logotype

Volume Cash Reward

Sự kiện 1
tháng ba 6 - tháng ba 10, 2023

Giao dịch với khối lượng tối thiểu hàng ngày và nhận giải thưởng tiền mặt của bạn

Điều khoản chương trình

Tổng giá trị giải thưởng

$1000

Kết quả hiện tại (VCR Sự kiện 1)

2023-03-10 23:00:00 (Giờ máy chủ)
Indonesia
34.74
Indonesia
18.64
Bangladesh
12.78
Indonesia
12.47
Pakistan
9.75
Eko
Indonesia
9.40
Bangladesh
9.30
Indonesia
9.06
Bangladesh
8.56
Vietnam
8.41
Indonesia
7.85
Bangladesh
7.60
Bangladesh
6.40
Bangladesh
6.34
Vietnam
6.20
Indonesia
5.70
South Africa
5.58
Bangladesh
5.27
Evg
Nigeria
5.25
Algeria
4.70