logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Malaysia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Tunisia
$20.00
$20.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
den
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Kenya
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Bangladesh
$773.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$9.31
$9.31
$736.25
-
Indonesia
$753.15
$1000.66
$0.66
-
Indonesia
$27.30
$27.30
$3424.40
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Latvia
$670.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$0.66
$0.66
$7.08
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Egypt
$94.00
$94.00
$494.00
-
Malaysia
$451.63
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1026.26
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
efs
$1000.00
$1000.00
$0.00