logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Bangladesh
$68.00
$68.00
$1033.00
-
Indonesia
$33.30
$33.30
$140.30
-
Indonesia
$865.67
$1000.00
$0.00
-
Egypt
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Uganda
$20.00
$20.00
$0.00
-
Algeria
$14.11
$14.11
$861.37
-
Kazakhstan
$5.62
$5.62
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$998.20
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1146.52
$1000.00
$0.00
-
Thailand
$1137.19
$1241.90
$353.50
-
Vietnam
$1073.52
$353.52
$4779.39
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1213.10
$1213.10
$295.70
-
Indonesia
$1013.00
$1000.00
$0.00