນັບ
 • ການຈັບສະຫຼາກຄູປອງທີ່ຖືກສົ່ງມອບປະຈຳເດືອນຈະຈັດຂື້ນເດືອນລະຄັ້ງໃນວັນສຸດທ້າຍຂອງເດືອນຕັ້ງແຕ່ ມັງກອນ - ສິງຫາ 2021 ຖ້າກົງກັບວັນຫຍຸດການຈັບສະຫຼາກຈະຖືກຈັດຊື້ນໃນວັນສຸດທ້າຍຂອງເດືອນແທນ
 • ຄູປອງໃບທີ່ບໍ່ຊະນະລາງວັນໃນການຈັບສະຫຼາກແຕ່ລະເດືອນແຕ່ ມັງກອນ - ສິງຫາ 2021 ຈະຖືກນຳໄປຮ່ວມການຈັບສະຫຼາກລາງວັນໃຫຍ່ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ ຄູປອງທີ່ຊະນະລາງວັນລາຍເດືອນໄປແລ້ວຈະບໍ່ຖືກນຳມາຮ່ວມການຈັບສະຫຼາກໃນລາງວັນໃຫຍ່
 • ເງິນລາງວັນຈະຖືກສົ່ງມອບໃຫ້ຜູ້ຊະນະພາຍໃນ 1 ອາທິດຫຼັງການຈັບສະຫຼາກແຕ່ລະຄັ້ງ
 • ລາງວັນຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າມາໃນບັນຊີເທຣດຫຼາຍເລກດຽວກັນກັບທີ່ໄດ້ຮັບຄູປອງຊະນະລາງວັນ
 • ລູກຄ້າສາມາດນຳເງິນລາງວັນໄປໃຊ້ເທຣດ ຫຼື ຖອນອອກຈາກບັຮຊີເທຣດໄດ້
 • ໂປຣໂມຊັນນີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບລູດຄ້າຟິລິບປີ່ນ
ເຂົ້າຮ່ວມ