logotype

SpingFX Contest

Đợt 15

tháng tư 15 - tháng tư 26, 2024

Gain the highest profit on your demo account and get a real cash prize.

Giải thưởng

Đối với tài khoản trực tiếp:
$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$150
Hạng 3
$100
Hạng 4
$75
Hạng 5
$50
Hạng 6
$50
Hạng 7
$25
Hạng 8
$25
Hạng 9
$25
Hạng 10
To Cashback Accounts:
$50
Hạng 11
$50
Hạng 12
$50
Hạng 13
$50
Hạng 14
$50
Hạng 15
$25
Hạng 16
$25
Hạng 17
$25
Hạng 18
$25
Hạng 19
$25
Hạng 20

Kết quả hiện tại (SpingFX Contest #15)

2024-04-26 23:00:00 (Giờ máy chủ)
6
Indonesia
$636.98
$636.98
$436.98
7
Indonesia
Ade
$618.41
$618.41
$418.41
8
Indonesia
$277.77
$277.77
$77.77
9
Indonesia
$252.89
$252.89
$52.89
-
Indonesia
$2659.24
$239.25
$39.25
-
Indonesia
$1096.87
$267.40
$67.40
-
Indonesia
$908.65
$166.60
-$33.40
-
Malaysia
Zul
$564.07
$378.85
$178.85
-
Indonesia
$468.84
$493.66
$293.66
-
Indonesia
$446.62
$200.00
$0.00
-
South Africa
$342.71
$221.30
$21.30
-
Namibia
$321.86
$322.88
$122.88
-
Indonesia
$320.97
$208.00
$8.00
-
Nigeria
$320.00
$320.00
$120.00
-
Indonesia
$316.10
$316.10
$116.10
-
Indonesia
$306.30
$200.00
$0.00
-
Indonesia
$282.04
$282.04
$82.04
-
Tanzania
$270.59
$200.00
$0.00
-
Indonesia
$266.82
$266.82
$66.82
-
Namibia
$264.36
$249.30
$49.30