logotype

Spring Contest

Đợt 12

tháng tư 24 - tháng tư 28, 2023

Gain the highest profit on your demo account and get a real cash prize.

Giải thưởng

Đối với tài khoản trực tiếp:
$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$75
Hạng 4
$50
Hạng 5
$25
Hạng 6
To Cashback Accounts:
$200
Hạng 7
$150
Hạng 8
$125
Hạng 9
$100
Hạng 10
$75
Hạng 11
$50
Hạng 12
$50
Hạng 13
$50
Hạng 14
$50
Hạng 15

Kết quả hiện tại (Spring Contest #12)

2023-04-28 23:00:00 (Giờ máy chủ)
1
Indonesia
$914.93
$914.93
$614.93
2
Nigeria
$535.25
$535.25
$235.25
3
Ukraine
$533.43
$533.43
$233.43
4
Thailand
$374.50
$374.50
$74.50
5
Pakistan
$320.23
$320.23
$20.23
-
Bangladesh
$1148.44
$1148.44
$848.44
-
Bangladesh
$929.30
$929.30
$629.30
-
Bangladesh
$614.97
$614.97
$314.97
-
Indonesia
DFX
$552.15
$552.15
$252.15
-
Indonesia
$449.42
$449.42
$149.42
-
Malaysia
$379.40
$379.40
$79.40
-
Pakistan
$364.00
$364.00
$64.00
-
Nigeria
$350.40
$350.40
$50.40
-
Malaysia
$335.12
$335.12
$35.12
-
Indonesia
FM
$300.00
$300.00
$0.00
-
Botswana
$300.00
$300.00
$0.00
-
Indonesia
$300.00
$300.00
$0.00
-
Pakistan
$300.00
$300.00
$0.00
-
Malaysia
$300.00
$300.00
$0.00
-
Malaysia
$300.00
$300.00
$0.00