logotype

Advanced Contest

Đợt 3

tháng mười một 15 - tháng mười một 26, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng

Giải thưởng

$600
Hạng 1
$400
Hạng 2
$300
Hạng 3
$200
Hạng 4
$100
Hạng 5
+60% thêm 100% tiền thưởng thông minh cho bất kỳ khoản tiền gửi nào từ $ 50
Hạng 6
+40% thêm 100% tiền thưởng thông minh cho bất kỳ khoản tiền gửi nào từ $ 50
Hạng 7
+25% thêm 100% tiền thưởng thông minh cho bất kỳ khoản tiền gửi nào từ $ 50
Hạng 8
+15% thêm 100% tiền thưởng thông minh cho bất kỳ khoản tiền gửi nào từ $ 50
Hạng 9
+9% thêm 100% tiền thưởng thông minh cho bất kỳ khoản tiền gửi nào từ $ 50
Hạng 10

Kết quả hiện tại (Advanced Contest #3)

2021-11-26 23:15:00 (Giờ máy chủ)
1
Indonesia
May
$32244.28
$32244.28
$30246.70
2
Malaysia
$9877.49
$9877.49
$7877.49
3
Indonesia
$1072.15
$1072.15
-$869.52
-
Malaysia
$6632.57
$683.02
-$1298.05
-
Indonesia
$4659.06
$5898.16
$3900.10
-
Thailand
$4025.20
$2000.00
$0.00
-
Indonesia
$3273.97
$2000.00
$0.00
-
Indonesia
$3109.29
$3109.29
$1109.29
-
Malaysia
$2659.69
$2507.70
$507.70
-
Indonesia
$2610.48
$2610.48
$615.31
-
Indonesia
$2585.67
$2585.67
$585.67
-
Nigeria
$2222.24
$2000.00
$0.00
-
Malaysia
$2133.00
$2000.00
$0.00
-
Russian Federation
$2127.40
$2000.00
$0.00
-
Malaysia
$2092.69
$2000.00
$0.00
-
Malaysia
$2061.15
$2061.15
$61.15
-
Malaysia
$2046.55
$2000.00
$0.00
-
Malaysia
$2032.72
$2032.72
$32.72
-
Malaysia
$2030.59
$1364.82
-$629.63
-
Pakistan
$2000.00
$2000.00
$0.00