logotype

Xếp hạng của người quản lý tiền

Đồ thị
1 FollowTrade Zone 0,75
3 tháng
22 ngày
2 100,00 30 0,00 359,56
Theo dõi
2 Profit Hunter 0,66
3 tháng
23 ngày
2 100,00 25 43,23 17,65
Theo dõi
3 WFHTrade.Net 0,58
1 tháng
9 ngày
2 100,00 40 253,19 49,17
Theo dõi
4 DK100 0,14
2 tháng
7 ngày
6 100,00 30 23,83 3.508,19
Theo dõi
5 MasterRich 0,00
4 tháng
8 ngày
0 100,00 5 0,00 0,00
Theo dõi
6 samudra4 0,00
4 tháng
22 ngày
0 100,00 3 0,00 0,00
Theo dõi
7 PavloFx 0,00
4 tháng
23 ngày
1 100,00 35 0,00 0,00
Theo dõi
8 TPB investor 0,00
Mới
0 100,00 25 0,00 0,00
Theo dõi
9 TRADER PULAU BIRU 0,00
10 ngày
0 125,00 25 0,00 0,00
Theo dõi
10 Dino Low Profit 0,00
2 tháng
8 ngày
0 100,00 30 0,00 0,00
Theo dõi
11 C_tan 0,00
4 tháng
1 ngày
0 100,00 20 0,00 0,00
Theo dõi
12 PHem MM 0,00
4 tháng
6 ngày
0 100,00 15 0,00 0,00
Theo dõi
Program Terms and Conditions