logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Thailand
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
India
$4.66
$4.66
$0.00
-
Pakistan
$132.53
$132.53
$1912.53
-
Bangladesh
$505.10
$828.30
$1020.10
-
Indonesia
$710.20
$705.55
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Thailand
$254.80
$248.10
$0.00
-
Indonesia
$90.86
$90.86
$0.00
-
Indonesia
$1225.70
$1225.70
$402.70
-
Indonesia
$0.66
$0.66
$1286.10
-
Kazakhstan
$15.70
$20.98
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1020.77
$1000.00
$0.00
-
Morocco
$5.16
$5.16
$0.00
-
Tunisia
$9.30
$9.30
$0.00
-
Bangladesh
$0.49
$0.49
$448.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Malaysia
$516.53
$577.16
$0.00
-
Nigeria
$2780.00
$3010.00
$2010.00
-
Indonesia
$6.30
$6.30
$0.00