logotype

Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối phần mềm của thị trường FXCL

Thị trường FXCL sẵn sàng cấp phép phần mềm (được xác định bên dưới) cho bạn với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản có trong thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này ("EULA"). EULA là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và thị trường FXCL. Đọc kỹ trước khi hoàn thành quá trình cài đặt và/ hoặc sử dụng phần mềm. Bằng cách sử dụng phần mềm, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc các điều khoản của EULA và đồng ý với chúng tôi về các điều khoản đó. Nếu bạn đồng ý với các điều khoản này, thay mặt cho một công ty hoặc pháp nhân khác, bạn tuyên bố rằng bạn có thẩm quyền pháp lý để ràng buộc pháp nhân với các điều khoản này. Nếu bạn không có thẩm quyền như vậy hoặc nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các điều khoản, thì bạn không thể sử dụng phần mềm được xác định bên dưới hoặc bất kỳ phương tiện nào khác có chứa phần mềm.

Định nghĩa

• Phần mềm. Phần mềm được định nghĩa là các nền tảng và API của thị trường FXCL có thể tải xuống, bao gồm nhưng không giới hạn ở MetaTrader 4, cũng như mọi phần mềm, cập nhật hoặc sửa lỗi khác do FXCL cung cấp, và mọi dữ liệu liên quan, phương tiện, tệp, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lập trình, tín hiệu, tin nhắn, cảnh báo và tài liệu khác được cung cấp cho bạn bởi Thị trường FXCL hoặc được phổ biến bởi thị trường FXCL;
• Giấy phép. Giấy phép được định nghĩa là một phần mềm hạn chế, có thể hủy bỏ, không thể cấp phép lại, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, được cấp cho bạn.

Cấp giấy phép

Thị trường FXCL cấp cho bạn quyền cài đặt, sử dụng, truy cập, hiển thị và chạy phần mềm trên bất kỳ máy tính hoặc thiết bị di động nào, nếu có, mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, cho mục đích cá nhân, phi thương mại, trừ khi bạn và FXCL đã đồng ý bằng văn bản với điều kiện bạn tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của EULA.

Phạm vi và hạn chế

Bạn không được thuê, cho thuê, cho mượn, bán, phân phối lại, tái sử dụng, truyền lại, cấp phép lại hoặc khai thác phần mềm bao gồm văn bản phần mềm, đồ họa, video, âm thanh, mã, thiết kế giao diện cho người dùng hoặc nhật ký. Bạn không được sao chép (trừ khi được EULA cho phép rõ ràng), dịch ngược, đảo ngược, tháo rời, cố gắng lấy mã nguồn, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm tái sinh của phần mềm, mọi cập nhật hoặc bất kỳ phần nào của nó bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản phần mếm, đồ họa, video, âm thanh, mã, thiết kế giao diện người dùng hoặc nhật ký. Bât kỳ nỗ lực nào để làm như vậy là vi phạm quyền của thị trường FXCL. Các điều khoản của EULA sẽ chi phối mọi nâng cấp do FXCL cung cấp, thay thế và/ hoặc bổ sung phần mềm gốc, trừ khi việc nâng cấp đó được kèm theo một giấy phép riêng trong trường hợp điều khoản của giấy phép đó bị chi phối.
Phần mềm này không dành cho việc phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia nào hoặc khu vực tài phán nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương. Bạn có trách nhiệm xác định các điều khoản của EULA và tuân thủ bất kỳ luật pháp hoặc quy định của địa phương nào bạn phải tuân theo. Bạn sẽ không sử dụng hoặc cho phép bất cứ ai sử dụng phần mềm cho bất kỳ mục địch bất hợp pháp hoặc trái phép nào.
Thông tin được cung cấp cho bạn trong phần mềm là nội dung độc quyền của thị trường FXCL và nơi áp dụng, các nhà cung cấp bên thứ ba, bên cấp phép, và các chi nhánh của bên đó. EULA sẽ cung cấp cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào trong phần mềm hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho bạn trong phần mềm.

Rủi ro

Theo điều kiện của giấy phép này, bạn hiểu và đồng ý rằng việc tải xuống và/ hoặc sử dụng phần mềm của bạn sẽ khiến bạn gặp rủi ro liên quan đến việc tải xuống và/ hoặc sử dụng phần mềm có thể không tương thích với thiết bị máy tính của bạn. Bạn đồng ý chấp nhận các rủi ro đó, bao gồm nhưng không giới hạn, lỗi hoặc hư hỏng, phần cứng, phần mềm, đường truyền hoặc hệ thống và/ hoặc thiết bị máy tính khác. Thị trường FXCL rõ ràng từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến những điều đã nói ở trên và bạn đồng ý bồi thường đầy đủ, bảo vệ và giữ cho FXCL vô hại khỏi mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, chi phí và chi phí có thể phát sinhh từ đó.

Đồng ý sử dụng dữ liệu

Bạn đồng ý rằng thị trường FXCL có thể thu thập và sử dụng dữ liệu kỹ thuật và thông tin liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin kỹ thuật về máy tính, phần mềm hệ thống và ứng dụng và thiết bị ngoại vi của bạn, được thu thập định kỳ để tạo điều kiện cung cấp cập nhật phần mềm, hỗ trợ sản phẩm và các thông tin khác các dịch vụ của bạn (nếu có) liên quan đến EULA.

Liên kết đến nội dung của bên thứ ba

Bạn có thể liên kết đến nội dung của bên thứ ba thông qua việc sử dụng phần mềm. Các trang web của bên thứ ba không chịu sự kiểm soát của FXCL và FXCL không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào, bất kỳ liên kết nào có trong các trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào cho các trang web của bên thứ ba. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi thị trường FXCL của trang web bên thứ ba.
Một số thông tin của bên thứ ba được truyền trong phần mềm có thể yêu cầu sự chấp nhận bổ sung của nhà cung cấp hoặc bên thứ ba cung cấp thông tin đó. Bạn chịu trách nhiệm nộp đơn và nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của bên thứ ba yêu cầu và trả bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào nếu áp dụng.

Chấm dứt

Giấy phép được cấp cho bạn theo EULA có thể bị FXCL chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, có hoặc không có lý do. Thị trường FXCL có quyền chấm dứt các quyền của bạn theo giấy phép này mà không cần thông báo từ FXCL nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của EULA. Khi chấm dứt giấy phép, bạn sẽ ngừng tất cả việc sử dụng phần mềm và hủy tất cả các bản sao, toàn bộ hoặc một phần của phần mềm.
Bạn thừa nhận rằng một số thông tin nhất định đang được cung cấp bởi các bên thứ ba mà FXCL đã ký kết một thỏa thuận. Trong trường hợp bất kỳ thỏa thuận nào giữa nhà cung cấp thông tin hoặc phần mềm của bên thứ ba và FXCL bị chấm dứt, Thị trường FXCL sẽ ngừng cung cấp cho bạn thông tin hoặc phần mềm này ngay lập tức và không cần thông báo trước. Cả FXCL lẫn bất kỳ nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào mà thị trường FXCL đã ký kết thỏa thuận sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn liên quan đến việc chấm dứt đó.

Sở hữu trí tuệ

Bạn thừa nhận rằng phần mềm được bảo vệ bởi bản quyền và luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn cũng thừa nhận rằng tất cả các quyền và lợi ích trong đó là tài sản duy nhất của FXCL và bên cấp phép bên thứ ba, nếu có, bạn không nhận được quyền, tiêu đề hoặc lợi ích nào trong phần mềm trừ khi được quy định rõ ràng ở đây. Bạn đồng ý không thách thức các quyền của FXCL hoặc cố gắng khẳng định bất kỳ quyền nào trong phần mềm, ngoại trừ các quyền được cung cấp theo EULA.

Không bảo hành

Thị trường FXCL không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào về phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. Phần mềm được cung cấp cho bạn "hiện tại" và "có sẵn" và thị trường FXCL không đảm bảo rằng bất kỳ lỗi hoặc không chính xác sẽ được sửa chữa. Thị trường FXCL không đảm bảo rằng phần mềm sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn hoặc việc sử dụng của bạn sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi. Thị trường FXCL cũng không đảm bảo rằng kết quả thu được từ việc sử dụng phần mềm sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy hoặc chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào liên quan đến phần mềm sẽ đáp ứng mong đợi của bạn. Không có thông tin bằng miệng hoặc bằng văn bản hoặc lời khuyên nào được đưa ra bởi FXCL hoặc đại diện được ủy quyền của nó sẽ tạo ra một bảo hành. Thị trường FXCL và các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba, bên cấp phép bên thứ ba và bất kỳ chi nhánh nào của họ không đưa ra bất kỳ bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào về tính không chính xác hoặc kịp thời của bất kỳ và tất cả thông tin được cung cấp qua phần mềm. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm hoặc giới hạn ngụ ý đối với các quyền theo luật định hiện hành của người tiêu dùng, do đó, loại trừ và giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, Thị trường FXCL, bất kỳ nhà cung cấp nội dung bên thứ ba, bất kỳ bên cấp phép bên thứ ba hoặc bất kỳ chi nhánh nào của bên thứ ba phải chịu trách nhiệm về thương tích cá nhân hoặc bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt, gián tiếp hoặc hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu, gián đoạn kinh doanh hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất thương mại nào khác ("tổn thất"), phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng phần mềm, bất kể lý thuyết về trách nhiệm pháp lý (hợp đồng, tra tấn hoặc cách khác) và ngay cả khi thị trường FXCL, bất kỳ nhà cung cấp nội dung bên thứ ba, bất kỳ nhà cấp phép bên thứ ba hoặc bất kỳ chi nhánh nào của họ đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Hơn nữa, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật, thị trường FXCL sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ tổn thất nào do nguyên nhân mà FXCL không có quyền kiểm soát trực tiếp. Điều này bao gồm sự cố của thiết bị điện tử hoặc cơ khí hoặc đường dây liên lạc (bao gồm điện thoại, cáp và internet), truy cập trái phép, vi rút, trộm cắp, lỗi vận hành, thời tiết khắc nghiệt hoặc bất thường (bao gồm lũ lụt, động đất hoặc các thiên tai khác), hỏa hoạn, chiến tranh, nổi dậy, hành động khủng bố, bạo loạn, tranh chấp lao động và các vấn đề lao động khác, tai nạn, khẩn cấp hoặc hành động của chính phủ. Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn trách nhiệm đối với thương tích cá nhân hoặc thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả. Việc sử dụng bất kỳ phần mềm của bên thứ ba nào sẽ được điều chỉnh theo thỏa thuận cấp phép hiện hành nếu có với bên thứ ba đó. FXCL không chịu trách nhiệm cho bất kỳ phần mềm của bên thứ ba nào và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các tổn thất do việc bạn sử dụng phần mềm của bên thứ ba đó với phần mềm của FXCL. FXCL không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với phần mềm bên thứ ba như vậy.

Ngôn ngữ chủ quản

Bất kỳ bản dịch của giấy phép này được thực hiện cho các yêu cầu địa phương hoặc để thuận tiện cho bạn. Trong trường hợp có tranh chấp giữa tiếng Anh và bất kỳ phiên bản không phải tiếng Anh nào, phiên bản tiếng Anh của giấy phép này sẽ điều chỉnh, trong phạm vi không bị luật pháp địa phương cấm trong phạm vi quyền hạn của bạn.

Sửa đổi EULA

Thị trường FXCL có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của EULA bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo bằng cách đăng các thay đổi đó trên trang web www.fxclearing.com. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét các điều khoản và điều kiện này cho bất kỳ sửa đổi nào và đồng ý bị ràng buộc bởi điều tương tự.