logotype

Những câu hỏi thường gặp

[1] Có thể có một ngoại lệ cho nguyên tắc này.
[2] Điều khoản đầy đủ trong Thỏa thuận giao dịch.