logotype

Classic Contest

Tổng giá trị giải thưởng $0

Đợt #2

Giai đoạn: tháng mười 25th - tháng mười 29th

Kết quả giao dịch 10112084 (giao dịch đã đóng) Quay lại kho lưu trữ
50550047
2021-10-25 03:20:43
Sell
XAUUSD
0.02
1793.61
2021-10-25 16:54:57
1809.85
-$32.48
50550074
2021-10-25 03:21:30
Sell
XAUUSD
1.02
1793.33
2021-10-25 07:58:11
1801.33
-$816.00
50550090
2021-10-25 03:21:46
Sell
XAUUSD
0.12
1793.17
2021-10-25 16:31:27
1805.68
-$150.12