logotype

Quy tắc chung về sao chép giao dịch

 1. Tài khoản
  1. Bất kỳ khách hàng nào của FXCL đều có thể đăng ký Chương trình Sao chép Giao dịch và mở tài khoản ECN Copy Pro với tư cách là Người theo dõi (còn gọi là Tài khoản của Người theo dõi). Để mở tài khoản ECN Copy Pro với tư cách là Nhà cung cấp Tín hiệu (còn gọi là Tài khoản của Nhà cung cấp), trước tiên khách hàng phải xác minh Tủ giao dịch và cung cấp liên kết đến kết quả giao dịch trước đó của mình trên tài nguyên Myfxbook, MQL5 hoặc FX Blue hoặc tải lên Bảng sao kê MT4 từ tài khoản giao dịch trước đó của anh/cô ấy (cho phép tất cả loại tài khoản từ bất kỳ nhà môi giới nào). Mọi chỉnh sửa thủ công đối với báo cáo giao dịch MT4 đã tải lên sẽ dẫn đến việc khóa tài khoản ECN Copy Pro của Nhà cung cấp.
  2. Tất cả các tài khoản sao chép giao dịch đều thuộc loại ECN Pro.
  3. Khách hàng có thể mở nhiều Tài khoản ECN Copy Pro.
  4. Mỗi tài khoản Người theo dõi chỉ có thể theo dõi 1 tài khoản Nhà cung cấp tại một thời điểm. Để theo dõi Nhà cung cấp tín hiệu khác, khách hàng nên mở và nạp tiền vào Tài khoản người theo dõi khác hoặc hủy theo dõi Nhà cung cấp tín hiệu hiện tại trước.
  5. Người theo dõi có thể tự do quản lý và đóng các giao dịch đã được sao chép từ tài khoản Nhà cung cấp cũng như mở và quản lý các giao dịch cá nhân của họ.
  6. Chỉ cho phép chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản ECN Copy Pro. Không thể gửi hoặc chuyển từ tài khoản khác.
  7. Khách hàng có thể theo dõi và quản lý các tài khoản sao chép giao dịch của họ trong chương trình FXCL Trading Copier.
  8. Để trở thành Người theo dõi, khách hàng phải mở tài khoản ECN Copy Pro và đăng nhập vào chương trình FXCL Trading Copier với tư cách Người theo dõi.
  9. Để trở thành Nhà cung cấp Tín hiệu, khách hàng phải mở tài khoản ECN Copy Pro và đăng ký làm Nhà cung cấp Tín hiệu trong chương trình FXCL Trading Copier.
  10. Không yêu cầu định mức gửi tiền cho Tài khoản Người theo dõi, tuy nhiên trong quá trình đăng ký tài khoản, Nhà cung cấp Tín hiệu được chỉ định một khoản tiền gửi khuyến nghị được nêu trong bảng xếp hạng trên trang web
 2. Hoa hồng
  1. Nhà cung cấp Tín hiệu có thể chọn một trong ba loại hoa hồng:
   • Số tiền cố định trên mỗi lô cho mọi giao dịch;
   • Số tiền cố định trên mỗi lô đối với các giao dịch có lãi và giao dịch thua lỗ;
   • Hoa hồng chia sẻ là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận thu được từ các giao dịch được sao chép.
  2. Loại và quy mô hoa hồng do Nhà cung cấp Tín hiệu đặt khi mở tài khoản. Các điều khoản này có thể được thay đổi bởi Nhà cung cấp tín hiệu từ tủ giao dịch của họ.
  3. Hoa hồng cố định có mệnh giá đô la Mỹ và được thiết lập không giới hạn. Hoa hồng chia sẻ có thể lên đến 35%.
  4. Hoa hồng chia sẻ sẽ được tính theo công thức sau:
   Hoa hồng chia sẻ = ((vốn chủ sở hữu - số dư ban đầu - tiền gửi + tiền rút (+ Hoa hồng chia sẻ đã thanh toán)) * Phần trăm từ Nhà cung cấp tín hiệu / 100) - Hoa hồng cổ phiếu đã được thanh toán
   Trong đó:
   • Hoa hồng chia sẻ - Hoa hồng do Người theo dõi trả cho các tín hiệu giao dịch
   • Vốn chủ sở hữu - Vốn sở hữu trên Tài khoản của Người theo dõi tại thời điểm quyết toán (cao mức đánh dấu)
   • Số dư ban đầu - Số dư trên Tài khoản của Người theo dõi tại thời điểm Người theo dõi đăng ký với Nhà cung cấp tín hiệu
   • Tiền gửi - Tất cả các khoản tiền gửi và chuyển khoản nội bộ được thực hiện vào Tài khoản người theo dõi sau khi Gửi tiền lần đầu
   • Rút tiền - Tất cả các khoản rút tiền, chuyển khoản nội bộ và Hoa hồng được chia sẻ trước đó được khấu trừ từ Tài khoản của Người theo dõi
   • Phần trăm từ Nhà cung cấp Tín hiệu - Phần trăm lợi nhuận của Người theo dõi được gửi đến Nhà cung cấp Tín hiệu
  5. Chỉ các giao dịch được mở bằng các tín hiệu do Nhà cung cấp gửi mới được sử dụng để tính Hoa hồng chia sẻ.
  6. Nếu Người theo dõi bỏ theo dõi Nhà cung cấp tín hiệu và sau đó theo dõi lại, thì chỉ khoảng thời gian đăng ký hiện tại mới được sử dụng trong quá trình tính toán Hoa hồng chia sẻ.
  7. Nhà cung cấp Tín hiệu chỉ nhận được Hoa hồng chia sẻ nếu kết quả giao dịch trong thời hạn thanh toán là số dương (trên - mức đánh dấu).
  8. Nếu kết quả cho thời hạn thanh toán là số âm (dưới - mức đánh dấu), Nhà cung cấp tín hiệu sẽ không nhận được Hoa hồng chia sẻ cho đến khi lợi nhuận trên Tài khoản của người theo dõi đủ bù đắp cho khoản lỗ.
  9. Hoa hồng Cố định sẽ được tích lũy vào 00:00 Giờ máy chủ mỗi ngày giao dịch.
  10. Hoa hồng chia sẻ sẽ được tích lũy một lần cho mỗi kỳ thanh toán. Nhà cung cấp Tín hiệu có thể chọn giữa các khoảng thời gian hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Mỗi Tài khoản của Nhà cung cấp có thể có thời hạn thanh toán riêng.
  11. Hoa hồng chia sẻ sẽ được tích lũy như sau:
   • khoảng thời gian hàng ngày - lúc 00:00 Giờ máy chủ mỗi ngày giao dịch;
   • khoảng thời gian hàng tuần - lúc 00:00 Giờ máy chủ vào Thứ Sáu hàng tuần;
   • khoảng thời gian hàng tháng - lúc 00:00 Giờ máy chủ vào ngày dương lịch đầu tiên của tháng.
 3. Gửi và rút tiền
  1. Người theo dõi và Nhà cung cấp có thể gửi tiền, chuyển khoản nội bộ và rút tiền đến và đi từ Tài khoản ECN Copy Pro bất kỳ lúc nào. Yêu cầu giao dịch sẽ được thực hiện theo hệ thống thanh toán đã chọn.
  2. Trong trường hợp rút tiền từ Tài khoản của Người theo dõi, yêu cầu sẽ được thực hiện sau khi khấu trừ Hoa hồng của Nhà cung cấp.
 4. Các điều khoản khác
  1. Người theo dõi có thể hủy theo dõi Nhà cung cấp tín hiệu bất kỳ lúc nào trong Chương trình sao chép Giao dịch FXCL.
  2. IB sẽ nhận được hoa hồng cho các giao dịch được thực hiện trên Tài khoản ECN Copy Pro của người được giới thiệu.
  3. Tài khoản Người quản lý và Nhà đầu tư không được tham gia bất kỳ chương trình thưởng nào.
  4. Tất cả các tín hiệu giao dịch sẽ được cung cấp bởi Nhà cung cấp tín hiệu. Công ty chỉ cung cấp phần mềm làm theo hướng dẫn của Nhà cung cấp và chuyển chúng vào Tài khoản của Người theo dõi.
  5. Công ty có quyền loại trừ bất kỳ khách hàng nào khỏi chương trình Giao dịch Sao chép nếu phát hiện bất cứ gian lận nào theo quy định của chúng tôi.
  6. Hoa hồng không được trả cho Nhà cung cấp tín hiệu nếu số dư trên tài khoản Người theo dõi không đủ.
  7. Do các thiết lập và hoạt động của loại tài khoản ECN Pro (MAM, ECN Copy Pro), khách hàng sẽ thấy các mức giá khác nhau trên biểu đồ công cụ và trong phần Market Watch. Do đó, khi giao dịch, bạn cần tập trung vào giá được công bố trên Market Watch (Ctrl + M). Tính năng này áp dụng cho tất cả các công cụ trên loại tài khoản ECN Pro (MAM, ECN Copy Pro)