logotype

Classic Contest

Đợt 2

tháng mười 25 - tháng mười 29, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

Kết quả hiện tại (Classic Contest #2)

2021-10-29 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Kazakhstan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Nigeria
$4004.19
$4004.19
$3004.19
-
Indonesia
$19.50
$19.50
-$980.50
-
Nigeria
$1402.00
$1402.00
$402.00
-
Indonesia
$0.50
$0.50
-$999.50
-
Malaysia
$7.08
$7.08
-$992.92
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Bangladesh
$0.71
$0.71
-$999.29
-
Indonesia
ale
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Laos
$977.12
$1674.29
$674.29
-
Malaysia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1.87
$1.87
-$998.13
-
Indonesia
$6.12
$6.12
-$993.88
-
Malaysia
$21.84
$21.84
-$978.16
-
Malaysia
$6.93
$6.93
-$993.07
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00