logotype

Classic New Year Contest

Đợt 11

tháng mười hai 27 - tháng mười hai 30, 2022

Chiến thắng cuộc thi và ăn mừng kỳ nghỉ đông với giải thưởng Giáng sinh

Giải thưởng

Đối với tài khoản trực tiếp:
$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$75
Hạng 4
$50
Hạng 5
$25
Hạng 6
Đối với tài khoản tiền thưởng:
$350
Hạng 7
$200
Hạng 8
$150
Hạng 9
$100
Hạng 10
$75
Hạng 11
$50
Hạng 12
$25
Hạng 13
$25
Hạng 14
$25
Hạng 15
Các quỹ bổ sung cho Tiền thưởng thông minh:
+70% thêm 100% tiền thưởng thông minh cho bất kỳ khoản tiền gửi nào từ $ 50
Hạng 16
+55% thêm 100% tiền thưởng thông minh cho bất kỳ khoản tiền gửi nào từ $ 50
Hạng 17
+40% thêm 100% tiền thưởng thông minh cho bất kỳ khoản tiền gửi nào từ $ 50
Hạng 18
+25% thêm 100% tiền thưởng thông minh cho bất kỳ khoản tiền gửi nào từ $ 50
Hạng 19
+15% thêm 100% tiền thưởng thông minh cho bất kỳ khoản tiền gửi nào từ $ 50
Hạng 20

Kết quả hiện tại (Classic New Year Contest #11)

2022-12-30 23:00:00 (Giờ máy chủ)
1
Indonesia
Bbb
$2599.24
$2599.24
$2099.24
2
Indonesia
$1678.83
$1678.83
$1178.83
3
Indonesia
$1242.70
$1242.70
$742.70
4
Indonesia
$1241.01
$1241.01
$741.01
5
Indonesia
$868.74
$868.74
$368.74
-
Indonesia
$1305.72
$1305.72
$805.72
-
Indonesia
$1200.71
$1225.71
$725.71
-
Turkey
$923.60
$923.60
$423.60
-
Thailand
$521.91
$500.00
$0.00
-
Thailand
Riw
$500.00
$500.00
$0.00
-
Malaysia
$500.00
$500.00
$0.00
-
Malaysia
$500.00
$500.00
$0.00
-
Thailand
$500.00
$500.00
$0.00
-
Malaysia
$500.00
$500.00
$0.00
-
Indonesia
$500.00
$500.00
$0.00
-
Thailand
$500.00
$500.00
$0.00
-
Indonesia
$500.00
$500.00
$0.00
-
Thailand
No1
$500.00
$500.00
$0.00
-
Malaysia
$500.00
$500.00
$0.00
-
Malaysia
$500.00
$500.00
$0.00