FXCL ຍັງໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິ! ພັກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆກ້ວຍ Forex×
January 26, 2020

ຈະມີການປ່ຽນແປງຊື່ບັນຊີດັ່ງລຸ່ມນີ້

ພວກເຮົາຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າຊື່ບັນຊີຈະມີການປ່ຽນແປງ. ປະເພດຊື່ບັນຊີທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງແມ່ນດັ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

  • Micro Cent -> Cent
  • Mini -> Standard
  • Interbank Cent -> Interbank Cent
  • Interbank Standard -> Interbank Standard

ຊື່ໃໝ່ຈະຖືກນຳໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ. ຫາກທ່ານມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ທີມງານພວກເຮົາໄດ້.

FXCL Markets