logotype

Xếp hạng của người quản lý tiền

Đồ thị
1 Chris Young 1.03
1 tháng
15 ngày
1 100.00 5 3173.23 50.12
Theo dõi
2 SHN Profit 0.94
6 tháng
28 ngày
0 100.00 40 0.00 -81.04
Theo dõi
3 DNS SIGNAL 0.89
7 tháng
23 ngày
0 100.00 30 0.00 -126.67
Theo dõi
4 Market Structure 0.29
8 tháng
5 ngày
1 100.00 30 0.00 -469.16
Theo dõi
Điều khoản và điều kiện của chương trình