logotype

Xếp hạng của người quản lý tiền

Đồ thị
1 Dermont Patrick 1.41
3 tháng
23 ngày
1 100.00 35 3860.77 1058.22
Theo dõi
2 Williams Paul 1.13
3 tháng
23 ngày
1 100.00 10 3547.32 67.54
Theo dõi
3 Market Structure 0.29
11 tháng
30 ngày
0 100.00 30 0.00 -469.16
Theo dõi
4 Chris88 0.00
3 tháng
22 ngày
1 100.00 20 3031.65 0.00
Theo dõi
5 sns 0.00
10 tháng
21 ngày
0 100.00 20 0.00 0.00
Theo dõi
6 baldric 0.00
Mới
2 100.00 10 5000.00 0.00
Theo dõi
Điều khoản và điều kiện của chương trình